– Ha­bi­li­tets­hys­te­ri

Er en same in­ha­bil i å be­hand­le sa­ker i kom­mune­sty­ret hvor Sa­me­tin­get er part?

Altaposten - - Nyt­he­ter - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

I fle­re sa­ker i den­ne ukens kom­mune­styre­møte ble fas­te re­pre­sen­tan­ter «satt på gan­gen», mens vara­re­pre­sen­tan­ter føk inn og ut av sa­len.

Bak­grun­nen er kom­mune­sty­rets red­sel for å rip­pe for en el­ler an­nan pa­ra­graf i ha­bi­li­tets­lov­giv­nin­gen.

– Når både ord­fø­rer og le­der i øko­nomi­ut­val­get blir satt på gan­gen i en sva­ert vik­tig sak for kom­mu­nen, for­di de har en mi­ni­mal ak­sje­post el­ler an­del i en pri­vat­barne­hage, ja, da har vi fått et ha­bi­li­tets­hys­te­ri. Nå må kom­mune­sty­ret bru­ke ti­den på å de­bat­te­re vik­ti­ge sa­ker i ste­det for for­ma­li­te­ter som dras ned til det ab­sur­de, sier Frp-re­pre­sen­tant Odd Er­ling Mi­kal­sen. Nye krav En vei­le­der som ble gitt ut av kom­mu­nal­de­par­te­men­tet for en tid til­ba­ke for­tel­ler at ha­bi­li­tets­lov­giv­nin­gen er stram­met inn. Bak­grun­nen er at etikk i kom­mune­sek­to­ren har stått høyt på dags­or­den. «Kom­mu­nal­for­valt­nin­gen skal va­ere til­lit­ska­pen­de og byg­ge på en høy etisk stan­dard», he­ter det i vei­le­de­ren. Med det­te sik­tes det til at folke­valg­te og tje­neste­menn, i sine av­gjø­rel­ser og hand­lin­ger, skal ta hen­syn til nor­mer, for­mål og ver­di­er som bi­drar til virk­som­he­tens ob­jek­ti­vi­tet og uav­hen­gig­het. Ver­di­er som åpen­het, rolle­klar­het og etisk be­visst­het er sen­tra­le i å leg­ge til ret­te for at inn­byg­ger­ne kan ha høy til­lit til kom­mu­ne­ne. Kom­mune­sty­re­ne og fyl­kes­tin­ge­ne er for­plik­tet til, i kon­sti­tu­e­rin­gen, å ta høy­de for at styre­med­lem­mer og le­de­re i of­fent­lig eide sel­ska­per uten vi­de­re blir in­ha­bi­le når de som folke­valg­te i kom­mu­nen el­ler fyl­kes­kom­mu­nen del­tar i be­hand­lin­gen av en sak hvor sel­ska­pet er part. Nek­tet å del­ta i øl-sak Hva be­tyr det at styre­re­pre­sen­tan­ter i of­fent­li­ge sel­ska­per «uten vi­de­re» skal er­k­la­eres in­ha­bi­le i sa­ker hvor sel­ska­pet kan opp­fat­tes som en part. Ja, blant an­net at valg­te re­pre­sen­tan­ter som skal ta vare på kom­mu­nens ver­di­er i ek­sem­pel­vis sty­re­ne til Al­ta Kraft­lag og Ve­fas har blitt satt på gan­gen i sa­ker som har be­rørt dis­se sel­ska­pe­ne. I sis­te kom­mune­styre­møte ble Hil­de Sø­raa og Bjørn Roald Mik­kel­sen er­k­la­ert in­ha­bi­le med 32 mot to stem­mer i en sak om salgs­be­vil­ling for øl til Re­ma 1000. Sø­raa for at hun har en bror som er i le­del­sen hos en kon­kur­rent, Coop Finn­mark, og Mik­kel­sen for­di han sit­ter i sty­ret i sam­me be­drift.

Det hø­rer med til his­to­ri­en at Re­ma 1000 på sen­trum fikk sin salgs­be­vil­ling inn­vil­get en­stem­mig. Stolt same Same- og lo­kal­po­li­ti­ker Ron­ny Wil­helm­sen (Ap) ble også veid og fun­net tung nok for å del­ta i be­hand­lin­gen om Al­ta kom­mu­ne skal sig­ne­re en sam­ar­beids­av­ta­le med Sa­me­tin­get. Det er en av­ta­le som i sto­re trekk kun på­leg­ger den ene par­ten, Al­ta kom­mu­ne, ut­gif­ter for å opp­fyl­le av­ta­len. Ven­st­res Per Tore Bech Ny­gård (uav­hen­gig) var i tvil om det var be­hov for av­ta­len, og vis­te til at for­mann­skap og kom­mune­sty­re var over­re­pre­sen­tert med sa­mis­ke po­li­ti­ke­re sett ut fra an­tall per­soner i same­man­tal­let i Al­ta. En av dis­se var alt­så Wil­helm­sen som han ba om at ha­bi­li­te­ten ble vur­dert i for­hold til hans sen­tra­le rol­le som re­pre­sen­tant i Sa­me­tin­get.

– Når jeg mø­ter på Sa­me­tin­get er jeg en stolt re­pre­sen­tant for den sa­mis­ke be­folk­nin­gen, når jeg mø­ter i kom­mune­sty­ret i Al­ta er jeg ikke en mind­re stolt re­pre­sen­tant for Al­tas be­folk­ning, in­klu­siv de som reg­ner seg for å va­ere sa­mer. For å ut­tryk­ke det­te mø­ter jeg både i Sa­me­tin­get og i kom­mune­sty­ret i kof­te, fast­hol­der Wil­helm­sen i en kom­men­tar og leg­ger til:@ – Det er gans­ke søkt av Frp, og lite ryd­dig, å støt­te Bech Ny­gårds ha­bi­li­tets­vur­de­ring her. Hva da med alle Frp-re­pre­sen­tan­te­ne som er med på fyl­kes­tin­get? El­ler sit­ter på Stor­tin­get og sam­ti­dig er en del av kom­mune­sty­ret? Er de in­ha­bil i sa­ker hvor fyl­kes­tin­get er in­volvert? Nor­malt opp­fat­ter jeg Frp som ryd­dig rundt for­ma­li­tet og ha­bi­li­tet, men den­ne gang sy­nes jeg de er langt fra ryd­dig.

IN­HA­BIL: Ron­ny Wil­helm­sen (Ap), Kris­tin Jen­sen (Ap), Alex Bjørk­mann (H), Bjørn Roald Mik­kel­sen (H), Mo­ni­ca Ni­el­sen (Ap), Hil­de Sø­raa (Ap) og Ole Stei­nar Øst­lyn­gen (Ap) måt­te alle for­la­te kom­mune­styre­sa­len på et tids­punkt for­di de ble er­k­la­ert in­ha­bil. (Foto: Jar­le Mjø­en)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.