Over­tar etter Pus­kas

Hele fem skal «hop­pe» etter Pus­kas.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Gun­nar «Pus­kas» Schwai­ger an­non­ser­te tid­li­ge­re i vår at han leg­ger ned bu­tik­ken. Nå har nye ei­ere over­tatt mu­sikk­sjap­pa.

Fire ei­ere

De nye eier­ne er John In­gar Ek Boi­ne, Tho­mas Kat­ten Gladsø, Jørn To­re Nilsen og Tor­geir Eke­land. – Hvor­for vil dere over­ta? – Vi vil at bu­tik­ken be­står. Grun­nen er at vi vil at Al­ta har en bu­tikk hvor man kan kjø­pe in­stru­men­ter og mu­sikk­ut­styr lo­kalt. Vi fire bren­ner alle for mu­sikk og vi syn­tes det var synd at bu­tik­ken som i seg selv er en stor del av Al­tas his­to­rie skul­le for­svin­ne. Pus­kas har også satt Al­ta på kar­tet med den­ne bu­tik­ken og vi går inn i hans rol­le med aere­frykt, for hans ka­rak­ter blir stor å fyl­le, sier Eke­land som for­tel­ler at de fire eier­ne de­ler de sam­me vi­sjo­ne­ne.

– Jeg og Tho­mas dis­ku­ter­te og snak­ket len­ge om at det var synd at bu­tik­ken ble ned­lagt. Vi to dis­ku­ter­te noen mu­li­ge ide­er og dis­se for­tal­te jeg til Jørn To­re som vil­le va­ere med på pla­ne­ne. John In­gar er som man­ge vet, en iv­rig vi­nyl­sam­ler og han vil­le også bli med på over­ta­kel­sen, så da ble det oss fire og res­ten er his­to­rie, smi­ler Eke­land.

Hem­me­lig sum

Han blir dag­lig le­der for «nye Pus­kas». – Hva be­tal­te dere? – Det er hem­me­lig. Vi ei­er 25% hver, det er det enes­te jeg vil si per i dag.

Nytt lo­ka­le

Bu­tik­ken åp­ner dog ikke dø­re­ne før over som­me­ren. – Vi sten­ger ned nå og skal åpne dø­re­ne til høs­ten. Grun­nen er at vi her en del pla­ner og spen­nen­de tan­ker som jeg ikke vil røpe nå. Vårt mål er på vi­dere­ut­vik­le det som Gun­nar «Pus­kas» Schwai­ger har gjort i alle år, sier Eke­land. – Skal bu­tik­ken va­ere i de sam­men lo­ka­le­ne?

– Nei, vi har skre­vet un­der på en ny lei­e­av­ta­le. Det er et an­net sted og bu­tik­ken skal ikke har lo­ka­ler i Park­sen­te­ret slik som i dag, men jeg vil hel­ler ikke røpe hvor det­te er og er noe vi skal kom­me til­ba­ke til når vi har job­bet med våre nye vi­sjo­ner over som­me­ren, av­run­der Eke­land.

KJØP­TE PUS­KAS: John In­gar Ek Boi­ne, Tho­mas Kat­ten Gladsø, Jørn To­re Nilsen og Tor­geir Eke­land har kjøpt plate­bu­tik­ken Pus­kas. Pet­ter Berg (nr 2 fra høy­re) blir bu­tik­kens enes­te an­satt. (Foto: Mads Suhr Pet­ter­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.