Skul­le va­ere i Al­ta i to år

Uten­for UNO Cafe er den snart 30 år gam­le kok­ken og skjerv­øy va­e­rin­gen Lars Ve­gar Pet­ter­sen i upå­kla­ge­lig hu­mør.

Altaposten - - Sidan 1 -

Lars Ve­gar Pet­ter­sen ble i Al­ta. Les som­mer­pra­ten.

Av Tho­mas Fredrik Kris­ten­sen tho­mas@al­ta­pos­ten.no Hva gjør du helst en varm som­mer­dag? – Va­ere ute og fiske, også gjer­ne i so­si­alt lag rundt et bål med kom­pi­ser. Hva er du opp­tatt av om da­gen? – Jeg job­ber fram til slut­ten av juli, så er det fe­rie. Har in­gen sto­re pla­ner for fe­rien, an­net enn at jeg skal til­brin­ge kva­li­tets­tid med min kja­ere mor. Hva er ditt bes­te som­mer­min­ne? – Hytte­tu­rer på Me­land med fa­mi­li­en. Hva er din drømme­fe­rie? – Det må bli land som Is­land el­ler Ir­land. I hvert fall ikke sy­den. Hvor­for ak­ku­rat Is­land el­ler Ir­land? – Den is­lands­ke kul­tu­ren er vel­dig spen­nen­de i og med at mye av det stam­mer fra Nor­ge. Jeg var på York­shi­re-sko­len i høst, hvor jeg ble vel­dig glad i den nord-en­gels­ke kul­tu­ren. Og har etter de opp­le­vel­se­ne jeg had­de der, også sva­ert lyst i å ble kjent med den irs­ke kul­tu­ren. Hva øns­ker du al­ler helst på mid­dags­bor­det? – Det kom­mer helt an på om det er meg el­ler mam­ma som la­ger ma­ten. Er det meg selv som står for mid­da­gen, blir det lam. Hvis det er Mam­ma, blir det fisk. Det er mam­ma sin mat som gjel­der. Hva ser du på som din bes­te egen­skap? – Mitt gode hu­mør. Vil i til­legg se på meg selv som inkluderende. Hva er din ver­ste egen­skap? – Kan va­ere litt ro­te­te i blant, i til­legg er jeg ikke den bes­te på å be­reg­ne tid. Hva er din fa­vo­ritt­sang ak­ku­rat nå? – Har ikke noen spe­si­ell fa­vo­ritt­sang for øye­blik­ket, men det går mye i in­nen­for sjan­ge­ren norsk coun­try, og spe­si­elt Vas­send­gu­ta­ne. Sy­nes du at da­gens sam­funn er blitt alt­for opp­tatt av ma­te­ria­lis­tis­ke ting? – Ja. Når det er om å gjø­re for un­ger helt ned i 6-års al­de­ren å ha den fi­nes­te og ny­es­te Ipa­den hjem­me, sy­nes jeg det er gått for langt, kon­klu­de­rer han. Pet­ter­sen for­tel­ler at han ofte har pra­tet med jevn­gam­le kom­pi­ser, om at de er den sis­te ge­ne­ra­sjon som fort­satt var me­re ute enn in­ne. Hvilken per­son ser du mest opp­til i li­vet ditt? – Uten tvil ho mam­ma. Hva had­de du brukt en mil­lion­ge­vinst i Lot­to på? – Tatt min na­er­mes­te fa­mi­lie med på fe­rie. Hvor mye tid bru­ker du på so­sia­le medi­er i lø­pet av et døgn? – Alt­for mye, det går noen ti­mer hver dag. Man kun­ne ab­so­lutt brukt ti­den på vik­ti­ge­re ting. Hva er bra med hjem­plas­sen din, Skjerv­øy? – De flot­te fol­ke­ne, kys­ten, og det at det er en liten plass. Hva er bra med Finn­mark? – Her har man alt man tren­ger. Noe av det fi­nes­te med Finn­mark, er at her er det både fjell, fjord og vid­de. Når jeg først flyt­tet hit i 2006, had­de jeg fak­tisk bare tenkt å bli her i to år. Her er jeg fort­satt – tolv år se­ne­re. Vil du slå sam­men Troms og Finn­mark? – Der er jeg helt imot! Jeg kan ikke se for meg at det skal gjø­re ting bed­re, ei hel­ler at folk i Tromsø skal se Me­hamn og Nesse­by på en bed­re måte enn det Vadsø og Finn­mark gjør i dag. Jeg har fulgt med på hvor­dan vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Troms har blitt sen­tra­li­sert de sis­te åre­ne. Jeg fryk­ter det sam­me vil skje i Finn­mark ved en sam­men­slå­ing av fyl­kes­kom­mu­ne­ne. Da ta­per dis­trik­te­ne. Hvem hei­er du på i VM i fot­ball? – Bra­sil. Har hatt tro­en på dem de sis­te åre­ne, selv om de ikke har levd helt opp til for­ven­tin­ge­ne.

TRIVES: Lars-ve­gar er opp­rin­ne­lig fra Skjerv­øy. Han plan­la å bli i Al­ta i to år, men fore­lø­pig har han bodd her i 12 år. (Foto: Tho­mas Fredrik Kris­ten­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.