– Sa­me­ne for­tje­ner stør­re plass

Altaposten - - Nyheter -

– Vi tror sa­misk bør bli bed­re kjent ute i ver­den, for­di sa­misk er vik­tig for Nor­ge. Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no Det sa Oli­ver Soon som var reise­le­der og tolk for den ki­ne­sis­ke de­le­ga­sjo­nen. Han kun­ne for­tel­le at de­le­ga­sjons­le­del­sen had­de valgt Kau­to­kei­no som mu­lig venn­skaps­by, blant an­net for­di kom­mu­nen er lan­dets størs­te, men ikke har så man­ge inn­byg­ge­re og for­di sa­me­ne har en vik­tig kul­tur­arv å for­mid­le.

Sa­misk kul­tur vik­tig

– Vara­ord­fø­re­ren for­tal­te om den sto­re kom­mu­nen, om na­e­rings­li­vet og til­knyt­nin­gen til na­tu­ren. Vi har valgt Kau­to­kei­no for­di slik jeg ser det, så er sa­misk kul­tur vik­tig i Nor­ge, men det er vik­tig å få eks­po­nert sa­misk kul­tur også til ki­ne­sis­ke tu­ris­ter. For meg som er en av fle­re i ki­ne­sisk-norsk guide­for­ening og er styre­le­der for norsk-ki­ne­sisk venn­skaps­for­ening, så er det vik­tig for meg å kun­ne for­tel­le ki­ne­sis­ke tu­ris­ter noe mer om sa­misk kul­tur og hver­dags­liv. Og for­di det ikke er venn­skaps­byer med Ki­na i Nor­ge, så var mitt for­slag at Kau­to­kei­no er et na­tur­lig valg. Ord­fø­rer Jo­han Va­sa­ra har tid­li­ge­re sagt ja til det­te, at vi skal få istand en venn­skaps­av­ta­le, noe som nå er et histo­risk fak­tum, sa Soon til pres­sen på man­dag. Der han også sa han had­de et lite inn­trykk av at Kau­to­kei­no kun­ne vir­ke noe luk­ket som sam­funn på folk uten­fra.

Kva­li­tet for tu­ris­te­ne

An­ders S. Bul­jo kun­ne for­tel­le at reise­liv er en av sats­nings­om­rå­de­ne for Kau­to­kei­no kom­mu­ne. Om kort tid star­ter den ny­til­sat­te reise­livs­sje­fen i kom­mu­nen. Bul­jo slo fast at man øns­ker tu­ris­ter fra Ki­na vel­kom­men. – Det­te pas­ser godt og det er ikke masse­tu­ris­me vi ten­ker på å ut­vik­le, men kul­tur­ba­sert reise­livs­vir­kom­het som har an­strøk av lu­kus over seg og der­for er kva­li­tets­tu­ris­me. Vi er med­lem­mer i Sa­misk na­e­rings­hage som har kon­tor i Kau­to­kei­no og som er en første­linje­tje­nes­te for å hjel­pe etab­le­re­re. Pro­gram­met for na­e­rings­ha­gen skal gi økt verdi­skap­ning gjen­nom å leg­ge til ret­te for ut­vik­ling av ar­beids­plas­ser både in­nen­for ek­sis­te­ren­de na­e­rings­liv og ved å ska­pe nye be­drifts­etab­le­rin­ger. Det­te pas­ser vel­dig bra for vår kom­mu­ne, for­klar­te Bul­jo til gjes­te­ne. – Nå har vi blitt kjent med hver­and­re og så kan vi gjø­re av­ta­ler om sam­ar­beid, fast­slo vara­ord­fø­re­ren.

ØNS­KET VEL­KOM­MEN: Ho­tell­di­rek­tør Knut Al­seth øns­ket den ki­ne­sis­ke de­le­ga­sjo­nen vel­kom­men til Thon, der vara­ord­fø­rer An­ders S. Bul­jo og venn­skaps­for­mann Oli­ver Soon sto kla­re til å ge­lei­de de­le­ga­sjo­nen inn til ori­en­te­rings­møte om reise­liv på sa­misk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.