Histo­risk venn­skap

Po­li­ti­ke­re på høy­es­te nivå fra Guang­dong-pro­vin­sen i Ki­na inn­gikk i går venn­skaps­av­ta­le med Kau­to­kei­no kom­mu­ne.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Et to­da­gers hek­tisk be­søk til el­lers så som­mer­s­lø­ve Kau­to­kei­no er over for de åtte gjes­te­ne fra Guang­dong-pro­vin­sen i Ki­na. Med seg i kof­fer­ten hjem har kin­ser­ne en in­ten­sjons­av­ta­le om sam­ar­beid, blant an­net in­nen kul­tur­sek­to­ren. Før en av­ta­le om venn­skaps­by­sam­ar­beid er et fak­tum, gjen­står sa­misk gjen­vi­sitt til den ki­ne­sis­ke pro­vin­sen.

Be­søk­te «alle»

– I Kau­to­kei­no har de­le­ga­sjo­nen fått et inn­blikk i alle de vik­ti­ge in­sti­tu­sjo­ne­ne vi har. Først var vi på bygde­tu­net, der­et­ter det in­ter­na­sjo­na­le rein­drifts­in­sti­tut­tet, før vi be­søk­te sa­misk høg­sko­le og same­tin­gets av­de­ling i Kau­to­kei­no. Vi var hos Finn­mark Rein, der det ble vist en film og for­talt om virk­som­he­ten. Før Beaiv­vas ble be­søkt, fikk gjes­te­ne ta en tur inn­om Juhls, sier stabs­sjef hos råd­man­nen, Karin Ha­et­ta.

Vara­ord­fø­rer An­ders S. Bul­jo, som le­det den sa­mis­ke de­le­ga­sjo­nen, for­tel­ler el­lers at ho­tel­let pre­sen­ter­te sine pro­duk­ter for gjes­te­ne, før Ol Jo­han Gaup snak­ket om Sa­misk mu­sikk­fes­ti­val og Nils Jo­han Gaup pre­sen­ter­te joi­ke­for­enin­gen og lot gjes­te­ne få la­ere litt om joik og tra­di­sjons­mu­sikk.

– Så had­de vi også etter lunsj et to­ti­mers møte i den kom­mu­na­le or­gan­sia­sjo­nen hvor vi ori­en­ter­te om Kau­to­kei­no og hvor gjes­te­ne for­tal­te om Gu­nag­dong-pro­vin­sen ho­ved­stad Guangzhou, hvor de kom­mer fra. Byen som har 16 mil­lio­ner inn­byg­ger, mens hele pro­vin­sen har drøyt 104 mil­lio­ner men­nes­ker

Hjemme­ko­se­lig

På vei­en fra fly­plas­sen i Al­ta, hvor de­le­ga­sjo­nen ble møtt av vara­ord­fø­rer An­ders S. Bul­jo på søn­dag etter­mid­dag, ikledd kof­ta, ble det stopp hos Maj-lis Klin­gan på Suo­lovuop­mi fjell­stue.

Reise­le­der for grup­pa fra Ki­na var Oli­ver Soon, le­der for norsk-ki­ne­sisk venn­skaps­for­ening.

– På fjell­stua fikk vi ser­vert røye og rein­kjøtt og det var ak­ku­rat som om vi var hjem­me hos noen til mid­dag. Det var vir­ke­lig flott, vel­sma­ken­de og godt til­be­redt, sier Soon. Som kan for­tel­le at de ki­ne­sis­ke gjes­te­ne sat­te umå­te­lig stor pris på at An­ders S. Bul­jo møt­te dem på fly­plas­sen på en søn­dag, kledd i kof­te.

– Det var mas­se and­re tu­ris­ter med fly­et som vil­le ta bil­de av ham foran den ene nordlys­pla­ka­ten, sier Soon. ORGANISERTE: Le­der av norsk-ki­ne­sisk venn­skaps­for­ening, Ao Oli­ver Soon, sam­men med An­ders S. Bul­jo, vara­ord­fø­rer i Kau­to­kei­no for Flytt­same­lis­ta.

Kau­to­kei­no har fått nye ven­ner i Ki­na.

SIGNERTE AV­TA­LE: Her er hele den ki­ne­sis­ke de­le­ga­sjo­nen sam­men med vara­ord­fø­rer An­ders S. Bul­jo, stabs­le­der Karin Ha­et­ta og fun­ge­ren­de råd­mann Sind­re Murud etter sig­ne­ring av inetn­sjons­av­ta­len med ki­ne­ser­ne. Da­men i lys drakt i midt­en i and­re rek­ke er vise­ge­ne­ral­sek­reta­er Cong Cui­ling, en po­li­ti­ker høyt på strå. må man kun­ne si. Res­ten av den ki­ne­sis­ke de­le­ga­sjo­nen er Oli­ver Soon ved si­den av Bul­jo, der­et­ter er det Ruis­heng Lou, Li­an Yue, Zhenxing Zhang, Yan­jing Liang, Wei Chen og Hui Zhou.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.