– Må va­ere lønn­somt

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

Amfi har fått grønt lys lo­kalt for ut­vi­del­se på 9000 kvad­rat. Nå vur­de­rer Thon AS om det er lønn­somt.

Etter tre år kan Thon Ei­en­dom endelig gå vi­de­re med bygge­pla­ne­ne. Amfi får lov å byg­ge på den gam­le Sca­nia-tom­ta, der verk­ste­det en­gang lå, og ut­over P3 og P4. Med 9.000 kvad­rat og en grønn park på ta­ket lo­ver det godt for frem­ti­dens han­del.

– Jeg er for­nøyd. Nå er det opp til oss å få et lønn­somt pro­sjekt. Jeg vil gi ros til po­li­ti­ker­ne, som har fat­tet et godt ved­tak for Amfi og for Al­ta sen­trum. Det er vik­tig å ha by­ut­vik­lings­per­spek­tiv i det­te, sier sen­ter­le­der Fro­de Wil­helm­sen ved Amfi Al­ta.

Han er sva­ert glad for at kom­mune­sty­ret 18. juni en­stem­mig sa ja til re­gu­le­rings­pla­nen. Tom­ta må­ler rundt 2.000 kvad­rat­me­ter. Men med en ut­vi­del­se mot P3 og P4, samt byg­ging i høy­den, plan­leg­ges 9.000 nye kvad­rat­me­ter.

– Sam­ti­dig som vi har ven­tet len­ge, har vi vel­dig stor re­spekt for at både ad­mi­ni­stra­sjo­nen og po­li­ti­ker­ne har man­ge hen­syn å ta. Men jeg er vel­dig glad for et en­stem­mig ved­tak. Et ved­tak som er godt for oss og godt for Al­ta sen­trum, sier han.

Den nye par­ke­ring­skjel­le­ren skal bli kom­mu­nal. I 1. og 2. eta­sje blir det kjøpe­sen­ter, og så er det plan­lagt for bo­li­ger i 3. og 4. eta­sje. Men dis­se er det Al­ta kom­mu­ne som har ret­tig­he­te­ne til. Kom­mune­sty­ret men­te at re­gu­le­rin­gen er i tråd med over­ord­net by­ut­vik­lings­stra­te­gi for Al­ta – der det skal leg­ges til ret­te for mer han­del, bo­li­ger og liv i hjer­tet av byen. Kom­mune­sty­ret gjor­de selv end­rin­ger fra ad­mi­ni­stra­sjo­nens inn­stil­ling og ved­tak i plan­ut­valg. Den sto­re for­skjel­len er at Amfi Al­ta får det area­let de øns­ket og får byg­ge en stor gang­bru i ste­det for en liten. Det er Thon ved Kom­sa Ei­en­dom som har gjort et privat re­gu­le­rings­plan­s­ar­beid med sik­te på ut­vi­del­se av Amfi Al­ta på A9, Sca­nia-tom­ta mot Bjørn Wirko­las vei, men også med be­ty­de­lig byg­ging inn mot P3/P4. Der­for ble det nød­ven­dig med ny re­gu­le­rings­plan. Tre lan­ge år Tre år har gått si­den det førs­te mø­tet om å få byg­ge på Sca­nia-tom­ta i juni 2015.

– Vi sy­nes at dia­lo­gen med ad­mi­ni­stra­sjo­nen kan­skje tok vel­dig lang tid og har va­ert i over­kant kre­ven­de. Vi had­de hå­pet på en litt ras­ke­re saks­be­hand­ling, for­tel­ler han åpen­hjer­tig. – Nå hå­per jeg bare at mine kol­le­ger i Thon/amfi er eni­ge i at vi skal gå igang, sier Fro­de Wil­helm­sen.

Kom­mune­styre­ved­ta­ket kom så tett opp til som­mer­en at pro­sjekt­grup­pen for Amfi Al­ta ikke har ruk­ket å mø­tes ennå. Der­for er det med stor spen­ning sen­ter­le­de­ren ven­ter på nes­te pro­sjekt­møte.

– Nå blir det opp til oss å få til et lønn­somt pro­sjekt. Olav Thon-grup­pen er stor og har mye mid­ler. Men de vil ikke in­ves­te­re i ulønn­som­me pro­sjek­ter, slår Fro­de Wil­helm­sen fast. Etter som­mer­en vil pro­sjekt­grup­pa dis­ku­te­re hvor­dan de skal for­hol­de seg til ved­ta­ket. Om de fort­satt an­ser pro­sjek­tet som lønn­somt, vil de gå igang. Slik knyt­tes byg­ge­ne sam­men Det nye byg­get blir et selv­sten­dig, fritts­tå­en­de bygg som skal knyt­tes sam­men med det gam­le med ei gang­bru. Gang­brua blir mel­lom and­re eta­sje i den gam­le og den nye de­len. Selve plan­do­ku­ment er ut­ar­bei­det av Ram­bøll. Det etab­le­res en park oppe på P4. Det skal også byg­ges heis og trapp fra par­ke­ring­skjel­le­ren. Gang­brua skal byg­ges uten åp­ning. Ut­byg­ge­ren må dess­uten sør­ge for nok strøm og lys til salgs­bo­der un­der gang­bro­en. Amfi fun­da­men­te­rer og til­rette­leg­ger for lei­lig­he­ter el­ler of­fent­lig tje­neste­yting, og over­la­ter ret­tig­he­te­ne til kom­mu­nen. Det­te skal iva­re­tas uten ut­byg­gings­av­ta­len. Ad­mi­ni­stra­sjo­nen får også full­makt til å god­kjen­ne fa­sa­der og det es­te­tis­ke. Og

I til­legg må kort­tids­par­ke­rin­ga uten­for Byg­ha­gen tas ut av pla­ner. Han­dels­sent­re ut­vik­les – Vårt sen­trum er ett av de unge by­sen­tra i norsk sam­men­heng. Nå be­gyn­ner Al­ta by­sen­trum å bli bra. Hvis Al­ta skal hen­ge med i kam­pen som han­dels­by, må det skje ut­vik­ling. Og den øns­ker Amfi Thon å va­ere med på. Sam­ti­dig øns­ker vi også at and­re pri­va­te skal del­ta i ut­vik­lin­gen, sier Wil­helm­sen.

Han vi­ser til en sta­dig ut­vik­ling i Tromsø, men også i Ha­pa­ran­da og Ham­mer­fest.

– Det skjer mye i Al­ta. Ved si­den av våre pla­ner, har vi en fris­kus med Jonas Haugen. Sam­men er vi man­ge som skal ut­vik­le sen­trum, sier han.

I dag er Amfi Al­ta på 25.000 kvad­rat­me­ter og har 70 bu­tik­ker. Al­ta stor­sen­ter sto først klart i år 2.000. I 2009 kom ut­vi­del­sen og nå kan Amfi Al­ta endelig gå i gang med trinn tre – hvis de vil.

AMFI 3: Slik vil den nye de­len av Amfi Al­ta se ut. (Teg­ning: Ram­bøll)

MED TORG: Ut­byg­gin­gen om­fat­ter også de­ler av P3 og P4, med hage på ta­ket og torg på bakke­nivå. (Skis­se: Ram­bøll)

KAN SMI­LE: Fro­de Wil­helm­sen gle­der seg til å pre­sen­te­re ved­ta­ket for pro­sjekt­grup­pa etter fe­rien. (Arkivfoto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.