Dekk­park ska­per helse­be­kym­ring

Kom­sa-for­eld­re rea­ge­rer på at det er etab­lert en dekk­park ved sko­len. De fryk­ter at det kan va­ere helse­far­lig for bar­na. Helt ufar­lig, for­sik­rer kom­mu­nen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Arne Hau­ge arne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

– Sli­ke skole­til­tak stri­der mot all sunn for­nuft, og svek­ker til­li­ten til skole­le­de­re og kom­mu­na­le or­ga­ner, sier Char­lot­te Thin­gel­stad, mor til to barn ved Kom­sa sko­le. – Skal om­rå­det va­ere et av­falls­an­legg el­ler leke­plass for barn, spør hun seg, etter at ute­om­rå­det ved Kom­sa sko­le er over­svømt med bil­dekk. Char­lot­te er ikke ale­ne. Fle­re and­re for­eld­re har va­ert i kontakt med Al­ta­pos­ten, og bedt oss be­ly­se sa­ken. Vi er også kjent med at be­kym­ring får ut­løp på for­eld­re­nes egen face­bo­ok­grup­pe.

Spe­sial­av­fall

Jan Vidar Skog­lund har også barn ved Kom­sa sko­le, og støt­ter Thin­gel­stad fullt ut. – Bil­dekk er klas­si­fi­sert som spe­sial­av­fall med stren­ge regler for av­hen­ding. Som for­el­der er jeg be­kym­ret. Ikke bare for alle gift­stof­fe­ne, bil­dekk inne­hol­der 60 for­bin­del­ser, men også sig­nal­ef­fek­ten til våre barn. Sta­tens un­der­sø­kel­se om bruk av dem­pen­de gummi­mat­ter på leke­plas­ser er av eld­re dato, men ret­nin­gen er klar. Det er stor usik­ker­het om miljø­på­virk­ning, men bru­ken an­be­fa­les ikke, sier Skog­lund.

Sveve­støv?

– De kom­mer jo skit­ne hjem. Det førs­te jeg har lyst til, er å sen­de dem rett i du­sjen, sier Char­lot­te. Hun min­ner om at dek­ke­ne har rul­let i åre­vis på vei­ene, og tatt opp sveve­støv og stof­fer de faer­res­te øns­ker i hjem­met sitt, el­ler i klasse­rom­met, som er kjent for å ikke ha den bes­te kva­li­te­ten på inne­kli­ma­et i ut­gangs­punk­tet, sier hun. – Kan det vir­ke­lig va­ere en for­svar­lig leke­plass med hen­syn til naer­kon­tak­ten bar­na får med det­te spe­sial­av­fal­let, sier Char­lot­te, som også frust­re­res over at dek­ke­ne to­talt do­mi­ne­rer leke­area­let. Dekk er det enes­te un­ge­ne kom­mer til å hol­de på med, sier hun, med sa­er­lig uro for lang­tids­eks­po­ne­ring.

Svakt sig­nal

– Vi for­står at bruk­te bil­dekk er ri­me­lig leke­ut­styr, men hvor ri­me­lig er det hvis bar­na blir syke? Hvis fle­re får pla­ger som ast­ma og al­ler­gi? For­eld­re­ne me­ner bil­dekk i naer­kon­takt med bar­na er et dår­lig miljø­sig­nal i en tid hvor vi snak­ker mye om fa­re­ne ved plast og mikro­plast. Noen i of­fent­lig for­valt­ning bur­de tenkt seg bed­re om, me­ner de, i ste­det for å vel­ge løs­nin­ger som hør­te hjem­me på 80-tal­let. Thin­gel­stad sier at der­som skole­le­del­se og kom­mu­ne ikke kan do­ku­men­te­re at dek­ke­ne er tryg­ge for helsen, så bør de fjer­nes.

Så greit ut

Le­der for for­eldre­ut­val­get ved Kom­sa sko­le, Per Pe­der­sen, sier han for ett år el­ler to si­den fikk en hen­ven­del­se fra rek­tor om dekk­par­ken. Ved­lagt lå det bil­der av til­sva­ren­de dekk­bruk ved en sko­le sør­på, og det så fint og greit ut. Etter den tid har han ikke hørt mer fra rek­tor. – Det­te er skole­le­del­sens og kom­mu­nens an­svar. For­eldre­ut­val­get kan ikke va­ere miljø­po­li­ti. Jeg reg­net med at når de la fram og byg­de noe en slik dekk­park, så had­de de un­der­søkt miljø­as­pek­te­ne.

Fa­re for fast­ki­ling?

– Jeg for­ut­sat­te at par­ken ikke vil­le inne­hol­de helse­ska­de­li­ge stof­fer, sier Pe­der­sen, som har en an­nen be­kym­ring knyt­tet til dek­ke­ne. – Det går på den fy­sis­ke sik­ker­he­ten. Fins det en ri­si­ko for at un­ger kan kile seg fast i dek­ke­ne, und­rer le­de­ren, som sier det fins regler å føl­ge i kon­stru­e­ring av le­ker for un­ger. Pe­der­sen sier han plan­la å kon­tak­te rek­tor om sa­ken, men vil­le av­ven­te til kom­mu­nen var fer­dig med leke­par­ken.

DEKKET FOR DEBATT: Er bru­ken av bil­dekk i leke­par­ker for barn helse­mes­sig for­svar­lig? Det er for­eld­re til ele­ver ved Kom­sa sko­le som spør. (Foto: Privat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.