Hand­ler om ima­ge

Unge ta­len­ter fikk inn­fø­ring i band­li­vet.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

I ste­det for å leg­ge til fjells el­ler kje­de seg hjem­me sam­let et utall ung­dom­mer seg ved Hu­set i høst­fe­rie-hel­ga. Spill og moro, mu­sikk og dans sto på ta­pe­tet.

Da Al­ta­pos­ten stakk snu­ten in­nen­for Hu­set-dø­ra søn­dag for­mid­dag var ak­ti­vi­tets­ni­vå­et et­ter en lang helg på hell. I alle fall del­vis.

For der data­gjen­gen (se for­ri­ge si­de) var ut­la­det, kun­ne vi re­gist­re­re at det var fullt trøkk på band­work­sho­pen for jen­ter, trans­per­soner og un­der­re­pre­sen­ter­te kjønn.

Image­byg­ging i en ny tid

Mens fre­da­gen og lør­da­gen i ho­ved­sak var satt av til det vi gjer­ne for­bin­der med og for­ven­ter av en band­work­shop; dan­ne band, ut­fors­ke og fin­ne in­stru­men­ter, øve og skri­ve lå­ter sam­men, så tok søn­da­gen en – for un­der­teg­ne­de i alle fall – uven­tet ven­ding.

Med in­struk­tø­re­ne Gø­ril Nil­sen og Lisa Pe­der­sen tar de ti del­ta­ke­re plass i ring på gul­vet på et av sam­lings­rom­me­ne. Pra­ten går løst. Det hand­ler om ima­ge og fram­to­ning, be­kled­ning og po­se­ring. Mi­mikk og be­ve­gel­ser på sce­nen som helst skal stå i stil med hva ban­det øns­ker å ut­tryk­ke. Om hva som er «lov» el­ler «for­ven­tet» og om det å bry­te med det­te. Hvor­dan rea­ger­te folk da de førs­te gang så en kvin­ne­lig trom­mis? Hva for­ven­tes av et jente­band kon­tra et blan­da band?

Det mes­te er greit egent­lig, men det kan va­ere lurt å ha tenkt gjen­nom ting på for­hånd – å ha en plan. Ikke minst i da­gens so­sia­le medi­er-ver­den, der det å byg­ge et godt ima­ge kan va­ere et «make or break».

An­ner­le­des work­shop

I for­bin­del­se med hel­ga har AKKS nord, som står bak work­sho­pen, dess­uten hy­ret inn fo­to­graf Dá­nil Røk­ke. Tan­ken er at del­ta­ker­ne skal få føle på det å gjø­re en skik­ke­lig

foto­se­an­se. De kom­mer selv med ide­ene, fo­to­graf Røk­ke fin­pus­ser og po­le­rer fram gull. Må­let er å få et sett med topp band­fo­tos som kan bru­kes til presse­bil­der, på ban­dets tenk­te nett­side og slikt.

Førs­te band ut er Ny­be­gyn­ner­flaks. Pe­tra Solem­dal Tansem, Lin­nea Nat­ha­lie Ha­ge­rup Berg­mo, Eri­ka Rei­er­sen og Mat­hil­de Berg John­sen drar med seg fo­to­gra­fen over gata, til en grønn vegg uten­for nye Al­ta vgs. Med kyn­dig blikk stab­ler Røk­ke på plass jen­te­ne, gir en og an­nen in­struk­sjon og knip­ser i vei.

Se­an­sen gjen­tas på den snø­lag­te ple­nen like neden­for.

Jen­te­ne er rå­for­nøy­de.

Norm­brudd

Til­ba­ke på øvings­rom­met et­ter foto­se­an­sen for­tel­ler de fire at hel­ga på in­gen måte har va­ert noen «van­lig» band­work­shop.

– Det er mye som føl­ger med rundt mu­sik­ken. Det er in­ter­es­sant å ten­ke på hva and­re for­ven­ter, og hvor­dan du selv for­hol­der deg til dis­se for­vent­nin­ge­ne. Gjør du det­te for­di du selv vil, el­ler for­di noen for­ven­ter det av deg, spør Mat­hil­de re­to­risk.

Nor­me­ne og for­dom­me­ne knyt­tet til jen­ter i band er man­ge, til tross for at vi le­ver i et ri­me­lig mo­der­ne og opp­lyst sam­funn.

– Vi tok for oss dis­se nor­me­ne som en egen del av work­sho­pen. Har du et blan­da-band er det lett å ten­ke at gut­ten spil­ler trom­me mens jen­ta kan syn­ge og va­ere søt. Er du ei jen­te som spil­ler trom­me blir folk kan­skje over­ras­ket. Det er slik fort­satt for­di det ikke er så van­lig at jen­ter vel­ger seg trom­mer. Er man be­visst på det­te kan man også gå imot nor­me­ne, po­eng­te­rer de fire jen­te­ne.

Hyg­ge­li­ge in­struk­tø­rer

Sam­ti­dig som Al­ta­pos­tens ut­send­te in­ter­vju­er Ny­be­gyn­ner­flaks, stab­ler fo­to­graf Røk­ke opp tre­klø­ve­ret i «Ring of Fai­lu­re» i sofa­kro­ken i nabo­rom­met.

– Vi bruk­te en band­navn-ge­ne­ra­tor, rø­per Char­lot­te Jens­sen, Lu­na Pal­mer og Eli­sa Sø­ren­sen.

Selv om de to først­nevn­te har ban­d­er­fa­ring, rap­por­te­rer også de om en su­per helg.

– Vi har la­ert skik­ke­lig mye. In­struk­tø­re­ne er hyg­ge­li­ge og flin­ke, utro­lig dyk­ti­ge og vel­dig snil­le. Vi fikk føle på pre­sta­sjons­angs­ten da de duk­ket opp på øvin­ge­ne, men de er så gode til å gi til­bake­mel­din­ger at man blir in­spi­rert til å gjø­re en enda bed­re jobb, sier de tre.

Så stjer­ner

Som en av de fire dyk­ti­ge in­struk­tø­re­ne, sam­men med nevn­te Lisa Pe­der­sen, Ida Iki og Ma­ri­ta Kris­ten­sen, for­tel­ler Gø­ril Nil­sen at hun har stor­ko­set seg gjen­nom band­work­sho­pen. Med glit­ren­de øyne gjen­gir hun noen av til­bake­mel­din­ge­ne fra de som har del­tatt på hel­gas kurs:

– De for­tel­ler oss om det å fin­ne mest­rings­fø­lel­sen, det å over­ras­ke seg selv. Vi star­tet work­sho­pen med å la alle prø­ve ut de for­skjel­li­ge in­stru­men­te­ne, og noen opp­da­get ta­len­ter de ikke ante at de had­de. Vi in­struk­tø­rer har fått coache, vi har dre­vet med ment­oring og in­spi­ra­sjons­snakk – og for noen har det vir­ke­lig «løs­net» her i hel­ga. Det er stort å se, sier Nil­sen. – Har du sett noen nye stjer­ner her? – Ja visst har jeg det! Ab­so­lutt! Det er et kjempe­høyt nivå blant ung­dom­me­ne som del­tar her.

IN­STRUK­TØ­RER: Gø­ril Nil­sen (t.v) og Lisa Pe­der­sen tok sam­men med Ida Iki og Ma­ri­ta Kris­ten­sen på seg job­ben med å ut­sty­re ung­dom­me­ne med tips og råd. (Alle foto: Tom Skog­lund)

SAM­LING: Om­gitt av mu­si­ker­spi­rer, mu­li­gens også en og an­nen fram­ti­dig stjer­ne, tok in­struk­tø­re­ne for seg den de­len av li­vet i scene­ly­set vi and­re kan­skje ikke ten­ker så mye over.

FØRS­TE FOTOSESSION: Un­der kyn­dig le­del­se fra fo­to­graf Dá­nil Røk­ke sik­ret jen­te­ne i Ny­be­gyn­ner­flaks seg et knip­pe kule band­fo­tos.

HYG­GE I KROKEN: Char­lot­te Jens­sen (t.v), Lina Pal­mer og Eli­sa Sø­ren­sen tok sin fotosession in­nen­dørs.

SJEKK: Re­sul­ta­tet måt­te selv­sagt gjen­nom re­vi­sjon hos jen­te­ne, som ga tom­mel opp til fo­to­gra­fens ar­beid.

ØVING: Ban­de­ne fikk godt med tid til å sik­re at de ny­skrev­ne lå­te­ne satt som støpt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.