Kan pas­se­re ma­gisk gren­se

Altaposten - - Nyheter -

Eks­port av sjø­mat har pas­sert 71 mil­li­ar­der. Med tre må­ne­der igjen av året er det langt i fra urea­lis­tisk at norsk sjø­mat­eks­port pas­se­rer en mile­pael ved årets slutt. Det for­ut­set­ter imid­ler­tid pris­hopp for laks på opp­løps­sida. Tal­le­ne er dre­vet av god pris på blant an­net torsk og øk­ning i vo­lum på laks, sam­ti­dig som va­lu­ta­ef­fek­ten to­talt sett va­ert po­si­tiv for norsk sjø­mat­eks­port i 2018.

– Det­te teg­ner for at 2018 blir et re­kord­år. Om vi skal pas­se­re den «ma­gis­ke gren­sen» på 100 mil­li­ar­der i eks­port­ver­di i år, må blant an­net ver­di­en på laks be­ty­de­lig opp for fjer­de kvar­tal, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor, sier As­bjørn War­vik Rør­tveit, di­rek­tør for mar­keds­inn­sikt og mar­keds­ad­gang i Nor­ges sjø­ma­tråd.

KAN NÅ 100 MRD: Eks­por­ten av sjø­mat når nye høy­der. (Il­lust­ra­sjons­bil­de)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.