– Ikke redd for å bru­ke kvinne­stem­men

Ki­ne Ma­rie Ånet­sen og Ag­ne­te Brown Lille­vik har bi­dratt i en ny ut­stil­ling på Al­ta Mu­se­um. Åpent og aer­lig for­mid­ler de hvor­dan det er å va­ere ung i dag. – Ung­dom­mer er ikke red­de for å bru­ke stem­men sin, sier de.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mai­ken Aman­da Brenn­ås mai­ken@al­ta­pos­ten.no

De to unge kvin­ne­ne har brukt seg selv og egen kropp for å gi ut­rykk for me­nin­ge­ne sine. Ag­ne­te Brown Lille­vik er ty­de­lig på hva fe­mi­nis­me be­tyr for hen­ne.

– Jeg er jo en kvin­ne og der­for er fe­mi­nis­me vik­tig for meg. I dag til­hø­rer lik­som ikke krop­pen oss selv len­ger. Man må hele ti­den pas­se på hva man vi­ser og hva man gjør. Det er også gans­ke stram­me tøy­ler rundt hva man kan ha på seg og ikke. Jeg sy­nes det er vik­tig at vi kvin­ner tar ei­er­skap over egen kropp, og vi må eie oss selv.

Skild­rer ung­doms­kul­tu­ren

Det er nett­opp det­te Lille­vik gjor­de og hun gikk langt uten­for sin egen kom­fort­sone. Gjen­nom pro­sjek­tet «Nordspor» har hund­re ele­ver ved Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le skild­ret ung­doms­kul­tu­ren i Al­ta.

– Jeg skrev et dikt om hvor­dan det er å ha en kropp og at den til­hø­rer meg. Jeg fikk en venn­in­ne til å ta bil­de av ryg­gen min, uten at jeg had­de kla­er. Det var litt ube­ha­ge­lig, men det ble bare en enda stør­re grunn til hvor­for det­te var vik­tig for meg å gjø­re. En rygg i seg selv er jo helt uskyl­dig, og det bur­de ikke va­ere ube­ha­ge­lig å vise ryg­gen, sier hun. Lille­vik for­tel­ler at det var de selv som be­stem­te hva de øns­ket å for­tel­le. Per­son­lig sy­nes hun det var ut­ford­ren­de å få frem hvem hun er, gjen­nom bare ett bil­de.

– Hvem vil man bli hus­ket som, og hvem er egent­lig vi? Jeg vil­le va­ere mer enn bare en al­der og et navn, og vil­le få frem et tema som be­tyr mye for meg. Man er jo i stor grad tan­ke­ne og me­nin­ge­ne sine, sier hun. Selv om det var ube­ha­ge­lig er hun glad for at hun valg­te å løse opp­ga­ven på den­ne må­ten.

– Det var litt nerve­pir­ren­de, og jeg hus­ker at jeg føl­te meg gans­ke na­ken. Man blott­leg­ger seg selv, det man ten­ker på og det man selv sy­nes er vik­tig. Men kan­skje er det nett­opp det som må til for å få frem et slik bud­skap, sier hun.

Lett å bli satt i bås

Ki­ne Ma­rie Ånet­sens bil­de gjor­de sterkt inn­trykk på de and­re som har job­bet med pro­sjek­tet.

– Jeg had­de ikke lyst til å bare ta et sim­pelt bil­de av meg selv. Jeg vil­le at det skul­le ha en me­ning. Jeg tror det er man­ge unge jen­ter i dag som opp­le­ver et stort press. For ek­sem­pel er det sånn at om en jen­te har et for­hold til fle­re gut­ter, så ten­ker man at hun er en hore. Men er det snakk om en gutt sier folk; bra job­ba, også får han et klapp på skul­de­ren. Ånet­sen for­tel­ler at det­te ikke er noe hun har opp­levd selv, men vet at det­te er et pro­blem man­ge unge jen­ter står over­for.

– Jeg vil­le få frem hvor­dan det­te pres­set opp­le­ves. Der­for har jeg brukt en­del gro­ve ord i bil­det, som et virke­mid­del. Tid­li­ge­re har jeg blant an­net sett bil­der av en mus­lim, som hol­der opp en pla­kat der det står ter­ro­rist. Jeg had­de lyst til å gjø­re litt det sam­me, for jeg har ikke sett bil­det av en jen­te som hol­der opp en pla­kat der det står at hun er en hore, er for li­ten, for stor el­ler bru­ker for lite smin­ke. I mi­ne øyne er det en sann­het i at man ofte blir stemp­let som en ting, el­ler blir satt i en bås. Ånet­sen for­tel­ler at også hun sy­nes det var skum­melt å dele tan­ke­ne sine på den­ne må­ten. Men hun har la­ert mye om seg selv gjen­nom å job­be med pro­sjek­tet.

– Det har va­ert vel­dig kult og vel­dig rart. Jeg var litt redd for at folk skul­le se bil­det uten å helt for­stå me­nin­gen bak det. Jeg var litt redd for­di jeg ikke viss­te hvor­dan and­re kom til å rea­ge­re. Men, herre­gud jeg er stolt av bil­det, og jeg sy­nes jeg var tøff som gjor­de det, sier hun.

Det er vi som er frem­ti­den

Til tross for at det kan va­ere tøft å va­ere ung,

sy­nes jen­te­ne at det er spen­nen­de å vokse opp i dag. De for­tel­ler at ung­dom­men i dag er gans­ke så «al­right».

– Jeg tror ikke det er vans­ke­li­ge­re å va­ere ung i Finn­mark enn el­lers i lan­det. Men det er for­skjel­ler i hvor­dan vi kler oss, og tren­de­ne er litt ulike. Men vi er jo ung­dom alle sam­men, sier Ånet­sen. Lille­vik tror ikke kropps­press er noe ung­dom­mer i dag ale­ne går gjen­nom, men at man må for­hol­de seg til det på en litt an­nen måte en det man gjor­de før.

– Ver­den blir jo ikke mind­re. Jeg les­te en kro­nikk en gang, og da var det noen som skrev at i dag er det ikke bare nabo­kona man sam­men­lig­ner seg med, men med de 10 vak­res­te kvin­ne­ne i ver­den. Det er klart at pres­set blir stort når det er så en­kelt å fik­se på ting, men jeg sy­nes det er spen­nen­de å va­ere ung i dag. Det er man­ge unge som er be­viss­te på at de har en stem­me, og som vel­ger å bru­ke den, sier hun. Og skal vi tro Lille­vik er ung­dom­men i dag mer enn kla­re til å ta over for sine for­gjen­ge­re.

– Ung­dom­me­ne i dag er gans­ke kule og det er man­ge som er en­ga­sjer­te og bren­ner for po­li­tikk, el­ler and­re for­mer for or­ga­ni­sa­sjons­ar­beid. Det er vi som er frem­ti­den, og jeg tror frem­ti­den er i gode hen­der, sier hun. Ut­stil­lin­gen har fått nav­net "Nordspor-på spo­ret av de unge i Al­ta" og vi­ses på Al­ta Mu­se­um frem til 20.no­vem­ber. Og er du for­el­der er nok det­te en ut­stil­ling du bur­de få med deg.

– Jeg vet ikke hvor mye jeg gle­der meg til å se meg selv, men jeg tror det kan va­ere vel­dig spen­nen­de for and­re. Det er ikke all­tid vi er like aer­li­ge med for­eld­re­ne våre om hvem vi er, og det er jo det den­ne ut­stil­lin­gen skal re­flek­te­re, sier Lille­vik. NORDSPOR: Gjen­nom pro­sjek­tet NORDSPOR har hund­re ele­ver ved Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le skild­ret ung­doms­kul­tu­ren i Al­ta. Det har de gjort gjen­nom egne bil­der og teks­ter. Ut­stil­lin­gen vi­ses på Al­ta Mu­se­um.

STORT PRESS: Ki­ne Ma­rie Ånet­sen (17) tror man­ge unge i dag står over­for et stort press. Det øns­ket hun å gi ut­rykk for gjen­nom det­te bil­det. Hun tror det er spe­si­elt man­ge unge jen­ter, som opp­le­ver at de blir satt i bås på grunn av hand­lin­ge­ne el­ler me­nin­ge­ne sine.

MIN KROPP: Ag­ne­te Brown Lille­vik (17) for­tel­ler at det er vik­tig at kvin­ner tar ei­er­skap over egen kropp. Og det gjor­de hun selv, da hun lot seg por­tret­te­re på den­ne må­ten.

UNG I DAG: Ag­ne­te Brown Lille­vik (17) og Ki­ne Ma­rie Ånet­sen (17) har brukt seg selv og krop­pen sin til å gi ut­trykk for me­nin­ge­ne sine. Gjen­nom bil­der og tekst de­ler de åpent om hvor­dan det er å va­ere ung i dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.