9.600 i bot for å ikke stop­pe

Altaposten - - Nyheter -

Man­nen god­kjen­te ikke fore­leg­get han fikk 20. mars i år. Der­med gikk sa­ken vi­de­re til Al­ta ting­rett. I ret­ten for­klar­te han at ly­set ikke var på, og at skil­tet var noe skjult og ikke lett å se og der­for stop­pet han ikke for kon­troll i god tro. Han for­klar­te vi­de­re at han ald­ri har hatt noe å skju­le og veg­ve­se­net kun­ne va­ere litt greie.

Men det var ikke ret­ten enig i og la vekt på hva en av in­spek­tø­re­ne hos veg­ve­se­net la frem i ret­ten. De kon­trol­ler­te i over­kant av 10 kjøre­tøy. Det var in­gen and­re som ikke stop­pet for kon­troll. Vit­net for­klar­te at han var sik­ker på at ly­se­ne på kon­troll­skil­tet var på, og det­te så de også da de kjør­te et­ter til­tal­te.

Ret­ten har, på bak­grunn av vitne­for­kla­rin­gen og frem­lagt do­ku­men­ta­sjon, fun­net det be­vist ut­over en­hver ri­me­lig og for­nuf­tig tvil at til­tal­te har for­holdt seg som be­skre­vet, og at han har hand­let uakt­somt. Man­nen fikk bot på 9.600 kro­ner

STOPPSKILT: Om det­te skil­tet ly­ser foran deg så skal du stop­pe uan­sett hvil­ket kjøre­tøy du er fø­rer av. (Foto: Sta­tens veg­ve­sen)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.