Skole­val­get er tatt

Kom­mune­sty­ret har be­stemt seg for å byg­ge den nye sen­trums­sko­len i Bosse­kop. Ved­ta­ket ble gjort med en stem­mes over­vekt.

Altaposten - - Sidan 1 -

Fle­re ele­ver i vi­dere­gå­en­de sko­le får ka­rak­te­rer enn før, men det er va­ria­sjo­ner mel­lom stu­die­ret­nin­ger, kjønn og fyl­ke­ne. Det­te vi­ser tall fra Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet.

I Finn­mark gikk det først litt opp, fra 4,1 til 4,2 pro­sent fra 2015/16 til 2016/17. Blant dem var det 3,8 pro­sent på stu­die­spe­sia­li­se­ren­de fag, mens 4,4 på yr­kes­fag, før det året etter gikk mer ned på stu­die­spe­sia­li­se­ren­de, men opp til hele 5,4 pro­sent på yr­kes­fag. Det er i 2017/18 man kan se de gle­de­li­ge re­sul­ta­te­ne i at fra­va­e­ret i Finn­mark har gått ned til 2,9 på stu­die- og 3,5 på yr­kes­fag.

Før fra­va­ers­gren­sen ble inn­ført var det 3,2 pro­sent av ele­ve­ne som på lands­ba­sis ikke fikk ka­rak­ter. Etter at fra­va­ers­gren­sen ble inn­ført var an­de­len som ikke fikk ka­rak­ter sun­ket til 3,0 pro­sent i skole­året 2017-18. Finn­mark, Nord­land og Ro­ga­land er blant fyl­ke­ne som også har hatt en ned­gang i an­tall gut­ter som ikke får ka­rak­ter.

Fle­re ung­dom­mer gjen­nom­fø­rer vi­dere­gå­en­de sko­le og får ka­rak­ter. (Il­lustrasjonsfoto: NTB scan­pix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.