Brann­fel­le

Sol, bloms­ter­vase og duk var en far­lig kom­bi­na­sjon.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Etter å ha va­ert noen da­ger borte kom fa­mi­li­en Tor Hau­gen til hjem­met sitt i Ekorns­vin­gen 16 i Al­ta sist søn­dag. Noe av det førs­te de opp­da­get var mys­tis­ke brann­mer­ker på en duk og i pla­ten på et bord foran stue­vin­du­et.

– Det var et mys­te­ri­um for oss. Det var jo mørkt ute, og vi kob­let ikke den so­te­de du­ken el­ler brenn­mer­ke­ne i pla­ta til sol­ly­set. Da­gen etter når vi våk­net så vi med en gang hva som had­de skjedd. Da skin­te so­len gjen­nom vin­du­et, for­tel­ler Tor til Al­ta­pos­ten.

Bloms­ter­va­sen stod slik plas­sert at den had­de fan­get sol­ly­set. Man­ge hus­ker sik­kert for­sø­ke­ne fra fy­sikk­ti­me­ne hvor for­stør­rel­ses­glass ble brukt til å fan­ge sol­strå­len­de og sen­tre­re de til et lett an­ten­ne­lig grunn­lag. Etter kort stund vil det ut­vik­le en var­me i sen­ter som vil slå ut i flam­mer om sol­strå­len­de sam­les på en lett brenn­bart ma­te­ria­le.

– Om det har hatt noen be­tyd­ning at va­sen har va­ert fylt med vann vet jeg ikke, men det er åpen­bart at det har va­ert na­er star­ten på hus­brann. Had­de du­ken og bord­pla­ten va­ert et litt mer brenn­bart ma­te­ria­le er det ikke sik­kert at vi had­de hatt noe hjem å kom­me til­ba­ke til, kon­sta­te­rer Tor Hau­gen.

Han har bil­led­do­ku­men­tert hen­del­sen og bru­ker det til å ad­va­re and­re mot at so­len i git­te til­fel­ler som det­te, kan for­år­sa­ke brann.

Ikke ukjent brann­år­sak

Ved Al­ta brann­ve­sen for­tel­ler brann­in­ge­ni­ør Ma­rit Wis­løff at det­te er en kjent brann­år­sak, selv om det kan­skje ikke er den van­ligs­te.

– Det­te kan føre til både små brann­til­løp som det­te, men i ver­ste fall også stør­re bran­ner. I til­fel­ler der slikt fø­rer til stør­re bran­ner kan det va­ere vans­ke­lig å opp­da­ge, på­pe­ker hun.

Gjen­stan­der som sam­ler ly­set, som en vann­fylt bloms­ter­vase av glass, kan føre til at det blir så varmt i fo­kus­punk­tet at brenn­bart ma­te­ria­le tar fyr. Wis­løff ber folk va­ere opp­merk­som­me:

– En bør va­ere for­sik­tig med å plas­se­re slikt i vin­du­er, der so­la skin­ner. Det er sen­tre­rin­ga av ly­set som gjør at det kan ta fyr, og om lys­punk­tet tref­fer noe vel­dig brenn­bart gar­di­ner, sofa - el­ler som her, en duk, så kan det ta fyr. I det­te til­fel­let gikk det bra, men had­de det va­ert mer brenn­bart ma­te­ria­le der, en avis el­ler noe, så kun­ne det­te gått mye ver­re, sier hun.

Wis­løff på­pe­ker at glass­bi­ter el­ler gjen­stan­der av blankt glass som lig­ger ute i na­tu­ren er en kjent brann­år­sak hva an­går gress- og lyng­bran­ner.

BRANN­FEL­LE: Blomste­va­sen og sol inn gjen­nom stu­vin­du­et skap­te brann­fel­le. (Foto: Tor Hau­gen)

Tor Hau­gen med­gir at han ble sjok­kert. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.