Hed­rer Al­ta ba­tal­jon

As­bjørn Jak­lin med ny bok.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Slik for­kla­rer for­fat­ter og re­dak­tør As­bjørn Jak­lin hva som har fått han til å fort­set­te å skri­ve om kri­gen i nord, den glem­te krigs­his­to­ri­en.

Ns-med­lem og of­fi­ser

Det var en norsk nazi-oberst som sør­get for at tys­ker­ne na­er­mest kun­ne spa­sere fritt inn i Nar­vik 9. april 1940. Det­te er en av de man­ge ukjen­te his­to­rie­ne som for­fat­ter As­bjørn Jak­lin hen­ter til over­fla­ten i sin siste bok om hen­del­ser fra and­re ver­dens­krig. Boka har fått tit­te­len «Kam­pen om Nar­vik – 62 de­spe­ra­te da­ger». Den for­tel­ler en hel rek­ke his­to­ri­er som så langt ikke har va­ert for­talt. Blant an­net om Al­ta ba­tal­jon som ble be­skutt av fransk ar­til­le­ri, om trøn­de­re og finn­mar­kin­ger som skjøt mot hver­and­re for­di de trod­de de skjøt på fien­den, og om den skam­me­li­ge be­han­din­gen Al­ta ba­tal­jons ve­te­ra­ner ble of­fer for da de job­bet for å få krigs­pen­sjon.

Jak­lin skri­ver blant an­net det­te om be­hand­lin­gen av pen­sjons­spørs­må­let:

«De sen­tra­le be­gre­pe­ne var «used­van­lig har­de på­kjen­nin­ger» og «ska­de». Hvem had­de va­ert ut­satt for så sto­re be­last­nin­ger at det had­de ut­løst psy­kis­ke sen­ska­der? Der­som det ikke fore­lå noen syk­dom som kun­ne spo­res til­ba­ke til kri­gen, had­de ikke sø­ke­ren krav på pen­sjon – uan­sett hvor sto­re be­last­nin­ge­ne had­de va­ert. Ei­tin­ger-ut­val­get kon­klu­der­te med at de fles­te som del­tok i felt­to­get i Nor­ge i 1940, had­de va­ert ut­satt for små el­ler mo­de­ra­te på­kjen­nin­ger. For den­ne grup­pen som hel­het fore­lå det alt­så ikke noen ge­ne­rell pre­sum­sjon (an­ta­kel­se om sann­syn­lig­het) for psy­kis­ke sen­ska­der.»

Boka til Jak­lin inne­hol­der man­ge ukjen­te de­tal­jer fra kam­pe­ne om Nar­vik.

Kri­gens gru­som­he­ter

Da boka ble lan­sert for kort tid si­den ble det kjent at en­gels­ke ma­rine­far­tøy­er skjøt mot si­vi­le i Bjerk­vik. Over­le­ven­de for­tal­te et sterkt vit­nes­byrd om det som had­de skjedd. Det­te var his­to­ri­er som men­nes­ke­ne som over­lev­de had­de bå­ret på et langt liv. I boka blir det klart at en­gelsk­men­ne­ne er av­kledd helt til un­der­tøy­et, for de­res frem­stil­ling av den re­gel­ret­te mas­sa­kren på si­vi­le. De­res egen frem­stil­ling av be­skyt­nin­gen er feil.

For­fat­te­ren har kom­met så til de gra­der tett på vit­ne­ne, gjen­nom for­tel­lin­ger, dag­bø­ker, of­fi­si­el­le tid­li­ge­re gra­der­te strids­rap­por­ter og retts­do­ku­men­ter at det nes­ten går kaldt ned­over ryg­gen på deg som le­ser. Boka be­skri­ver dag for dag gjen­nom 62 da­ger hva som skjed­de, før sluk­øre­te med­lem­mer av Al­ta ba­tal­jon skuf­fet måt­te inn­se at de al­li­er­te had­de ka­pi­tu­lert.

Løf­tet ikke en fin­ger

Da mi­li­ta­er­le­del­sen i Nar­vik 8.april fikk vite at tys­ker­ne var på vei, gjor­de Ns-med­lem og oberst Kon­rad Sund­lo in­gen­ting for å for­tel­le vi­de­re det han viss­te. I boka be­skri­ver As­bjørn Jak­lin retts­sa­ken mot Sund­lo et­ter kri­gen, og han fin­ner det un­der­lig at dom­mer­ne i saken ikke så hva som skjed­de da Ns-med­lem­met lot va­ere å gi ord­re om mot­an­grep.

Tys­ke trop­per kun­ne der­med en­tre kai­ene i Nar­vik, nes­ten uten at det var løs­net skudd mot dem.

Pan­ser­ski­pe­ne Eids­vold og Nor­ge som vok­tet hav­na i Nar­vik fikk be­søk av tys­ker­ne, som kal­te seg ven­ner. Kun be­set­nin­gen på det ene av de nors­ke ski­pe­ne had­de la­det sine ka­no­ner – og ble der­med et lett byt­te for tys­ke tor­pe­do­er, da for­hand­lin­ge­ne mel­lom skips­sje­fe­ne hvor­vidt det var krig el­ler ikke, ble av­brutt. Ned i dy­pet for­svant til sam­men 276 unge nord­menn, drept av dem som hev­det de var ven­ner av lan­det.

As­bjørn Jak­lin sier han har skre­vet boka for­di han men­te det i etter­tid er vik­tig å kom­me na­er­me­re inn på hva sol­da­te­ne had­de opp­levd.

– Kam­pen om Nar­vik er det and­re sto­re krigs­dra­ma i nord. For to år si­den ga jeg ut boka om tvangs­eva­ku­e­rin­ga fra Nord-troms og Finn­mark, nå føl­te jeg for å kom­me na­er­me­re inn sol­da­te­nes opp­le­vel­ser og kon­se­kven­se­ne for de si­vi­le i Nar­vik og om­egn. Det er et over­ras­ken­de an­grep, man har re­la­tivt kort var­sel, men 8.april vet man at Vest­fjor­den er mine­lagd av bri­te­ne og det er en kon­trast mel­lom hva oberst Kon­rad Sund­lo, med­lem av NS og Fedre­lands­la­get ut­vis­te av for­ra­e­dersk pas­si­vi­tet, da han bare mum­ler til sine un­der­ord­ne­de of­fi­se­rer at de får gjø­re selv hva de me­ner er best å gjø­re. Jeg har hatt til­gang til straffe­sa­ken og det er ufor­ståe­lig at han slapp så bil­lig et­ter å ha over­latt Nar­vik til tys­ker­ne uten å løs­ne skudd. Pan­ser­ski­pe­ne Eids­vold og Nor­ge sine skips­sje­fer gjør seg kla­re og det var in­gen tvil fra dem om at de skul­le be­kjem­pe fien­den, men så var det ene ski­pets ka­no­ner ikke la­det og kla­re for skudd da tys­ker­ne kom inn på hav­na, og en mu­lig for­kla­ring er at det ikke ble gitt ord­re om å lade på for­hånd, sier As­bjørn Jak­lin.

«Fri­end­ly fire - un­der ild fra egne»

– Det har ikke mang­let be­skyld­nin­ger mot ba­tal­jo­nens sol­da­ter et­ter felt­to­get ved Nar­vik? – Jeg skri­ver om det som kal­les for «Fri­end­ly fire». Al­ta ba­tal­jon kom som føl­ge av kom­mu­ni­ka­sjonspro-

ble­mer i ska­de for å sky­te på trøn­der­ba­tal­jo­nen, mens trøn­der­ba­tal­jo­nen skjøt til­ba­ke. Jeg har for­søkt å set­te sam­men all in­for­ma­sjo­nen og det vi­ser seg at det var en rek­ke epi­so­der. Lite har det va­ert kjent at Al­ta ba­tal­jons sol­da­ter da de ryk­ket fram mot tys­ker­ne, ved en feil ble lagt un­der tung fransk ar­til­leri­ild­gi­vi­ning, og det er egent­lig rart at ikke fle­re av av de 90 mann fra Al­ta ba­tal­jon som ryk­ket fram ble drept un­der den­ne feil­ak­ti­ge be­skyt­nin­gen. Det var krig, det var kao­tis­ke til­stan­der, men jeg har gjen­nom hele boka for­søkt å kart­leg­ge hva som egent­lig skjed­de. Når det er snakk om be­hand­lin­gen av Al­ta ba­tal­jons ve­te­ra­ner i spørs­må­let om krigs­pen­sjon, er det fle­re for­hold som er på­fal­len­de. De som del­tok i det re­la­tivt vel­ord­ne­de felt­to­get i Nord-nor­ge og pres­set tys­ker­ne til­ba­ke had­de få tap, mens den mer uor­ga­ni­ser­te mot­stan­den i Sør-nor­ge før­te til fle­re tap av liv. Det er et­ter min me­ning et pa­ra­doks at det blir brukt mot deg hvis du sei­ne­re får ska­der og li­del­ser som føl­ge av krigs­del­ta­kel­sen. – Bur­de ba­tal­jo­nen fått en slags opp­reis­ning?

– Jeg har hatt en vold­som til­gang på dag­bø­ker, no­ta­ter og brev, og må si jeg er full av be­und­ring for hva fisker­ne, han­dels­be­tjen­te­ne og små­bru­ker­ne klar­te å få til. His­to­ri­en om felt­to­get ved Nar­vik er norsk mi­li­ta­er­suk­sess og når de etter­på får pro­ble­mer, så leg­ger sta­ten lis­ta så høyt som det er gjort i det­te ti­fel­let, det er ufor­ståe­lig. Så må jeg bare tak­ke alle som har bi­dratt til his­to­rie­ne. Jeg vil si boka er bra, for­di jeg har hatt et så fan­tas­tisk ma­te­ria­le å job­be med, av­slut­ter Jak­lin.

VANS­KE­LIG: Det var ikke lett ver­ken for sol­da­te­ne ved fron­ten el­ler dem som ble igjen hjem­me. At tys­ker­ne ble dre­vet fra skan­se til skan­se av fiske­re, han­dels­be­tjen­ter og små­bru­ke­re har im­po­nert for­fat­te­ren. Tys­ker­ne trod­de de kjem­pet mot en elite­av­de­ling - for det var slik Al­ta ba­tal­jons menn frem­sto, selv om de ble be­skutt av fransk­men­ne­ne med tyng­re ar­til­le­ri.

ENORM JOBB: As­bjørn Jak­lin har nok en gang le­vert - om man kan bru­ke et slikt ut­trykk. Boka om Nar­vik og kri­gens førs­te 62 da­ger er en im­po­ne­ren­de sam­ling krigs­his­to­rie, en­kel­te ka­pit­ler helt ned til bei­net per­son­lig.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.