– En­de­lig skjer det noe

Stor stem­ning da Kyst­ver­ket la fram kon­kret plan for mo­lo­re­pa­ra­sjon.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Om­lag 20 inn­byg­ge­re og in­ter­es­sen­ter had­de møtt opp for å høre Kyst­ver­kets pla­ner for re­pa­ra­sjon av mo­lo­en på Store­kors­nes, som det er av­satt 13 mil­lio­ner kro­ner til i år.

Tran­ge­re i hav­na

Se­nior­in­ge­ni­ø­re­ne Cato Sol­berg og Arnt Ed­mund Of­stad fra Kyst­ver­ket i Hon­nings­våg ori­en­tert om re­pa­ra­sjo­ne som skal utføres. De had­de også med seg Joakim Slet­ten fra Mul­ti­con­sult som har fore­tatt de sis­te geo­lo­gis­ke vur­de­rin­ge­ne knyt­tet til mo­lo­re­pa­ra­sjo­nen.

Sol­berg be­skrev ut­ford­rin­ge­ne bru­ker­ne får når ar­bei­det skal utføres. Blant an­net vil det kun­ne bli tran­ge­re i hav­na når det skal byg­ges ny molo. Det vil bli bil­tra­fikk fra stein­brud­det der man har tenkt å hen­te fyll­mas­se når Kyst­ver­ket har en­tre­pre­nør på plass og star­ter opp i au­gust, sep­tem­ber. Ar­bei­det skal av­slut­tes i lø­pet av høs­ten. – An­leg­get er full­fi­nan­siert og det er av­satt 13 mil­lio­ner kro­ner til job­ben. Blir an­bu­de­ne stør­re vil det bli be­vil­get mer pen­ger sa Kyst­ver­kets re­pre­sen­tan­ter. Stem­nin­gen blant de fram­møt­te var sva­ert po­si­tiv. En­de­lig skjer det noe med mo­lo­en.

– Det blir tran­ge­re i hav­na, men vi ser på om vi får til en ny inn­red­ning i hav­na, sa havne­sjef Hans Roar Chris­ti­an­sen. Han men­te man måt­te prio­ri­te­re fiske­ri­ene og na­e­rings­virk­som­het i den nye hav­na uan­sett løs­ning.

Al­bert Ge­org Ve­kve fra Store­kors­nes Fe­rie og Fri­tid, slo fast at hans be­drift var full­book­et til ut ok­to­ber og han vil­le vite hvor­dan man best kun­ne løse tra­fik­ken over kai­ene mens ar­bei­det med mo­lo­en på­går. Kyst­ver­ket skis­ser­te her en til­gang til flyte­bryg­ge­ne fra mot­satt side av i dag – og in­gen trod­de det­te vil­le by på pro­ble­mer.

Prio­ri­te­rer na­e­ring

Stig Er­land Hansen fra Sei­land Hou­se slo fast at hvis de kan bru­ke tra­fikk- og fiske­bruks­kaia til las­ting og los­sing når an­leggs­ar­bei­det på­går, vil­le det­te nep­pe by på pro­ble­mer. In­ger Li­se Ba­lan­din som bru­ker kaia for egen trans­port til Stjer­nøya, vil­le vite om de kun­ne bru­ke båt­hav­na mens ar­bei­det på­går.

Ke­til Iki fra Al­ta havn, som også sit­ter i havne­sty­ret, sa det er na­e­ring som har prio­ri­tet og før man vet mer hel­ler ikke kan love plas­ser til and­re enn na­e­rings­ut­øve­re. Na­e­rings­sjef Jør­gen Kris­tof­fer­sen slo fast at det er en egen re­gu­le­rings­plan for hele havne­om­rå­det og at den for­tel­ler hva som kan gjø­res i om­rå­det. Thor­geir Os sa han hå­pet det vil­le se litt mer ryd­dig ut i om­rå­det, etter at mo­lo­en er re­pa­rert.

En­kel­te av fisker­ne så fram til at en opp­ryd­ning i stein­brudd­det kan­skje kun­ne gi litt bed­re plass til lag­ring av bruk. Og som vil­le gi en ryd­di­ge­re havn.

– Kyst­ver­ket vil sør­ge for at det blir gjort en opp­ryd­ning i stein­brud­det, for slik det­te brud­det ble for­latt ved sis­te re­pa­ra­sjon vil vi ikke til­la­te at det blir, sa se­nior­in­ge­ni­ør Cato Sol­berg i Kyst­ver­ket. Fisker­ne Ha­rald In­ge­brigt­sen og fiskar­lags­for­mann Arnt Ring sa seg for­nøy­de med det­te – og at det vil bli bed­re plass for ek­sem­pel­vis lag­ring av bruk. Ut­byg­gin­ga vil hel­ler ikke på­vir­ke hjell­plas­sen på Store­kors­nes, noe de ak­ti­ve fisker­ne også un­der­stre­ket be­tyd­nin­gen av un­der mø­tet.

ET VRAK: Det er mye som kan bli bed­re og nå lo­ver Kyst­ver­ket at mo­lo­en blir re­pa­rert i lø­pet av høs­ten. Bru­ker­ne av hav­na var sva­ert godt for­nøy­de da Kyst­ver­ket had­de gitt sin ori­en­te­ring om fram­ti­da for fiskeri­hav­na på Store­kors­nes. Her dis­ku­te­rer Al­bert Ge­org Ve­kve (inn­felt) de­tal­jer etter mø­tet med se­nior­in­ge­ni­ør Arnt Ed­mund Of­stad fra Kyst­ver­ket i Hon­nings­våg. Stem­nin­gen var vel­dig po­si­tiv men­te de fram­møt­te etter ori­en­te­rin­gen.

UT­FORD­RIN­GER: Fisker­ne Gun­nar In­ge­brigt­sen og Har­der Små­vik gjor­de havne­sjef Hans Roar Chris­ti­an­sen opp­merk­som på at flyte­bryg­ga som er for­tøyd til mo­lo­en, kan­skje må kut­tes når man star­ter ut­fyl­lin­gen. De­tal­je­ne for job­ben er ennå ikke klare.

FOR­NØY­DE: Fis­ker Ha­rald In­ge­brigt­sen fra Store­kors­nes og «Stjer­nøy­pend­ler» In­ger Li­se Ba­lan­din var beg­ge vel­dig godt for­nøy­de med det de fikk høre om re­pa­ra­sjo­nen av mo­lo­en og mu­lig­he­te­ne for en ny inn­red­ning i hav­na på Store­kors­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.