Vur­de­rer fi­li­al etter al­ta­be­søk

Hon­nings­våg-bu­tik­ken Fra Topp til Tå vur­de­rer fi­li­al i Al­ta.

Altaposten - - NYHETER - Ar­ne Hau­ge ar­ne.hau­ge@al­ta­pos­ten.no

Da Base­ment Al­ta AS meld­te opp­bud og steng­te dø­ra i mars i år, ble det i Nord­lys­byen slutt på «laek­kert mo­de­tøj til kvin­der» fra det dans­ke mer­ket Second Fe­male. Alt­så til nå i hel­gen, da ekte­pa­ret Jan­ne Mat­hi­sen og Jul Hen­rik­sen tok med seg høst- og vin­ter­ny­he­te­ne fra sin bu­tikk Fra Topp til Tå i Hon­nings­våg, og pop­pet-up i et lite, men for an­led­nin­gen ny­malt og de­li­kat are­al i førs­te eta­sje på Park­sen­te­ret i Al­ta.

Fi­li­al i Al­ta?

– Sal­get har gått utro­lig bra. Over all for­vent­ning. Så en stor takk til alle dere kjempe­hyg­ge­li­ge alta­va­e­rin­ger som har va­ert inn­om bu­tik­ken, sa Jan­ne og Jul da Al­ta­pos­ten lør­dag stakk inn­om og spur­te ås­sen det gikk. – Vi hø­rer ryk­ter om mu­lig fi­li­al i Al­ta? – Tan­ken har va­ert der len­ge, og etter den­ne hel­gen har bal­len vir­ke­lig be­gynt å rul­le, sier ekte­pa­ret. I så fall fins det kun ett sted for bu­tik­ken.

Lei av kje­de­ne

– Her på Park­sen­te­ret. Det er in­gen tvil. Fra Topp til Tå er en fritts­tå­en­de bu­tikk som holder seg langt unna kje­der, og da pas­ser vi inn her. Vi li­ker dess­uten stem­nin­gen her, den er ro­lig og be­ha­ge­lig og nok­så uty­pisk for store shop­ping­sent­re, sier ekte­pa­ret. – Vi er lei av at oslo­en­se­re drar inn pen­ge­ne fra lo­ka­le folk som kjem­per og dri­ver, sier de.

Pop-up bu­tik­kens nabo he­ter Mon­ta­na Al­ta, og fra det hol­det duk­ket Mette Søn­vi­sen opp. Det har hun gjort man­ge gan­ger, får vi vite.

Ste­det hvor folk står på

– Mette har va­ert en utro­lig støt­te for oss. All­tid smi­len­de og blid. Dess­uten har hun latt oss låne prøve­rom in­ne i sin bu­tikk. – Jo, men så er dere akku­rat det vi tren­ger her på Park­sen­te­ret, sier Mette, hun be­skri­ver en park­sen­ter­gjeng som på lin­je med Jan­ne og Jul er lei kje­de­ne, og som står på med godt hu­mør og jern­vil­je om å over­le­ve. Å sku­le på nabo­bu­tik­ken gjelds ikke len­ger, fak­tisk bør man hel­ler stå sam­let mot den vir­ke­li­ge kon­kur­ren­ten; in­ter­nett­bu­tik­ke­ne.

En hyg­ge­lig trend

– Vi mø­ter kon­kur­ran­sen fra net­tet med per­son­lig ser­vice, høf­lig­het og et smil. For kun­den å møte et le­ven­de men­nes­ke er også verdt noe, min­ner de om.

Bu­tik­ker som klin­ker en mel­ding på face­bo­ok for der­et­ter å duk­ke opp et an­net sted enn hjem­me, har blitt en trend. Mat­hi­sen og Hen­rik­sen lo­ver å duk­ke opp fle­re gan­ger i Al­ta den­ne høs­ten og sen­høs­ten.

Sko og hår­klipp

– Som alle and­re i den­ne bran­sjen tri­ves vi best der kun­de­ne er, og Al­ta har et stort mar­ked. Dere blir å se mer til oss, sier hon­nings­vå­gin­ge­ne, som for­uten kla­er og sko også til­byr hår­klipp - i alle fall i mo­der­bu­tik­ken hjem­me, og tro­lig i en even­tu­ell fi­li­al i Al­ta.

Vi skyl­der å si at Jan­nes mann var med til Al­ta som sjau­er og helge­med­ar­bei­der. Han har job­bet 3 år i ko­nas bu­tikk, men er i dag å fin­ne på Mø­bel­rin­gen i Hon­nings­våg.

– Det ble litt tett å job­be i lag. Vi så hver­and­re tjue­sju ti­mer i døg­net. Det er bed­re nå, sier de. – Men, har Park­sen­te­ret le­di­ge lo­ka­ler til dem? – Det har vi, sva­rer Mette Søn­vi­sen.

TAKK FOR NÅ, VI SES SNART: Jan­ne Mat­hi­sen og Jul Hen­rik­sen lo­ver fle­re pop-ups i Al­ta den­ne høs­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.