Smu­ler hjel­per ikke Kau­to­kei­no

Kau­to­kei­no kom­mu­ne søk­te om 3,6 mil­lio­ner i barne­fat­tig­doms­mid­ler, men fikk 200.000 kro­ner.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Som føl­ge av at Kau­to­kei­no kom­mu­ne lig­ger på en trist fjerde­plass når det gjel­der barne­fat­tig­dom i Nor­ge, har kom­mu­nen søkt sta­ten via Buf­dir om barne­fat­tig­doms­mid­ler. Den førs­te søk­na­den ble av­slått med be­grun­nel­sen at den var for vag og uspe­si­fi­sert. Nå har kom­mu­nen fått svar på an­ken de le­ver­te, men hel­ler ikke den­ne har vakt ju­bel i byg­da. – Det er så man stil­ler seg spørs­må­let: «Er det mu­lig», sier Nav-le­der i Kau­to­kei­no, Mar­ja Eli­se Ei­ra.

– Om­trent null

Ett av fem barn i Kau­to­kei­no le­ver un­der den vest­li­ge de­fi­ni­sjo­nen for barne­fat­tig­dom, og kom­mu­nen had­de hå­pet på dra­hjelp til å styr­ke blant an­net ung­doms­hu­set, til uten­dørs ak­ti­vi­tets­are­al, skate­park, Pc-er til ung­doms­sko­len, ski­ut­styr til sko­len m.m. I søk­na­den lå det et øns­ke om 3,6 mil­lio­ner, men kun 200.000, til å dek­ke ski­ut­styr til sko­le­ne, ble inn­fridd.

– Jeg be­trak­ter det vi har fått som om­trent null dra­hjelp til å løse de ut­ford­rin­ger man­ge av bar­na her står i, sier Nav-le­de­ren. I til­sagns­bre­vet fra Buf­dir be­grun­nes av­sla­get på de øv­ri­ge til­ta­ke­ne slik: «Selv om til­ta­ket er be­skre­vet mer ut­fyl­len­de i kla­gen an­ses det frem­de­les som over­ord­net og med det pri­ma­ere fo­kus på å sam­let styr­ke kom­mu­nens ge­ne­rel­le til­bud og ar­beid over­for barn og unge i kom­mu­nen. Buf­dir vil igjen un­der­stre­ke at vi ikke prio­ri­te­rer støt­te til ut­vik­lings- og sam­ord­nings­til­tak el­ler ak­ti­vi­te­ter med li­ten grad av ak­ti­vi­te­ter til mål­grup­pen».

– Bed­re med ramme­over­fø­rin­ger

Ei­ra kom­men­te­rer:

– For det førs­te sy­nes jeg de har en sne­ver ram­me for hva man kan få mid­ler til. Man­ge av de til­ta­ke­ne vi har søkt om pen­ger til, vil­le hjul­pet de bar­na som le­ver un­der fat­tig­doms­gren­sen i byg­da. Og når de har inn­vil­get støt­te til ski­ut­styr, hvor­for har de da ikke gitt støt­te til skate­park og byg­ging av leke­are­al uten­dørs, spør Nav-le­de­ren og leg­ger til:

– Barne­fat­tig­doms­mid­ler bur­de kom­met som ramme­over­fø­rin­ger fra Sta­ten. Det had­de va­ert mer rett­fer­dig for de bar­na som tren­ger det.

– Har Kau­to­kei­no kom­mu­ne råd til å iverk­set­te de and­re til­ta­ke­ne uten dra­hjelp fra Sta­ten?

– Nei, det har vi ikke. Vi har mer enn nok med de lov­på­lag­te opp­ga­ve­ne.

– Umu­lig opp­ga­ve

Kau­to­kei­no sli­ter med en rek­ke ting i til­legg til barne­fat­tig­dom­men. Høy ar­beids­le­dig­het, lav an­del med ut­dan­ning ut­over grunn­sko­le og vi­dere­gå­en­de sko­le, en rein­drift i dra­ma­tisk om­stil­ling og en høy an­del med folk som sli­ter psy­kisk. Kom­mu­nen har søkt om å få bli om­stil­lings­kom­mu­ne, men den­ne søk­na­den er fort­satt ikke av­gjort av kom­mu­nal­de­par­te­men­tet. Der­som også den­ne søk­na­den går i vas­ken kjen­ner Ei­ra på en dyp uro for byg­das frem­tid. – Ja, jeg fø­ler det nes­ten som en umu­lig opp­ga­ve for en kom­mu­ne å ale­ne kom­me seg ut av dis­se pro­blem­stil­lin­ge­ne, sier Nav-le­de­ren. Hun fort­set­ter: – Det er fort­satt dype spor i sam­fun­net etter for­norsk­nin­gen og vi skal hus­ke på at sa­mer ge­ne­relt ikke har hatt de sam­me mu­lig­he­ter til å ta seg høy­ere ut­dan­ning som ma­jo­ri­tets­be­folk­nin­gen i Nor­ge. Skul­le man ta ut­dan­ning og vi­dere­ut­dan­ning i Kau­to­kei­no for 30 år si­den måt­te man rei­se langt hjemme­fra og ta ut­dan­ning i og på norsk. Der­for ble det til at man­ge hav­net i lavt­lønns­yr­ker. Det å skul­le ta fag­brev og ut­dan­ne seg som 50-åring er ikke en­kelt. Nå må vi byg­ge opp en helt ny ge­ne­ra­sjon og få dem til å lyk­kes. Og til det­te ar­bei­det tren­ger vi hjelp. Det hjel­per ikke med smu­ler. Ei­ra me­ner myn­dig­he­te­ne ikke tar inn­over seg at det er for­skjel­ler på nord og sør, og på sa­mis­ke byg­der kon­tra nors­ke byer.

– Det­te bur­de bli hen­syn­tatt når vi sø­ker mid­ler. Som jeg har sagt før. Våre barn blir ikke stig­ma­ti­sert for­di de ikke kan rei­se på fe­rie el­ler dra på tu­rer ut i skog og mark og våre barn tren­ger ikke hjelp til å dra på tu­rer ut i skog og mark. Våre barn er ute hele året. – Vil dere gå i dia­log med Buf­dir for å fin­ne ut hvor­dan dere skal ret­te inn søk­na­den ved nes­te an­led­ning? – Vi vil tak­ke ja til pen­ge­ne vi har fått og vi vil søke på nytt nes­te år. Vi kan godt gå i dia­log med Buf­dir, men vi må søke ut­fra de be­ho­ve­ne vi har. Det er vi som vet hva vi tren­ger her oppe, og da bør vi lyt­tes til.

OPPGITT: Nav-le­der Mar­ja Eli­se Ei­ra er dypt for­tvi­let på byg­das veg­ne ett­ter at de har mot­tatt «smu­ler» fra Buf­dir. (Foto: Jo­han Mat­his Gaup)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.