– Jeg god­tar ikke pre­mis­set

Stats­vi­ter Eva Josef­sen me­ner det blir galt å set­te lik­hets­tegn mel­lom vel­ferd og kun èn kul­tur.

Altaposten - - Nyheter - Av Han­ne larsen han­ne@al­ta­pos­ten.no

– Pro­ble­met med Odd Mat­his sitt per­spek­tiv er at han set­ter lik­hets­tegn mel­lom vel­ferds­sta­ten og norsk kul­tur. Hvor­for kan man ikke byg­ge opp en vel­ferds­stat med ut­gangs­punkt i fle­re kul­tu­rer, spør Josef­sen, som job­ber som første­ama­nu­en­sis ved Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, og som selv er same. Men slår hun fast:

– Uli­ke nors­ke re­gje­rin­ger, uan­sett par­ti, tok ikke kul­tu­rel­le hen­syn. Litt enig Josef­sen er li­ke­vel enig med Odd Mat­his Ha­et­ta i at den sa­mis­ke ut­dan­nings­bøl­gen som har va­ert de sis­te 40 år har gitt sa­me­ne i Nor­ge en helt an­nen sta­tus enn de vil­le hatt uten ut­dan­ning.

– Ja, den vel­ferds­sta­ten vi er vokst opp i og ut­dan­nings­re­vo­lu­sjo­nen vi har hatt, sa­er­lig fra 1980 og frem til i dag, den har helt klart hjul­pet oss frem. Den pro­ses­sen, som jeg også er en re­pre­sen­tant for, har snudd alt på ho­det. Det at vi fikk sa­mer som ut­dan­net seg aka­de­misk og fikk kunn­skap om oss selv og om and­re, og som gjor­de oss i stand til å kom­me i dia­log med sta­ten, hvor vi kun­ne frem­me vår kul­tur. Det har helt klart va­ert av­gjø­ren­de for sa­mers leve­sett i dag, me­ner Josef­sen. – Hvor mye har det be­tydd for re­vi­ta­li­se­ring og styr­king av sa­misk språk og kul­tur, at man har hatt aka­de­misk ut­dan­ne­de sa­mer som har satt spørs­må­le­ne på den po­li­tis­ke dags­or­den? – Selv om aka­de­mis­ke sa­mer har gjort mye, så ten­ker jeg at alle sa­mer i dag bi­dra til å re­vi­ta­li­se­re språ­ket og kul­tu­ren. Og det gjø­res også. Se bare på det som skjed­de i Nord­lyska­te­dra­len ny­lig, hvor man hen­tet frem sa­mis­ke sal­mer, gam­le kul­tur­skat­ter, og re­vi­ta­li­ser­te dem.

(Ar­kiv­foto)

– HVOR­FOR BARE ÈN KUL­TUR? Stats­vi­ter og same Eva Josef­sen me­ner vel­fer­den kun­ne kom­met sa­me­ne til gode uten at man måt­te ty til for­norsk­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.