Tok Nn­m­tit­tel fra lege­vak­ta

Njål Di­gre med op­ti­mal av­slut­ning.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Det ble en vel­dig spesiell se­song­av­slut­ning på Kven­vik­moen for Al­ta-kjø­rer Njål Di­gre. I for­kant av lø­pet had­de han an­non­sert at søn­da­gens fi­nale­run­de i nord­norsk mes­ter­skap vil­le bli hans siste. Etter 13 år på mo­tocrossyk­ke­len var det på tide å leg­ge hjel­men på hyl­la, men først skul­le han sik­re sam­men­lagt­sei­e­ren i klas­se MX1 un­der Nnm-fi­na­len på hjemme­bane. Det klar­te han på en gans­ke uor­to­doks måte. – Jeg sik­ret mer el­ler mind­re tit­te­len da jeg vant den fem­te Nnm-run­den i Nor­drei­sa på lør­dag, og treng­te bare å stil­le opp i søn­da­gens løp i Al­ta. Men jeg kjø­rer selv­føl­ge­lig for å vin­ne når jeg først står på start­stre­ken. Det gikk bra i førs­te heat, og jeg var først i min klas­se. Det and­re heat­et star­tet bra, men i førs­te sving hek­tet jeg med en an­nen kjø­rer og try­net skik­ke­lig. Jeg måt­te bry­te og dro til lege­vak­ta for å få ar­men sjek­ket. Jeg had­de nok po­eng til å vin­ne sam­men­lagt, så det had­de ikke noe å si at jeg ikke fikk full­ført det siste heat­et. Jeg skul­le bare øns­ke at jeg kun­ne va­ert med på pre­mie­ut­de­lin­gen. I ste­det satt jeg alt­så på lege­vak­ta og ven­tet, for­tel­ler Njål Di­gre, som vant klas­sen foran Ta­na-kjø­rer­ne Jørn To­re Pet­ter­sen og Bjørn-da­ni­el Graftås.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.