Mil­liondryss fra opp­drett

Mil­lio­ne­ne rul­ler inn i kom­mune­kas­sa fra Hav­bruks­fon­det. Mens Al­ta får 49 mil­lio­ner, får Lop­pa inn he­le 24 mil­lio­ner kro­ner. – Opp­dret­ten le­ve­rer, sier Ro­ger Pe­der­sen i Grieg.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Det er re­sul­ta­tet etter at opp­dretts­sel­ska­pe­ne har kjøpt seg økt vekst for 2,9 mil­li­ar­der kro­ner i sta­tens auk­sjon for seks pro­sent vekst i opp­dretts­vo­lu­met.

Opp­ret­tel­sen av Finn­mark Hav­bruks­fond be­tyr også at fyl­kes­kom­mu­nen får del av kaka. De får 29,3 mil­lio­ner kro­ner, vi­ser over­sik­ten som il­aks.no har gravd fram.

– Opp­dretts­na­e­rin­ga le­ve­rer, fast­slår sam­funns­kon­takt hos Grieg Sea­food, Ro­ger Pe­der­sen.

Lønn for stre­vet

Pe­der­sen sier de pen­ge­ne som kom­mu­ne­ne mot­tar kom­mer fra det na­sjo­nalt opp­ret­te­de hav­bruks­fon­det. – Be­lø­pet ba­se­rer seg på først og fremt på opp­dretts­vo­lu­met i den en­kel­te kom­mu­ne, samt inn­tek­ter fra kjøp av økt så­kalt MTB , el­ler opp­dretts­vo­lum i 2018, for å si det slik. – Det er gle­de­lig å se at de kom­mu­ne­ne som er vertskap og til­rette­leg­ger for hav­bruks­na­e­rin­ga be­løn­nes. Vårt øns­ke er at våre vert­skaps­kom­mu­ner ten­ker lang­sik­tig, og kan bru­ke mid­le­ne til å ska­pe nye mu­lig­he­ter for vekst og ut­vik­ling i kom­mu­nen, sier sam­funns­kon­tak­ten.

Gle­de i Lop­pa

Fun­ge­ren­de ord­fø­rer i Lop­pa, Stein Tho­mas­sen (Ap) vil ikke bru­ke pen­ge­ne på for­skudd. – Først skal vi ven­te til vi får pen­ge­ne og til de­par­te­men­tet og de øv­ri­ge myn­dig­he­ter stad­fes­ter at det er snakk om 24 mil­lio­ner kro­ner. Vi er sjele­gla­de for pen­ge­ne, men vi skal først lage en plan for hva vi skal in­ves­te­re i. Det er gle­de­lig at vi som verts­kom­mu­ne får ta del i litt av det gode over­skud­det som opp­dretts­sel­ska­pe­ne har hatt gjen­nom fle­re år, sier Tho­mas­sen, Som un­der­stre­ker at det er pla­ner om både fler­bruks­hus, bo­lig­byg­ging og an­nen in­fra­struk­tur i Lop­pa. Selv om vi ikke har no­en kon­kre­te pla­ner nå, så skal vi nok fin­ne noe å bru­ke pen­ge­ne på. Jeg er sik­ker på at kom­mune­sty­ret vil se nøye på hva vi skal bru­ke av pen­ger for å ut­vik­le Lop­pa vi­de­re, sier fun­ge­ren­de ord­fø­rer Stein Tho­mas­sen.

Lis­ten ser slik ut:

Al­ta 49 mil­lio­ner Ham­mer­fest 32 mil­lio­ner Lop­pa 24 mil­lio­ner Kval­sund 21,5 mil­lio­ner Mås­øy 18 mil­lio­ner Nord­kapp 15 mil­lio­ner Le­bes­by 14 mil­lio­ner Sør-va­ran­ger 13,5 mil­lio­ner

Nesse­by 8 mil­lio­ner Hasvik 8 mil­lio­ner Båts­fjord 3 mil­lio­ner

Til fyl­kes­kom­mu­ne­ne (be­løp i mil­lio­ner kro­ner):

Trøn­de­lag Nord­land Troms Horda­land Mø­re og Roms­dal Finn­mark Sogn og Fjor­da­ne Ro­ga­land Vest-ag­der Aust-ag­der 66,8 65,9 53,0 49,5 30,1 29,3 27,2 20,0 3,6 0,2

ØSER AV HA­VET: Opp­dretts­virk­som­he­ten kas­ter så­pass mye av seg at kom­mu­ne­ne nå ser re­sul­ta­ter på kon­to i form av pen­ger fra det na­sjo­na­le hav­bruks­fon­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.