Byg­ger egen scoo­ter­bu­tikk

Al­le­re­de før ut­vi­del­sen er fer­dig ser Ole Stei­nar Øst­lyn­gen be­ho­vet for mer plass til Al­ta Mo­tor­sen­ter.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Ei­er og dag­lig le­der ved Al­ta Mo­tor­sen­ter AS, Ole Stei­nar Øst­lyn­gen, har på in­gen måte latt som­mer­var­men lede han inn i fris­tel­sen til å ta fe­rie ennå. Fra kon­tor­lo­ka­le­ne på hem­sen som over­skuer de ny­lig ut­vi­de­de og re­no­ver­te bu­tikk­lo­ka­le­ne fore­går kon­sta­te­rer han at det fort­satt si­ger inn kun­der. På verk­ste­det er det full ak­ti­vi­tet. Sel­ger­ne er i godt driv. Og uten­for yt­ter­veg­gen på­går ar­bei­det med sis­te bygge­trinn av stor­sat­sin­gen de­res for fullt.

Egen scoo­ter­bu­tikk

Når SB2 Ut­vik­ling AS er fer­dig med sis­te bygge­trinn 1. ok­to­ber kan Al­ta Mo­tor­sen­ter ta en nød­ven­dig om­rokke­ring:

– Vi får om­kring 250 nye kvad­rat­me­ter nå, som skal rom­me ny scoo­ter­bu­tikk og nytt scoo­ter­verk­sted. Scoo­ter­fol­ket vil gjer­ne ha sitt eget «mil­jø», og vi tror den­ne end­rin­gen vil set­tes pris på. Nå står scoo­ter­ne plas­sert litt hist og her, når alt står fer­dig blir det mye bed­re.

– I til­legg flyt­ter vi vaske­hal­len ut av bil­verk­ste­det. Der­med får vi plass til tre til buk­ker. Det trengs, sier Øst­lyn­gen.

Til­leggs­are­al

«Sje­fen sjøl» job­ber blant mye an­net med å sik­re noe til­leggs­are­al som om­kran­ser ei­en­dom­men. Det er ikke snakk om man­ge kvad­rat­met­re­ne, men de kom­mer godt med:

– Tom­ta vår er på 5,5 mål, me­ner jeg å hus­ke. Av det­te er 4,6 el­ler 4,7 ut­bygd. Da blir det lite plass til par­ke­ring og an­net utenom­hus. Alle her på Aronne­skjo­sen får til­bud om å kjø­pe til­leggs­are­al i til­knyt­ning til egen ei­en­dom, så når pris­set­tin­gen er gjort går vi til inn­kjøp. – Så da blir det slutt på bygge­ak­ti­vi­te­ten for Al­ta Mo­tor­sen­ters del?

– Åh, nei, langt der­ifra, sier Øst­lyn­gen og ler:

– Vi skal fort­set­te å vokse. Og ka­pa­si­te­ten er sprengt al­le­re­de.

Rundt svin­gen

Løs­nin­gen fin­nes i svin­gen like ved da­gens lo­ka­ler. Al­ta Mo­tor­sen­ter vil leg­ge inn bud om å få kjø­pe nabo­tom­ta, når den­ne leg­ges ut for salg.

– Vi øns­ker å gjø­re en­da mer in­nen­for sam­me bran­sje. Vi snak­ker kan­skje ut­leie, kan­skje dekk, kan­skje vask. Rett og slett etab­le­re et mer full­kom­ment til­bud. Vi ser at det­te gir oss mu­lig­he­ter til å løse pro­ble­me­ne med kunde­par­ke­ring, kan­skje blir vi å byg­ge et par­ke­rings­hus. Mu­lig­he­te­ne er man­ge, og vi har mye vi øns­ker å gjø­re, sier Øst­lyn­gen.

– Byg­ger dere et fritts­tå­en­de bygg da, el­ler for­len­ger dere det dere har i dag til å strek­ke seg rundt svin­gen?

– Det er for tid­lig å si noe om. Men jeg vil søke om å om­re­gu­le­re slik at vi får flyt­tet et snø­de­po­ni fra da­gens lo­ka­li­se­ring mel­lom de to ei­en­dom­me­ne til en­den av den nye tom­ta, sier Øst­lyn­gen. – Når drar du på handle­tur? – Den­ne vil jeg for­sø­ke å kjø­pe så snart den er klar.

TREN­GER MER: Om­byg­gin­gen og ut­vi­del­sen av Al­ta Mo­tor­sen­ter er in­ne i sis­te fase. Men al­le­re­de ser Ole Stei­nar Øst­lyn­gen be­ho­vet for mer plass. (Fo­tos: Tom Skog­lund)

TRANGT: Når vaske­hal­len flyt­tes ut av verk­ste­det får me­ka­ni­ker Ma­ri­us Karl­sen og kol­le­ge­ne inn tre nye buk­ker. – Det blir bra med mer plass, kon­sta­te­rer han.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.