Jus­te­rer ned be­red­ska­pen

Altaposten - - Nyheter -

– Ny­an­sat­te pi­lo­ter skal nå va­ere inn­fa­set i tje­nes­ten. For­hand­lin­ge­ne mel­lom fly­ger­for­bun­det og Bab­cock før­te til at pi­lo­te­ne er sik­ret vi­de­re jobb etter over­ta­kel­se av ope­ra­tør­an­sva­ret.

Hel­se Nord har der­for ned­jus­tert be­red­ska­pen, skri­ver fyl­kes­men­ne­ne i Troms og Finn­mark i en presse­mel­ding. De på­pe­ker at selv om fyl­kes­men­ne­ne til­pas­ser egen be­red­skap fort­set­ter de å over­våke luft­am­bu­lanse­tje­nes­ten, spe­si­elt i Finn­mark. – Om nød­ven­dig øker vi be­red­ska­pen igjen.

STABILT: Fyl­kes­men­ne­ne i Troms og Finn­mark me­ner si­tua­sjo­nen i luft­am­bu­lan­sen nå er mer sta­bil.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.