Søkt jobb hos Fyl­kes­man­nen

Altaposten - - Nyheter -

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Stat­nett, Berit Er­dal, har søkt stil­lin­gen som as­sis­te­ren­de fyl­kes­mann. Det var Nord­lys som had­de sa­ken først. Er­dal er en av 13 sø­ke­re på job­ben i Vadsø.

– Jeg har søkt, men det er ikke sånn at jeg er så sik­ker på å få stil­lin­gen at det er lagt flytte­pla­ner til Vadsø. Her er det man­ge ster­ke sø­ke­re, noe jeg reg­net med da ut­lys­nin­gen kom. Det er ikke hver dag det ly­ses ut sli­ke in­ter­es­san­te stil­lin­ger, og det er noe av bak­grun­nen til at du fin­ner mitt navn på sø­ker­lis­ta selv om jeg reg­net med man­ge ster­ke sø­ke­re, sier Er­dal til Al­ta­pos­ten.

– Hvor­for søke ny jobb når du har topp­stil­ling i Stat­nett?

– La det ikke va­ere noen tvil om at jeg er for­nøyd med og har en sva­ert spen­nen­de jobb i Stat­nett. I til­legg job­ber nå Stat­nett med å se på mu­lig­he­ter for å vi­dere­føre 420 kv-lin­ja til Øst-finn­mark, en me­get spen­nen­de opp­ga­ve som jeg gjer­ne vil va­ere med på. Sam­ti­dig har jeg i mine tid­li­ge­re job­ber i Al­ta kom­mu­ne sett Fyl­kes­man­nens vik­ti­ge jobb på na­ert hold, og jeg har fått stor re­spekt for opp­ga­ve­ne til Fyl­kes­man­nen. Så det­te er en topp­stil­ling i re­gio­nen som trig­get meg til å søke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.