Spreng­te post­kas­sa

Natt til lør­dag smalt det igjen i Al­ta.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

En fa­mi­lie i Al­ta blir ut­satt for re­gel­rett ter­ror av ungdom på trim­me­de mo­pe­der. – Det smalt så det dun­de­ret i hus­veg­gen og vi ring­te po­li­ti­et umid­del­bart. Hel­dig­vis kom de og sam­let sam­men res­te­ne av post­kas­sa og sik­ret be­vis. Nå har vi an­meldt sa­ken og hå­per po­li­ti­et tar det­te på al­vor og gjør noe, for et skul­der­trekk og så leg­ge an­mel­del­sen vekk, det sy­nes vi ikke er nok, sier ek­te­pa­ret, som har be­søkt po­liti­sta­sjo­nen i Al­ta for å få vite hva po­li­ti­et gjør med sa­ken. – Jeg har kom­men­tert en del på Face­bo­ok om det­te med trim­me­de mo­pe­der og kjø­ring døg­net rundt med bråk, og jeg har stilt meg kri­tisk til at po­li­ti­et til­syne­la­ten­de ikke gjør noe, sier man­nen i hu­set. Han sy­nes gren­sen er nådd for pø­bel­stre­ke­ne når en kjempe­krutt­kjer­ring blå­se post­kas­sa ned av veg­gen og ut­over gang­fel­tet. Lens­man­nen er mest redd for at det skal skje en ulyk­ke. Han sier mo­ped­fø­rer­ne og fire­hjul­ings fø­rer­ne som kjø­rer vill­mann til alle døg­nets ti­der blir fulgt nøye med når pa­trul­je­ne er ute. Han lo­ver også for hyp­pi­ge­re kon­trol­ler. – Vi ser etter dem hele ti­den. Det er helt sik­kert de sam­me som har va­ert og sprengt den­ne post­kas­sen som vi har fått mel­din­ger om fra and­re ste­der. Jeg kan bare si rett ut nå, at nok er nok, vi kom­mer til å sør­ge for hyp­pi­ge­re kon­trol­ler og vi vil fore­ta kon­trol­ler også på sko­le­ne når de star­ter igjen etter fe­rien. Vi har kom­met til et sta­di­um at vi må skru tomme­skru­en litt har­de­re til, men det er slett ikke lett å få tak i dis­se farts­syn­der­ne og bråk­ma­ker­ne, sier Lorent­zen.

UT­OVER: De­le­ne av post­kas­sa lå spredd ut­over et stør­re om­rå­de etter at pøb­le­ne had­de for­latt ste­det. (Foto: Privat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.