– Pluss for alle

– Det­te er et spørs­mål om sik­ker­het for oss så vel som for rein­drifts­ut­øver­ne. Ser de det ikke selv?

Altaposten - - Nyheter - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Al­ta­pos­ten om­tal­te i for­ri­ge uke hvor­dan ar­bei­det med å bed­re mo­bil­dek­nin­gen i de­ler av Lop­pa har stan­set opp, som føl­ge av at for­hand­lin­ge­ne mel­lom Te­le­nor og rein­beite­dis­trikt 27 har låst seg fast.

Te­le­nor fikk en fak­tu­ra på 54.000 i til­knyt­ning til et te­le­fon­møte som ble gjen­nom­ført i sep­tem­ber 2017, en reg­ning de nek­ter å be­ta­le. I fak­tu­ra­en lig­ger både møte­godt­gjø­rel­ser til le­den­de per­soner i dis­trik­ter og ut­gif­ter til kon­su­lent­sel­ska­pet Pro­tect Sap­mi. Iføl­ge dis­trik­tet var Te­le­nor enig i at Pro­tect Sap­mi skul­le hen­tes inn som kon­su­lent, noe Te­le­nor be­nek­ter.

For­tvi­len­de

Det lig­ger an til at Te­le­nor kas­ter kor­te­ne, får Al­ta­pos­ten opp­lyst. Der­med blir det «hull i dek­nin­gen» fle­re ste­der i det ak­tu­el­le om­rå­det.

Lop­pa-be­bo­er Hal­vor Pet­ter­sen er for­tvi­let over den fast­lås­te si­tua­sjo­nen. Om­rå­det hvor han, fa­mi­li­en og no­en slekt­nin­ger har hyt­ter for­blir i en dek­nings­mes­sig blind­sone.

– Det­te skul­le va­ert ei an­ten­ne som dek­ket Grieg Sea­foods opp­dretts­an­legg i Kjø­sen, samt om­rå­der på Lang­s­tran­da, in­ne i Kol­sok­ker, Tute­by og Buk­te­nes. På Lang­s­tran­da har vi dek­ning fra en ret­nings­be­stemt an­ten­ne i dag, med sva­ert va­rie­ren­de og dår­li­ge sig­na­ler, for­kla­rer Pet­ter­sen.

Den dår­li­ge dek­nin­gen har ført til si­tua­sjo­ner der liv og helse har va­ert satt i spill: - I fjor had­de vi en epi­so­de hvor en slekt­ning fikk hjerne­d­rypp. De måt­te ha lege­båt og he­li­kop­ter inn til Lang­s­tran­da raskt, og hel­dig­vis var det fjaera­sjø slik at søn­nen til ved­kom­men­de som fikk drypp kun­ne sprin­ge ned i fjaera på jakt etter sig­na­ler. Her fikk han ringt 113. Det var rett og slett flaks som gjor­de at det gikk bra den­ne gan­gen, sier Pet­ter­sen. - Så for oss er det­te et spørs­mål også om sik­ker­het, sier han.

Det­te me­ner han også gjel­der for rein­drifts­ut­øver­ne. Pet­ter­sen un­der­stre­ker at ulyk­ker like gjer­ne kan skje blant rein­drifts­ut­øver­ne, og at også rein­drifts­ut­øve­re bør se in­ter­es­sen av å tet­te sli­ke «hull» i dek­nin­gen.

Bør vise måte­hold

Pet­ter­sen be­skyl­der rein­beite­dis­trikt 27 for å va­ere gris­ke, og kun ute etter å hen­te ut mest mu­lig pen­ger fra Te­le­nor. – Det er greit at man skal få en kom­pen­sa­sjon, men man må da vise måte­hold! For det førs­te har jeg til gode å se rein in­ne på Bar­di. Der er det kun berg og stein. No­en hev­der at rei­nen er så redd an­ten­ner at de skyr he­le om­rå­det, sam­ti­dig sprin­ger det rein nede langs vei­ene her.

– Snak­ker vi okse­rein?

– Jeg har med selv­syn sett sim­ler med kal­ver som går langs vei­en i Øks­fjord. Det har jeg ob­ser­vert fle­re gan­ger. Så å hev­de at rei­nen er så redd det­te, det tror jeg ikke på. Nei, det­te frem­står som at man kun er på jakt etter å få mest mu­lig i er­stat­ning, sier Pet­ter­sen. – Rein­drif­ta pe­ker på at det­te er som­mer­beite­land. Er det ikke på sin plass at man får kom­pen­sert for det når beite­land for­svin­ner?

– Nei, ikke her. Vi snak­ker som sagt om berg – fjell og stein – som umu­lig kan ha stor beite­ver­di. En er­stat­ning er greit, men ikke om det for­pur­rer job­ben med ei an­ten­ne vi har ven­tet på i fle­re år!

Det­te er kra­ve­ne fra rein­drif­ta

Hal­vor Pet­ter­sen har fått til­gang mail­kor­re­spon­dan­se mel­lom Te­le­nor og Lop­pa kom­mu­ne, hvor det blant an­net vi­ses til de­ler av ut­kas­tet til ho­ved­av­ta­le mel­lom Te­le­nor og rein­beite­dis­trikt 27. Her frem­går det fle­re de­tal­jer i kra­vet fra rein­drif­ta. • Det kre­ves at Te­le­nor dek­ker alle dis­trik­tets pro­sess­kost­na­der, in­klu­dert bruk av pro­sess­tek­nisk råd­gi­ver. Dag­sats for sty­re- og ut­valgs­med­lem­mer er 3.000 kro­ner per dag, 1.200 per ar­beids­time for råd­gi­ver. I til­legg 700 kro­ner per reise­time, samt reise­ut­gif­ter som dek­kes etter sta­tens sat­ser. Alle sat­ser eks. moms • Te­le­nor an­slår i kor­re­spon­dan­sen at man bare i pro­sess­kost­na­der vil run­de 200.000 kro­ner, hit­til er det kom­met inn en fak­tu­ra på 54.000 kro­ner for et te­le­fon­møte i sep­tem­ber • Te­le­nor skal år­lig be­ta­le et be­løp (må for­hand­les) til rein­beite­dis­trik­tet, så len­ge tele­mas­ten står der. Be­lø­pet skal in­deks­re­gu­le­res. • Det­te skal kom­pen­se­re for ri­siko­øk­ning, mer­kost­na­der og even­tu­elt inn­tekts­tap dis­trik­tet får som føl­ge av areal­inn­gre­pet. • Rein som for­ulyk­ker ek­sem­pel­vis av ras i om­rå­det skal er­stat­tes av Te­le­nor. • An­leggs­pe­rio­den må til­pas­ses rein­drif­tens be­hov. Even­tu­ell for­len­get an­leggs­pe­rio­de gir grunn­lag for til­leggs­er­stat­ning. – Selv om Fefo har gitt ak­sept for etab­le­ring grun­net sam­funns­nyt­ten kan ikke Te­le­nor for­plik­te seg til en av­ta­le med rein­beite­dis­trikt 27 som inne­hol­der dis­se kra­ve­ne om er­stat­ning og år­lig kom­pen­sa­sjon i base­sta­sjo­nens leve­tid, skri­ver Te­le­nor i mai­len.

PLUSS FOR ALLE: Hal­vor Pet­ter­sen me­ner det er et pluss for sik­ker­het og be­red­skap med bed­re dek­ning, for alle. (Foto: Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.