Ga grønt lys til syke­hu­set

Altaposten - - Nyheter -

Helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) tok tors­dag mor­gen tu­ren til Ham­mer­fest for å be­kref­te at syke­hu­set er med på stats­bud­sjet­tet for 2019. Di­rek­tør Eva Hå­heim Pe­der­sen fikk bud­sjett­lek­ka­sjen på di­rek­ten fra helse­mi­nis­ter Bent Høie. På tom­ta på Ross­mol­la av­slør­te Høie at re­gje­rin­gen god­kjen­ner fi­nan­sie­rin­gen av Nye Ham­mer­fest syke­hus som er kost­nads­be­reg­net til om lag 1,95 mil­li­ar­der kro­ner. For­pro­sjek­tet strek­ker seg til mai nes­te år.

– Det­te var en skik­ke­lig god start på da­gen. Det­te er vik­tig for alle oss som bor i fyl­ket, og gir eks­tra mo­ti­va­sjon når vi skal full­fø­re pro­ses­sen frem til et nytt syke­hus­bygg står fer­dig her på tom­ta, sier di­rek­tør Eva Hå­heim Pe­der­sen.

Nye Ham­mer­fest syke­hus blir et mo­der­ne syke­hus med en opp­byg­ging til­pas­set da­gens- og mor­gen­da­gens helse­tje­nes­ter. I til­legg til gode og ef­fek­ti­ve løs­nin­ger, leg­ges det også opp til sam­lo­ka­li­se­ring med Ham­mer­fest kom­mu­ne og UIT – Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet, he­ter det i presse­mel­din­gen. Nå lig­ger det an til bygge­start i 2019, mens byg­get er plan­lagt fer­dig i 2024. (Foto: Finn­marks­syke­hu­set)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.