Til topps

Mar­tin er beste­fars in­spi­ra­sjon på tur.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Ki­ta Ei­lert­sen ki­ta@al­ta­pos­ten.no

– Minste­ka­ren er jo en spre­king, for å si det sånn. Han er fire år og gikk til Hald­de i fjor også. Jeg fant ut at når han er med, så skal jeg også, sier beste­far Ha­rald Jan­sen. Da de be­steg Haldde­top­pen med sine 904 me­ter over ha­vet lør­dag, had­de Mar­tin og Ha­rald for førs­te gang full­ført al­le de ti top­pe­ne for egen ma­skin. Det er 51 års for­skjell på dem. Barne­bar­net in­spi­re­rer. – Han er helt fe­no­me­nal, har en vil­je som ikke lig­ner noe. Men jeg er ikke i naer­he­ten av hans nivå. Og så mye som han sprin­ger rundt så går han jo sik­kert dob­belt så langt som oss and­re, slår beste­far fast.

Vedde­må­let

Det hele star­tet med et vedde­mål. Dat­te­ren Le­ne-ceci­lie vil­le gjer­ne ha pap­pa­en med på tu­re­ne som sa­er­lig søn­nen på 4 var så gla­de i. Der­med fikk hun han med på et litt spe­si­elt vedde­mål. De skrev kon­trakt og alt.

– Hvis han ikke klar­te 10-top­per­se­ne, så skul­le han be­ta­le bryl­lups­rei­sa vår når jeg og Ør­jan gif­ter oss nes­te år. Da var det bare å leg­ge i vei, for­tel­ler Le­ne-ceci­lie.

– Jeg klar­te å kom­me meg unna den bryl­lups­rei­sa, ler Ha­rald.

I mye bed­re form

– Jeg har ald­ri va­ert noen tur­gåer, selv om jeg var litt sprek i ung­doms­åre­ne. Åre­ne ta­erer litt på. Men et vedde­mål må man jo stå for, sier Ha­rald Jan­sen. Han be­gyn­te med Kom­sa­top­pen, og den førs­te tu­ren var tøff.

– Jeg klar­te nes­ten ikke å snak­ke med folk på vei­en. Men jeg ble raskt i bed­re form og så gikk tu­re­ne som en lek. Det er den dør­stokk­mila som er verst, for­tel­ler han.

Der­med be­gyn­te Ha­rald å sni­ke seg til små topp­tu­rer på egen hånd, mel­lom tu­re­ne med barne­barn og fa­mi­li­en.

Han sy­nes det har va­ert godt å røre seg litt og mer­ker stor for­skjell på hel­sa. Sa­er­lig på jobb, der han som bussjå­før sit­ter mye på ba­ken gjen­nom ar­beids­da­gen.

– Jeg er blitt i vel­dig mye bed­re form, slår han fast.

Nå når Ha­rald har kom­met i så god form og hatt så man­ge fine opp­le­vel­ser med fa­mi­li­en på tur, vil han ikke slut­te å gå. Han hå­per å kun­ne fort­satt va­ere en bi­drags­yter for at lil­le Mar­tin vil be­hol­de gle­den over å gå på tur.

ENDELIG I MÅL: En sprek gjeng på Haldde­top­pen. Fra venst­re: Kris­ti­an Birke­land, Andrea He­le­ne, Jo­hanne, Ha­rald og Mar­tin.

ELSKER Å GÅ: In­gen topp er for drøy for den tur­gla­de fire­årin­gen, som gikk til Hald­de på lør­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.