Fikk 123 mil­lio­ner

Kom­pen­ser­te for tørke­som­mer­en.

Altaposten - - Nyheter -

Så langt er det ut­be­talt rundt 123 mil­lio­ner kro­ner i er­stat­ning for svikt i av­lin­ger etter den tør­re som­mer­en i år. I snitt er ut­be­ta­lin­gen 111.000 kro­ner. Det opp­ly­ser Land­bruks­di­rek­to­ra­tet. Fris­ten for å søke er­stat­ning etter tørke­som­mer­en er 31. ok­to­ber, men sek­sjons­sjef Gunn Ei­de i Land­bruks­di­rek­to­ra­tet opp­ford­rer bøn­de­ne til å ikke ven­te til fris­ten, men søke så raskt de har nød­ven­dig do­ku­men­ta­sjon. – Ved å søke nå er det let­te­re å få hjelp til å søke, og bøn­de­ne får ras­ke­re svar, sier Ei­de.

En pro­gno­se fra 15. sep­tem­ber til­si­er at det vil kom­me over 12.000 søk­na­der om er­stat­ning. En tre­del av søk­na­de­ne ven­tes å kom­me fra Opp­land, Oslo og Akers­hus.

Pro­gno­se­ne pe­ker også mot at gård­bru­ke­re vil søke er­stat­nin­ger på over 1,3 mil­li­ar­der kro­ner, opp­lys­te di­rek­to­ra­tet i sep­tem­ber. Be­lø­pet er 200 mil­lio­ner kro­ner høy­ere enn pro­gno­sen fra au­gust.

Tal­let på søk­na­der er ve­sent­lig høy­ere enn i et gjen­nom­snitts­år, da det kom­mer rundt 700 søk­na­der om av­lings­skade­er­stat­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.