–Snakk sam­men før fe­rien star­ter

Fa­mi­li­en Manns­verk fron­ter en kam­pan­je for hvor­dan man ska­per fred og for­dra­ge­lig­het i fe­rien. – Snakk sam­men før fe­rie­tu­ren, er an­mod­nin­gen fra fa­mi­li­en.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Ekte­pa­ret Char­lot­te og Sven Ør­jan Manns­verk, pluss de­res tre barn Eli­se (5), Jo­nas (10) og Lot­te (12) er Bu­fe­tas nye «vå­pen» i jak­ten på en best mu­lig som­mer­fe­rie.

Glem­mer bar­na

I en fersk Face­bo­ok-vi­deo gir fa­mi­li­en en rek­ke tips til hvor­dan man kan unn­gå å øde­leg­ge fe­rien. Et vik­tig stikk­ord er å pra­te sam­men om hva den en­kel­te for­ven­ter – og hva man vil få ut av det som for man­ge er årets høyde­punkt.

– Jeg tror det er lett å glem­me å snak­ke om det. Ikke minst med bar­na. Det er gjer­ne slik at vi voks­ne plan­leg­ger og fin­ner ut hvor vi skal dra og hva vi skal gjø­re, men på en el­ler an­nen mer­ke­lig måte glem­mer vi å snak­ke med un­ge­ne om det. Man er jo en fa­mi­lie og det er ri­me­lig at alle blir hørt, så langt det lar seg gjø­re, sier Char­lot­te Manns­verk.

I vi­deoen med­vir­ker de to elds­te bar­na, og Lot­te på 12 år sier det slik i fil­men: «Ven­nin­na min fikk hele fe­rien øde­lagt for­di for­eld­re­ne krang­let. Løs pro­ble­me­ne før dere drar, el­ler når dere har kom­met hjem». Til Al­ta­pos­ten sier Lot­te at det er sva­ert vik­tig for hen­ne at for­eld­re­ne er ven­ner når de er på fe­rie.

– Ja, det er vel­dig vik­tig, el­lers kan det øde­leg­ge fe­rien, sier hun.

Ta fe­rie fra pro­ble­me­ne

Mam­ma Char­lot­te er over­be­vist om at alle øns­ker en god fe­rie, men at fe­rien lett kan bli for­styr­ret av uløs­te kon­flik­ter.

– Har man noen gnis­nin­ger el­ler uopp­gjor­te ting, så ta det før dere drar, el­ler la det lig­ge de to uke­ne el­ler den ene uka dere er på fe­rie. Det hand­ler om å ska­pe en god opp­le­vel­se for bar­na og vi voks­ne har et kjempe­an­svar i så måte. Det er vårt an­svar å få det til, me­ner hun. Ekte­man­nen føy­er til at fe­rie­tu­ren kan få en sur start på grunn av bage­tall­mes­si­ge ting. – Det kan va­ere stress, at man er sent ute, at man ikke har spist på len­ge og blir his­sig. Blir star­ten på fe­rien dår­lig, er det et dår­lig ut­gangs­punkt, me­ner han og min­ner om at god plan­leg­ging og det å la­ere av tid­li­ge­re tab­ber kan va­ere lurt å ta med seg.

Fe­rie­for­men

I fil­men på­pe­kes det, at der­som man tren­ger litt rom for seg selv, er kan­skje ikke telt­tur det lu­res­te. – Nett­opp, det­te er så vik­tig. At man er be­visst på hva det er man tren­ger og vel­ger den fe­rie­for­men som pas­ser best. En an­nen ting er at i fe­rien end­res ru­ti­ne­ne og her kan det også lig­ge uli­ke for­vent­nin­ger til hva det in­ne­ba­erer, sier Char­lot­te, som fast­slår at ut­ford­rin­ge­ne i sam­fun­net ikke er blitt mind­re etter at stor­fa­mi­lie­ne har pop­pet opp med mine, dine og våre barn. – Ved å snak­ke sam­men, plan­leg­ge godt og lyt­te til de uli­kes øns­ker, kan det­te også bli kjempe­bra. – Vi har kan­skje en tendens til å plan­leg­ge etter godt va­er, men hva hvis sy­den­fe­rien reg­ner bort?

– Ja, det kan va­ere greit å for­tel­le bar­na, at det er ikke sik­kert alle da­ge­ne blir sol­fyl­te og leg­ge en plan for dår­lig­va­ers­da­ger på for­hånd, me­ner Manns­verk.

Li­ker nor­ma­le voks­ne

Noe som kan øde­leg­ge fe­rien for barn er al­ko­hol. Man­ge for­bin­der al­ko­hol med kos og i fe­rien skal man gjer­ne kose seg litt eks­tra. I Bu­f­etat-fil­men sier 10 år gam­le Jo­nas, det man­ge barn kan­skje ten­ker in­nerst in­ne: «Dere voks­ne. Må dere drik­ke så mye i fe­rien? Vi li­ker dere best nor­ma­le». – I og med at vi med­vir­ker i fil­men, har vi snak­ket om det­te med un­ge­ne. Vi har spurt dem og un­ge­ne våre vil ikke at vi skal drik­ke for mye. De sy­nes voks­ne blir rare og det sier de rett ut, sier Char­lot­te. – Man­ge tør kan­skje ikke spør­re bar­na, i frykt for sva­ret? – Ja, men vi har turt å spør­re og vi har fått det vi tror er aer­li­ge svar. Vi me­ner i alle fall at når man drar på fe­rie med barn, bør ikke al­ko­hol va­ere i fø­rer­se­tet. Da er det fa­mi­lie­tid som skal va­ere det vik­tigs­te, sier tre­barns­mora. – Vi tror at man­ge un­ger ikke tør å ta opp det med al­ko­hol med for­eld­re­ne, så det er vik­tig at vi voks­ne gjør det og ialle­fall har et be­visst for­hold til det. Sa­er­lig hvis man drik­ker, så man blir på­vir­ket og for­and­rer per­son­lig­het, me­ner Sven Ør­jan. Va­er be­visst

Hill Ka­rin Jo­han­sen, fa­mi­lie­te­ra­peut ved Bu­f­etats fa­mi­lie­vern­kon­tor i Al­ta, me­ner det er vik­tig å ha et be­visst for­hold til al­ko­hol, uten å ver­ken ge­ne­ra­li­se­re el­ler dra­ma­ti­se­re.

– For noen er ikke det­te et pro­blem i det hele tatt, men det er sam­ti­dig vik­tig å ten­ke over nød­ven­dig­he­ten av al­ko­hol i uli­ke an­led­nin­ger. Og ikke minst meng­de­ne. Det er også vik­tig å vite at noen end­rer seg etter to pils. En ro­lig mam­ma kan plut­se­lig be­gyn­ne å le høy­lydt og mye, noe som kan vir­ke skrem­men­de på bar­na. Så et be­visst og aer­lig for­hold til det­te er vik­tig, me­ner Jo­han­sen og føy­er til:

– Voks­ne er rolle­fi­gu­rer for bar­na, og hvis det er slik at man hver lør­dag skal drik­ke al­ko­hol, er det­te noe bar­na tar med seg vi­de­re.

Mo­bi­len tru­er for­hol­det

Et an­net mo­ment, som er vel så vik­tig å av­kla­re før fe­rien, er mo­bil­bru­ken og hvor mye man skal ak­sep­te­re av skjerm­bruk. – Det­te er blitt et al­vor­lig pro­blem for man­ge par. Folk er vel­dig opp­tatt av mo­bi­le­ne og so­sia­le medi­er, og det er man­ge som er usik­re på hvem part­ne­ren snak­ker med, hvor­for er han el­ler hun hele ti­den på mo­bi­len. Vi for­ven­ter kan­skje at bar­na skal re­du­se­re skjerm­bru­ken, mens vi selv sit­ter med nesa i mo­bi­len hele ti­den, så da nyt­ter det lite å tro at bar­na vil opp­tre an­ner­le­des, sier te­ra­peu­ten.

Noen­lun­de kla­re av­ta­ler kan va­ere greit før fe­rien, me­ner Jo­han­sen.

– Bli eni­ge på for­hånd om hva man for­ven­ter også i for­hold til hvor mye tid man skal bru­ke på mo­bi­len, og skriv det om så ned, sier hun og un­der­stre­ker at det ikke fin­nes noen fa­sit­svar.

– Fa­mi­li­en må fin­ne den løs­nin­gen som pas­ser for dem.

Løft det po­si­ti­ve

Alle liv be­står av vans­ke­li­ge ting, men i fe­rien er det lov å ta en time­out fra de pro­ble­ma­tis­ke si­de­ne i li­vet. – Alle fa­mi­li­er har ting som er vans­ke­li­ge på et el­ler an­net vis, men det kan va­ere lurt å be­stem­me seg for at i fe­rien lar vi de krong­le­te tin­ge­ne lig­ge. Vi tren­ger ikke ta opp den hen­del­sen som skjed­de for en må­ned si­den. Løft hel­ler frem det po­si­ti­ve, sier Jo­han­sen.

Gode til­bake­mel­din­ger

Sven Ør­jan og Char­lot­te har fått ute­luk­ken­de po­si­ti­ve til­bake­mel­din­ger på vi­deoen som ble pub­li­sert 22. juni og som så langt har 55.000 vis­nin­ger og 238 de­lin­ger. Sven Ør­jan hå­per at fle­re par blir be­viss­te på hvor vik­tig det er å klar­gjø­re ting før man lig­ger ved bas­seng­kan­ten.

– Ja, jeg hå­per det. Det ska­der hel­ler ikke med en eks­tra på­min­nel­se. Det er jo min­ner som ska­pes og det kan like fort bli dår­li­ge som gode min­ner, hvis man ikke er be­visst, sier han. Når Al­ta­pos­ten er hjem­me på tu­net de­res i Tverrelv­da­len, er det bare to da­ger igjen til fa­mi­li­en skal på de­res livs fe­rie: Sist fre­dag star­tet de på crui­se i Mid­del­ha­vet. 12 år gam­le Lot­te gle­det seg og had­de kla­re for­vent­nin­ger. – Vi skal bade, kose oss og va­ere mas­se med fa­mi­li­en. For at vi skal ha det bra må alle tri­ves der vi er – og va­ere eni­ge om hvor vi skal spi­se og sånt, smi­ler Lot­te.

Det­te er blitt et al­vor­lig pro­blem for man­ge par. Folk er vel­dig opp­tatt av mo­bi­le­ne og so­sia­le medi­er. Hill Ka­rin Jo­han­sen, Bu­f­etat.

ARTIG Å DEL­TA: Lot­te Manns­verk sy­nes det var kult å va­ere skue­spil­ler i Bu­f­etat sin nye film. Bud­ska­pet i fil­men er også vik­tig, me­ner 12-årin­gen.

KLAR FOR FE­RIE: Char­lot­te og Sven Ør­jan Manns­verk fi­gu­re­rer på Bu­f­etats som­mer­kam­pan­je sam­men med bar­na Lot­te, Jo­nas og Eli­se. (Foto: Han­ne Lar­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.