Nei til 15 eta­sjer

Po­li­ti­ker­ne er redd for å ska­pe pre­se­dens.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Plan­ut­val­get split­tet seg i to da de be­hand­let Ole Pet­ter Hau­gens øns­ke om å ut­vik­le ei­en­dom­men sin i rand­so­nen av Al­ta sen­trum. Øns­ket hans er å etab­le­re et pro­sjekt som blant an­net in­volve­rer en 15 eta­sjer høy bo­lig­blokk.

Ap og SV le­ver­te fra seg et for­slag som var på lin­je med ad­mi­ni­stra­sjo­nens øns­ke om å si ja til vi­de­re plan­ar­beid men be­gren­se høy­den til seks eta­sjer, mens Venst­re øns­ket å åpne for at ut­byg­ger kan star­te pro­ses­sen med å re­gu­le­re et bygg på inn­til 15 eta­sjer.

– Vi har en sen­trums­plan som sier noe om høyde­r­e­strik­sjo­ner i dag. Vi bør be­ly­se det­te mer over­ord­net først, for fle­re ak­tø­rer vil øns­ke å byg­ge høyt i sen­trum i fram­ti­den. Et ved­tak der vi sier ja til å gå vi­de­re med 15 eta­sjer for så å dis­ku­te­re høy­der, er ikke ryd­dig, der­for øns­ker vi en egen sak på det­te først, sa ord­fø­rer Mo­ni­ca Ni­el­sen (Ap).

Bor­ger­lig ja

Tri­ne Noodt (V) fikk støt­te fra Frp-re­pre­sen­tan­te­ne og fra Sen­ter­par­ti­ets Jan Mar­tin Ris­haug da hun ga be­skjed om at hun øns­ker å la ut­byg­ger gå vi­de­re med re­gu­le­rings­ar­bei­det.

– Jeg er po­si­tivt inn­stilt til at vi sier ja til at ut­byg­ger kan få igang­set­te re­gu­le­rings­plan­ar­bei­det for en byg­ning på inn­til 15 eta­sjer. Så­fremt det er et pent og vak­kert bygg, og der­som brann­sik­ker­het og trygg­het, sol, skyg­ge og sikt og alle and­re for­hold tas hen­syn til, så hvor­for ikke? Vi har et øns­ke om mer bo­li­ger og liv i sen­trum, det­te kan bi­dra vel­dig til det­te, sa Noodt, før hun un­der­stre­ket: – De bør få igang­set­te re­gu­le­rings­plan­ar­beid med ram­me på 15 eta­sjer, uten at vi der­med sier ja til selve byg­get. Det­te kom­mer i nes­te om­gang, vi kan fort­satt si nei.

Unød­ven­dig?

De­bat­ten i plan­ut­val­get klar­gjor­de fron­te­ne. Tor­finn Re­gi­ni­us­sen (Ap) ba om at ad­mi­ni­stra­sjo­nen ble lyt­tet til og ek­sis­te­ren­de re­gel­verk fulgt. Ot­to Aas (SV) ka­rak­te­ri­ser­te det som unød­ven­dig å byg­ge «him­mel­fal­len­de høyt» når det fort­satt fin­nes plass. Ris­haug (Sp) har latt seg im­po­ne­re av de fore­lø­pi­ge teg­nin­ger som er lagt fram, og ka­rak­te­ri­ser­te byg­get som «et fan­tas­tisk flott, kjempe­fint bygg», Rut Ol­sen (Frp) me­ner en ut­byg­ging kan bi­dra til mer liv i et sen­trum som er «kje­de­lig» og tid­vis folke­tomt.

Flott bygg, men...

Ole Steinar Øst­lyn­gen (Ap) la over­for plan­ut­val­get ikke skjul på at han har latt seg be­geist­re av pla­ne­ne.

– Det­te er et kjempe­flott bygg, det had­de va­ert flott å ha det på sen­trum. Men vi kan ikke si ja over bor­det her. Det­te må im­ple­men­te­res i om­råde­plan for Al­ta sen­trum, vi har en nøye gjen­nom­tenkt areal­plan som må hen­syn­tas. Vi sier ja til seks eta­sjer nå, så kan ut­byg­ger vel­ge om han vil ven­te på plan­ar­bei­det i sen­trum, om han vil byg­ge seks for så å ut­vi­de til 15 se­ne­re el­ler om han øns­ker noe an­net.

Maks seks

De bor­ger­li­ge for­søk­te å jus­te­re sitt opp­rin­nel­ge for­slag til å også ta inn for­sla­get fra AP/SV om å igang­set­te en prin­si­pi­ell debatt rundt høyde­for­hold i ti­den som kom­mer. Det­te falt, mens ad­mi­ni­stra­sjo­nens for­slag om å si ja til seks eta­sjer på C6 samt et til­legg fra AP/SV om å ta en hel­het­lig høy­de­de­batt i Al­ta sen­trum gikk gjen­nom.

Det­te ble ved­tatt:

Med hjem­mel i plan- og byg­nings­lo­vens § 12-3 an­be­fa­ler Al­ta kom­mu­ne igang­set­tel­se av privat re­gu­le­rings­plan­ar­beid for C6 på Al­ta sen­trum i sam­svar med om­råde­plan for Al­ta sen­trum og til­la­tel­se for etab­le­ring av be­byg­gel­se på inn­til 6 eta­sjer.

En høy­hus­dis­ku­sjon i Al­ta Sen­trum må inn­ord­nes i en hel­het­lig ut­red­ning som der­et­ter, om nød­ven­dig, im­ple­men­te­res i om­råde­pla­nen for Al­ta Sen­trum.

MER LIV I SEN­TRUM? De­bat­ten i plan­ut­val­get klar­gjor­de for og i mot. Nå kan pro­ses­sen med å få i stand et «Arc­tic Tow­er» på Al­ta sen­trum va­ere bed­re i gjen­ge enn på len­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.