– Må leg­ge om!

Altaposten - - NYHETER -

Na­tur og Ung­dom tror FNS dyst­re klima­rap­port vil bety slut­ten for norsk olje­pro­duk­sjon. – Vi må star­te ned­trap­pin­gen umid­del­bart, sier le­der Gau­te Ei­ter­jord. Den fers­ke rap­por­ten fra FNS klima­pa­nel kom­mer med ille­vars­len­de ny­he­ter og vi­ser at klima­gass­ut­slip­pe­ne må re­du­se­res med 40-50 pro­sent in­nen 2030 for å be­gren­se den glo­ba­le opp­var­min­gen til 1,5 gra­der.

Na­tur­vern­or­ga­ni­sa­sjo­nen Na­tur og Ung­dom me­ner re­gje­rin­gen er nødt til å leg­ge om sin klima­po­li­tikk, og star­te ned­trap­pin­gen av olje- og gass­ut­vin­ning umid­del­bart.

– Hvis da­gens po­li­ti­ke­re skal kun­ne se oss som er unge i øyne­ne i fram­ti­da, må de leg­ge om norsk klima­po­li­tikk to­talt. Det­te be­tyr slut­ten for nye olje­pro­sjek­ter i Nor­ge, og at vi må star­te ned­trap­pin­gen umid­del­bart. Vi har al­le­re­de fun­net langt mer olje og gass enn vi noen­sin­ne kan bru­ke, og re­gje­rin­ga kan ikke fort­set­te å dele ut nye olje- og gass­li­sen­ser, me­ner Ei­ter­jord.

(Illustrasjonsbilde).

VIL HA NEDTRAPPING: Klima­rap­por­ten for FN gir krav om nedtrapping av olje­pro­duk­sjo­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.