Til helse­mi­nis­te­ren med an­buds­sak

Altaposten - - Nyheter - Av Rolf Ed­mund Lund rolf@al­ta­pos­ten.no

– Styr­ker det­te kva­li­te­ten på båtam­bu­lan­sen, spør In­ga­l­ill Ol­sen (Ap) – Me­ner stats­rå­den at an­buds­do­ku­men­tet fyl­ler stats­rå­dens for­ut­set­nin­ger om en høy­ning av kva­li­te­ten på båtam­bu­lanse­tje­nes­ten i Vest-finn­mark, he­ter det i spørs­må­let som Ol­sen le­ver­te skrift­lig sist man­dag. Et slikt spørs­mål vil nor­malt bli be­svart i lø­pet av en uke.

Al­ta­pos­ten kun­ne den­ne uka for­tel­le at Finn­mark lege­for­ening ved le­der Paul Olav Røs­bø er sva­ert kri­tisk til an­buds­do­ku­men­tet som ble lagt fram i slut­ten av sep­tem­ber. Fore­nin­gen me­ner do­ku­men­tet har en rek­ke svak­he­ter, blant an­net knyt­tet til kra­ve­ne til kva­li­tet på be­man­ning, båt, farts­tid, ved­li­ke­hold og ut­styr – og men­te pro­ses­sen bur­de gjen­nom­fø­res på nytt.

Uro blant po­li­ti­ker­ne

Finn­marks­syke­hu­set har imøte­gått på­stan­de­ne over­for Al­ta­pos­ten og klar­gjort at det ikke er ak­tu­elt å re­star­te an­buds­pro­ses­sen. I det po­li­tis­ke mil­jø­et er imid­ler­tid uro­en stor, blant an­net i helse­mi­nis­te­rens eget par­ti. Både Lop­pa Høy­re, Al­ta Høy­re og fyl­kes­par­ti­et for Troms og Finn­mark har vars­let Bent Høie om at for­ut­set­nin­ge­ne ikke er fulgt. In­ga­l­ill Ol­sen på­pe­ker i sitt spørs­mål at am­bu­lanse­bå­ten skal be­tje­ne et om­rå­de pre­get av åpne hav­strekk, kraf­ti­ge vin­der og lan­ge av­stan­der til syke­hus. Stats­rå­den har ved fle­re an­led­nin­ger svart at den­ne tje­nes­ten skul­le styr­kes ved nytt an­bud, skri­ver hun.

REAGERER: In­ga­l­ill Ol­sen reagerer på an­buds­do­ku­men­tet for båtam­bu­lan­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.