– Fu­sjon vi­ser vei

Krfs Svein Iver­sen me­ner skole­fu­sjon bør va­ere en in­soira­sjon for fyl­ke­ne.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

– Po­en­get mitt er; UIT er ikke blitt et rent tromsø­feno­men. De har et be­visst for­hold til å ut­vik­le cam­pu­ser på fle­re ste­der, bå­de i Troms og Finn­mark, sier Iver­sen.

Han me­ner en sam­men­slå­ing mel­lom fyl­ke­ne kan bety stør­re og ster­ke­re fag­mil­jø­er for Finn­mark fyl­kes­kom­mu­ne. Der­som Troms har sam­me stra­te­gi som UIT. – Det må man se som et mu­lig­hets­rom, ikke som en be­grens­ning. Eike­land på­pek­te at fu­sjo­nen i UIT var langt stør­re enn fu­sjo­nen av fyl­kes­kom­mu­ne­ne i Troms og Finn­mark.

– Uit-fu­sjo­nen ga en vi­ta­li­tet inn i det som ikke var der tid­li­ge­re. De som har ut­talt seg om fu­sjo­nen snak­ker om at de er blitt en del av et stør­re kom­pe­tanse­mil­jø, som de og stu­den­te­ne ny­ter godt av.

Iver­sen sier sam­me stra­te­gi må be­nyt­tes i re­gion­sam­men­slå­in­gen. – Jeg er så ube­skje­den at jeg tør på­stå at plas­sen det er minst be­hov for ar­beids­plas­ser er Tromsø by, mens by­ene rundt har stør­re be­hov og tren­ger trygg­he­ten. Blant an­net Vadsø, som tren­ger en styr­king av kom­pe­tanse­mil­jø­ene.

POSITIV: Svein Iver­sen (KRF) me­ner det er mu­lig å se for seg at en fu­sjon mel­lom Troms og Finn­mark er positiv. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.