Trap­per ned

Nå skal Emi­lie tes­te ski for Hei­di Weng.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Karl Ei­rik Stef­fen­sen kal­le@al­ta­pos­ten.no

Den hu­mør­fyl­te ski­lø­pe­ren fra Nord­lys­byen kan se til­ba­ke på en fin og inn­holds­rik kar­rie­re. Hun klar­te ald­ri å slå seg inn på A-lands­la­get, men der er nål­øyet som kjent ufat­te­lig trangt. 27-årin­gen har imid­ler­tid len­ge va­ert blant de nest­bes­te lang­renns­lø­per­ne i Nor­ge, alt­så den grup­pa som har kjem­pet om eks­tra­plas­ser i ver­dens­cu­pen og kjem­pet om topp ti-plas­se­rin­ger i Nm-sam­men­heng. Hun vur­der­te len­ge å gyve løs på en ny se­song, men falt til slutt på av­gjø­rel­sen om å gi seg mens le­ken er god.

– Jeg had­de in­gen pla­ner om å leg­ge opp, men jeg føl­te ikke len­ger at jeg had­de den sam­me mo­ti­va­sjo­nen som tid­li­ge­re. Så etter en tenke­pau­se og dia­log med tre­ne­ren min fant jeg ut at nok var nok. Det nyt­ter ikke å gå løs på en ny se­song hvis ikke mo­ti­va­sjo­nen er hund­re pro­sent og vel så det. Å dri­ve med lang­renn på det­te ni­vå­et er ikke noe man kan gjø­re halv­veis, sier Emi­lie Kris­tof­fer­sen på te­le­fon fra Lil­le­ham­mer.

– Tid­li­ge­re har jeg all­tid tenkt på hva jeg skal job­be med inn mot nes­te se­song for å bli en bed­re lang­renns­lø­per. De tan­ke­ne var ikke der etter for­ri­ge se­song, og da skjøn­te jeg at det var over. I slike stun­der må man bare va­ere aer­lig med seg selv. Det er umu­lig å ta nye steg som ski­lø­per hvis man ikke er inn­stilt på å va­ere en hel­hjer­tet 24-ti­mers­ut­øver. Det har jeg ald­ri hatt pro­ble­mer med før, men nå var alt­så ikke den ind­re «dri­ven» der leng­re. An­satt i Mads­hus Etter noen år til­ba­ke i Nord­lys­byen har Al­ta-jen­ta flyt­tet til­ba­ke til by­en der hun kom­bi­ner­te lang­renn og stu­di­er. Nå er hun i gang med mas­ter­stu­di­er i tre­nings­fy­sio­lo­gi, og ut­øver høs­ten og vin­te­ren ven­ter en spen­nen­de del­tids­jobb som Kris­tof­fer­sen gle­der seg vel­dig til å ta fatt på. – Jeg har bachel­or­grad i tre­nings­fy­sio­lo­gi, og job­ber nå vi­de­re for å ta en mas­ter­grad. Det blir spen­nen­de. Men jeg er nok enda litt mer spent på den job­ben jeg skal gjø­re for ski­pro­du­sen­ten Mads­hus, som har hy­ret meg inn som skites­ter. Mads­hus har all­tid spon­set meg som ak­tiv ut­øver, så det blir moro å kun­ne gjø­re en jobb for dem. Jeg skal blant an­net tes­te og vel­ge ut ski for Hei­di Weng foran en­kel­te ver­dens­cup­renn i vin­ter, for­tel­ler Kris­tof­fer­sen. – Opp­leg­get er ikke helt klart, så jeg vet ikke ak­ku­rat hvor mye jeg blir in­volvert. Men jeg har fått noen da­to­er som jeg må set­te av. Vi skal ha noen mø­ter snart, og da får jeg nok vite mer om den rol­len jeg skal ha og hvor man­ge renn jeg skal in­volve­res i. Se­song­åp­nin­gen på Beito­stø­len skal jeg i hvert fall va­ere med på. Det blir vel­dig moro. Det er fint å kun­ne va­ere en del av lang­renns­mil­jø­et også etter at jeg har lagt opp, sier hun til A-spor­ten. Har del­tatt i U23-VM Kris­tof­fer­sen har gått man­ge gode ski­renn i kar­rie­ren og opp­levd mye moro både in­nen­lands og in­ter­na­sjo­nalt. Å skul­le trek­ke frem noen få høyde­punk­ter er in­gen en­kel opp­ga­ve, men hun gjør et for­søk: – Det jeg kan­skje hus­ker al­ler best er de to gan­ge­ne jeg re­pre­sen­ter­te Nor­ge i ver­dens­mes­ter­ska­pet for U23-lø­pe­re. Det var vel­dig kult å få sjan­sen til å kon­kur­re­re for lan­det mitt, og syv­ende­plas­sen jeg tok hen­ger høyt. Det var et av mine bes­te renn i kar­rie­ren. Jeg har også fått mu­lig­he­ten til å del­ta i ver­dens­cup­renn, og ikke minst prø­ve-ol i Py­e­ong­chang. Det var en stor opp­le­vel­se. Også kom­mer man ikke unna de tre gan­ge­ne jeg har kon­kur­rert i Hol­men­kol­len. For en ski­lø­per blir det ikke sa­er­lig stør­re enn det, ler Al­ta-jen­ta. – Jeg er vel­dig for­nøyd med det jeg har fått til. Jeg har opp­nådd man­ge av må­le­ne mine, både som lang­renns­lø­per og som per­son. Nå er tida inn for å prø­ve and­re ting, sier Kris­tof­fer­sen, som ikke helt ute­luk­ker at det blir noen renn på hen­ne til vin­te­ren. – Jeg hol­der meg fort­satt i form, så kan­skje jeg prø­ver meg på Birke­bei­ner­ren­net. Vi får se. Ak­ku­rat nå har jeg in­gen spe­si­fik­ke pla­ner om å gå ski­renn, og tri­ves godt med det, smi­ler hun.

TRAP­PER NED: Emi­lie Kris­tof­fer­sen kut­ter topp­sat­sin­gen som ski­lø­per, etter man­ge spen­nen­de år. (Ar­kiv­foto)

HJEL­PER HEI­DI: Emi­lie Kris­tof­fer­sen skal nå tes­te ski for Hei­di Weng på veg­ne av Mads­hus. Til høy­re Ila­ria De­ber­to­lis fra Topp­idretts­veka 2016. (Foto: NTB Scanpix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.