– En­de­lig

Etter halv­an­net år skjer det noe på tom­ta til den ka­tols­ke kir­ken.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

– Ja jeg er vel­dig glad. Oj oj oj, så glad jeg er. Nå har vi ven­tet i nes­ten halv­an­net år på det­te, sier fa­der Wo­jciech Egi­ert i den ka­tols­ke kir­ka i Al­ta. Den lan­ge vente­ti­den har skyld­tes pro­ble­mer med en en­tre­pre­nør som had­de kom­met skjevt ut. Den ka­tols­ke kir­ka tap­te også en god del pen­ger på det, uten at de øns­ker å kom­men­te­re det yt­ter­li­ge­re.

14 ar­bei­de­re i sving

Men idag er det en gle­dens dag for den ka­tols­ke me­nig­he­ten. Det er om lag 300 re­gist­rer­te ka­to­lik­ker i kom­mu­nen.

Øko­nomi­sjef Ul­rik Sverd­rup-thyge­son har tatt tu­ren fra ho­ved­kon­to­ret i Den ka­tols­ke kir­ke i Oslo, til Al­ta, hvor han vil føl­ge bygge­pro­ses­sen de na­er­mes­te uke­ne. Det førs­te las­set kom tirs­dag etter­mid­dag, mens det sis­te vogn­to­get var ven­tet ons­dag.

– Det er 14 ar­bei­de­re som er i sving så jeg reg­ner med det vil gå fort. Det mes­te av rå­byg­get er fer­di­ge ele­men­ter. Det er satt av 14 da­ger til opp­fø­rin­gen.

Han tror i alle fall ikke at det vil ta mer enn tre uker å få opp rå­byg­get.

Fri­vil­li­ge

Mye av byg­gin­gen av den­ne kir­ka blir gjort på fri­vil­lig­het. Blant an­net har sju fri­vil­li­ge ar­bei­de­re fra or­ga­ni­sa­sjo­nen «Kir­ke for Øst», el­ler «Kir­chen für den Os­ten» tatt tu­ren til Al­ta. De er fra tid­li­ge­re Vest-tysk­land, og job­ber fri­vil­lig med å byg­ge opp kir­ker, ho­ved­sak­lig i Øst-ber­lin, men også i and­re de­ler av Øst-euro­pa og nå alt­så i Nor­ge. – Det er litt spen­nen­de å se at alt kom­mer på plass. Det var en vans­ke­lig jobb å los­se uten å ska­de noe, men det har gått bra. En­kelt er det ikke, så man må bru­ke ho­det eks­tra for å få det til, for­kla­rer Sverd­rup-thyge­son. I til­legg til dem er det sju fra le­ve­ran­dø­ren av mas­siv­hu­set i Øs­ter­rike og Bay­ern i Tysk­land, som skal set­te opp rå­byg­get. De res­te­ren­de ar­bei­de­ne er også ba­sert på mye fri­vil­lig­het. – Vi har man­ge flin­ke håndt­ver­ke­re i vår me­nig­het, og man­ge vil stil­le opp for å få det­te til, sier Ul­rik Sverd­rup-thyge­son.

STOR GLEDE: De fles­te av de tys­ke sne­k­ker­ne har ald­ri før va­ert så langt nord. Her er Flamur Sy­la, Erich Bundschuh, fa­der Wo­jciech Egi­ert, Ul­rik Sverd­rup-thyge­son og sne­k­ker Ge­org Hol­zap­fel. Sist­nevn­te job­ber fri­vil­lig med å byg­ge kir­ker for sin or­ga­ni­sa­sjon «Kir­che für den Os­ten». (Foto: Ki­ta Ei­lert­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.