Nors­ke og sa­mis­ke tra­di­sjo­ner

Smyk­ket til Sun­na-inga i stor na­sjo­nal kon­kur­ran­se.

Altaposten - - SIDAN 1 - Av Rei­ulf Grøn­ne­vik rei­ulf@al­ta­pos­ten.no

Kau­to­keino­va­e­rin­gen Sun­na-inga Gaup Aamot er no­mi­nert i en de­sign­kon­kur­ran­se som skal fore­gå i Sel­jord Tele­mark om få da­ger.

Kunst som kan bru­kes

– Jeg er ut­dan­net i noe som kal­les folke­kunst ved høg­sko­len i Tele­mark og min inn­ret­ning har va­ert smykke­de­sign, sier den un­ge kunst­ne­ren.

17. sep­tem­ber av­gjø­res det om Gaup Aamot får pris for sitt nye de­signsmyk­ke.

– Smyk­ket er en del av min bachelor­opp­ga­ve og ar­beids­tit­te­len på ver­ket he­ter: fra svun­nen tid til vak­ker pryd, sier hun og ut­dy­per:

– Jeg li­ker å lage smyk­ker som både kan vi­ses på van­li­ge kunst­ut­stil­lin­ger, men også bruks­kunst. Smyk­ket som er no­mi­nert er et ek­sem­pel på bruks­kunst og det kan man ha på seg når man skal pyn­te seg litt.

Nor­ges stren­ges­te

Kon­kur­ran­sen får inn hus­flidsog hånd­verks­pro­duk­ter fra hele lan­det og på sin egen hjemme­side står det at alle dom­mer­ne er spe­sia­lis­ter i uli­ke fag og at det­te er den stren­ges­te hus­flids­kon­kur­ran­sen i Nor­ge.

– Om jeg vin­ner, vil ti­den vise, men det er spen­nen­de på va­ere no­mi­nert, sier Gaup Aamot.

Blan­der tra­di­sjo­ner

Hun bor for ti­den i Tele­mark og drøm­men er å leve av å de­sig­ne i sølv.

– Jeg stor­tri­ves med å la­ger smyk­ker etter eget de­sign. Drøm­men er å kun­ne leve av det­te i fram­ti­den. Det jeg li­ker al­ler best er å lage kunst som blan­der nors­ke og sa­mis­ke tra­di­sjo­ner, og det er den­ne ret­nin­gen jeg vil job­be med i ti­den som kom­mer etter endt ut­dan­ning, sier den un­ge kunst­ne­ren.

SKAPER KUNST AV SØLV: Sun­na-inga Gaup Aamot hå­per å kun­ne leve av smyk­ker som hun de­sig­ner av sølv. (Foto: Privat)

DELTAR: Det­te smyk­ket av Sun­na-inga Gaup Aamot, som blan­der nors­ke og sa­mis­ke tra­di­sjo­ner, kan vin­ne en de­sign­kon­kur­ran­se i Tele­mark om få da­ger. (Foto: Privat)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.