Helt dødt i Alta­elva

I fjord og elv har det va­ert få sak­li­ge grun­ner til å tøm­me krym­pe­kruk­ka. Fis­ker­ne krys­ser fing­re for at det ikke er lakse­kri­se, bare sen oppgang.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Lakse­fangs­te­ne ute­blir.

– Vi har ikke sett en enes­te fisk, sier Hall­geir Stri­feldt, i skri­ven­de stund bak flue­stan­ga i Alta­elva.

– Så det er lite å skri­ve hjem om, sier Stri­feldt, som den­ne uken fisket Ha­rald­hol­men fra tirs­dag klok­ken 18 til ons­dag klok­ken 12. Det hjalp lite på en al­le­re­de be­gre­de­lig si­tua­sjon at vaer­gu­de­ne gikk av skaf­tet tirs­dag kveld.

– Vi fikk mye lyn og tor­den rundt oss her i time­vis. Da er det ikke helt trygt å fiske med flue­stang, sier lakse­fis­ke­ren, som alt­så rig­get ned lyn­av­le­der­ne og gikk glipp av mye ver­di­full fiske­tid.

Sen oppgang?

Leif Suhr er også lakse­fis­ker, og sat­ser på at det ord­ner seg.

– Vi hå­per og tror det bare er sen oppgang i år, sier Suhr, som for tred­je gang på 30 år gikk fri før Sankt­hans. Søn­nen fikk 2 lak­ser, men selv om nit­ten­årin­gen gru­set far sin, sier Leif at det var lite fisk.

– Det ble tatt sva­ert få fisk før Sankt­hans i år, og det var lite fisk å se. Til og med plas­ser som Åker­gjer­det le­ver­te svakt, sier han, en trend som sto seg til nå i det sis­te.

Uvan­lig smek­ker

– Først de sis­te da­ge­ne har det be­gynt å gå en del fisk, men den er vel­dig dår­lig å ta i, sier Leif, som

har va­ert på 4 døgn så langt, og sett 5 laks sprel­le på land.

– Fis­ke­ne som er tatt er hel­ler ikke fei­te, sier han. – De er slan­ke?

– Nei, ikke di­rek­te. De vir­ker bare ikke å va­ere helt sånn som nor­mal al­talaks skal va­ere. De ser mer ut som lak­sen de har i and­re el­ver.

Apro­pos and­re el­ver; Leif sier det ny­lig og plut­se­lig an­kom sto­re meng­der laks i blant an­net Måls­elva og Vest­re Ja­kobs­elv, og ser in­gen grunn til at Alta­elva skal skil­le seg ne­ga­tivt ut. Lak­sen er bare sent hjem i år, tror han.

For tid­lig å svart­male

Også Tor Er­land Nil­sen le­ver i hå­pet. Han er dag­lig le­der for Al­ta lakse­fis­ke­ri in­ter­es­sent­skap, og be­kref­ter det tre­ge fisket. Ut­len­din­ge­ne, midt i sin and­re av tre uker, stre­ver med å få sort­en på kro­ken.

– Det har be­gynt vel­dig dår­lig, og selv om det er alt for tid­lig for å svart­male, så kan ikke 2018 bli noe topp­år, det er sik­kert. Men vi le­ver i hå­pet om sen oppgang, sier Nil­sen, som på kryss av hva Leif Suhr har sett, får til­bake­mel­din­ger på at de få som lan­des, er i fin­fin al­ta­kub­be-kon­di­sjon. Bra for el­vas ryk­te, sier han, at det også tas noen skik­ke­lig di­gre.

Drøy­er li­vet i sjø­en

– Vi over­vå­ker si­tua­sjo­nen, og vil tro­lig gjø­re en vur­de­ring i nes­te uke om det even­tu­elt må tref­fes til­tak, sier Nil­sen, uten å gå i mer de­talj.

Skul­le du i som­mer få en 8-12 ki­los al­talaks på kro­ken, så gikk den fisken ut som smolt i 2015. Det var midt i pe­rio­den 2013-2016, med fangs­ter langt un­der nor­ma­len for vår elv. Teori­er går også på at det i år er mye mat ute i fjor­den og at lak­sen bei­ter til det sis­te, and­re tror lav vann­stand gir svakt «fersk­vanns­spor» å føl­ge inn fra ha­vet. Sånn er na­tu­ren Også sjø­lakse­fis­ker­ne har lite i nota så langt i årets se­song.

– Nei, det har ikke va­ert noe sa­er­lig å skry­te av i sjø­en hel­ler. Men lite laks er ikke noe nytt, sier Knut Arild, pen­sjo­nert sjø­lakse­fis­ker fra Årøya.

– Den kan godt hen­de lak­sen er sen i år. Det kan også va­ere en år­gang som er dår­lig, det hen­der seg det også. Sånn er det i na­tu­ren, sier Knut. Før i ti­den da sjø­lakse­fis­ke­re had­de lov å dri­ve på ut au­gust, fikk de mye laks sent, min­nes han. – Den­ne uka har det fak­tisk va­ert bed­re, og jeg hø­rer fle­re and­re rundt om­kring som også får mer. Så han er vel på tur i år også, lak­sen. Vi må va­ere op­ti­mis­ter. Det blir vel litt i år også, sier den er­far­ne fiske­ren.

TREGT FISKE SÅ LANGT: Først de sis­te da­ge­ne har lak­sen vist in­ter­es­se for Alta­fjor­den og Alta­elva. I sjø og elv krys­ser fiske­re fing­re for at det er man­ge flak i ven­te. (Foto: Ar­ne Hau­ge)

LE­VER I HÅ­PET: Også våre sjø­lakse­fis­ke­re stre­ver. Te­ori­ene om hvor­for lak­sen er sen i år, er fle­re; noen tror god mat­til­gang hol­der den i sjø­en, and­re hel­ler til at lav elve­vann­stand gir for svakt fersk­vanns-lukt­spor å føl­ge. (Illustrasjonsfoto: Rune Øst­lyn­gen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.