Tip­pet med ATV

Altaposten - - Nyheter -

Natt til søn­dag, like før klok­ken 00.30, fikk po­li­ti­et mel­ding om en tra­fikk­ulyk­ke på Elve­bak­ken. En ATV had­de tip­pet og en 17-åring var ska­det. Da po­li­ti og am­bu­lan­se kom til var gut­ten ved be­visst­het og ved­kom­men­de ble kjørt til lege­vakt.

Det har den sis­te ti­den va­ert ob­ser­vert mye ufor­svar­lig kjø­ring av ung­dom­mer med ATV-ER i om­rå­det Elve­bak­ken/buk­ta/al­ta­gårds­bak­ken. Po­li­ti­et har meldt om det­te, og lo­kal­be­folk­nin­gen fryk­ter ulyk­ker med tra­gisk ut­gang.

Ope­ra­sjons­le­der To­finn Hal­va­ri ved ope­ra­sjons­sen­tra­len i Kir­ke­nes ad­va­rer imid­ler­tid mot å kob­le den­ne ulyk­ken til ufor­svar­lig kjø­ring.

– Alt ty­der på nor­mal og for­svar­lig kjø­ring. Det som for­an­le­di­get ulyk­ken var at fø­re­ren ble akutt syk. Pas­sa­sje­ren rea­ger­te raskt og i for­sø­ket på over­ta sty­rin­gen gikk det galt. ATV-EN tip­pet, men inn­gri­pen fra pas­sa­sje­ren kan ha hind­ret en mer al­vor­lig ut­gang, for­tel­ler Hal­va­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.