– Rys­ten­de

Fyl­kes­råd­man­nens inn­stil­ling til Fefo-stra­te­gi rys­ter po­li­ti­ker­ne fra Al­ta.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Jar­le Mjø­en jar­le@al­ta­pos­ten.no

Fle­re sen­tra­le po­li­ti­ke­re Al­ta­pos­ten har va­ert i kon­takt med er sva­ert for­und­ret over at fyl­kes­råd­mann Øystein Ruud i sin inn­stil­ling fort­satt øns­ker at Fefo skal fes­te i ste­det for å sel­ge are­al til ut­byg­gings­for­mål til kom­mu­ne­ne. I fyl­kes­tin­get i juni krev­de Tri­ne Noodt (V) og Tom­my Berg (SV) i fel­les­skap at fyl­kes­tin­get end­rer Fe­fos ei­er­stra­te­gi. Nå løf­tes ei­er­stra­te­gi­en inn for fyl­kes­tin­get til or­di­na­er be­hand­ling. – Fyl­kes­tin­get har va­ert blind da ei­er­stra­te­gi­en ble ved­tatt. Nå ser vi de ne­ga­ti­ve ut­sla­ge­ne av at Fefo ikke sel­ger are­al til kom­mu­ne­ne, men kun er vil­lig til å fes­te vekk area­le­ne. Sam­men med mar­keds­pri­sin­gen er feste­stra­te­gi­en blitt en skam­plett for oss po­li­ti­ke­re. Nå må vi fjer­ne skam­plet­ten og sør­ge for at Fefo i fram­ti­den skal ha et ho­ved­mål om å ut­vik­le lo­kal­sam­fun­ne­ne i fyl­ket, ikke sam­le mil­lio­ner i sin egen kas­se, sier Noodt.

Leg­ger seg flat?

SVS Tom­my Berg med­gir at han er rys­tet over fyl­kes­råd­man­nens inn­stil­ling i saken. I saks­fram­leg­get skri­ver fyl­kes­råd­mann Øystein Ruud at prin­sip­pet om fes­te fram­for salg fort­satt bør va­ere ho­ved­re­ge­len, men at det kan åp­nes for salg av are­al til kom­mu­ner som er vik­tig for sam­funns­ut­vik­lin­gen. –Ved salg til kom­mu­ne­ne har man of­fent­lig kon­troll over area­le­ne, i mot­set­ning til hvis det sel­ges til na­e­rings­liv og pri­va­te, skri­ver Ruud.

– Er fyl­kes­råd­man­nen blind for po­li­tis­ke sig­na­ler? Jeg be­stri­der ikke hans rett til å inn­stil­le på det han me­ner er rik­tig uav­hen­gig av po­li­tis­ke sig­nal, men det er sva­ert mer­ke­lig at fyl­kes­råd­man­nen ikke ser at kom­mu­ne­ne i Finn­mark må få til­gang til ri­me­lig are­al for å ut­vik­le fyl­ket. Mitt inn­trykk er at fyl­kes­råd­man­nen er på kol­li­sjons­kurs med både fyl­kes­tin­get og sto­re de­ler av Finn­mark. I ste­det leg­ger Ruud seg full­sten­dig flat for Fefo, sier Tom­my Berg og gir føl­gen­de lov­nad: – Jeg vet ikke hvor­dan po­si­sjons­grup­pa med SV, Ap og KRF vil stem­me i den­ne saken, men jeg har i alle fall ikke sam­vit­tig­het over­for ung­dom­men i Al­ta, Ham­mer­fest og Kir­ke­nes og and­re press­om­rå­der, til å la da­gens Fefo-stra­te­gi be­stå. Fefo pres­ser mar­keds­pri­se­ne for bo­lig- og tomte­pri­ser opp til et nivå hvor vår egen ung­dom ikke har råd til å etab­le­re seg i hjem­kom­mu­ne­ne. Kom­bi­na­sjo­nen av mar­keds­pri­sing og fes­te til evig tid gjør finn­marks­ung­dom­men til hus­menn i eget fyl­ke.

Ap på gjer­det

Gruppe­le­der for Ap, Re­mi Strand, sier til Al­ta­pos­ten at han har mer­ket seg både saks­fram­legg og hø­rings­inn­spil­le­ne. Han opp­fat­ter de å va­ere mer ny­an­sert enn et krys­tall­klart krav om at Fefo skal sel­ge are­al for bo­lig- og na­e­rings­tu­vik­ling til kom­mu­ne­ne i Finn­mark for langt un­der mar­keds­pris. – Øst-finn­mark Re­gion­råd sier i sin hø­ring at det bør va­ere en ba­lan­sert pris. Slik jeg for­står det er det noe an­net enn et krav om be­ty­de­lig un­der mar­keds­pris. Pris er sen­tralt i saken om Fe­fos ei­er­stra­te­gi, men vi må også ta stil­ling til om ho­ved­re­ge­len skal va­ere at Fefo skal eie grun­nen og fes­te bruks­ret­ten, el­ler om area­let skal sel­ges slik at tom­te­ne blir selv­ei­er­ob­jekt, for­kla­rer gruppe­le­de­ren til Ap.

Han vil ikke for­skut­te­re hvil­ken kon­klu­sjon Ap vil lan­de på i dis­se to sen­tra­le spørs­må­le­ne.

– Det­te er en sva­ert vik­ti­ge av­gjø­rel­ser for ut­vik­lin­gen av Finn­mark, og det blir tema på styre­møte i Finn­mark Ap i for­kant av fyl­kes­tin­get. Styre­møte blir i Laks­elv, men vi vil ha alle kom­mune­par­ti­ene med oss på te­le­fon. Når vi kom­mer til fyl­kes­tin­get vil vi ha en grun­dig for­ank­ring av Ar­bei­der­par­ti­ets hold­ning.

Vik­ti­ge red­skap

Noodt og Berg sier at det er kom­mu­ne­ne i Finn­mark som skal va­ere mo­to­ren i ut­vik­lin­gen av Finn­mark. – I dag stop­pes for­nuf­tig bo­lig­ut­vik­ling av at Fefo ikke vil sel­ge are­al til kom­mu­ne­ne. De kan de­ret­ter ut­vik­le nye bo­lig­om­rå­der med tom­ter til selv­kost, som vil va­ere godt un­der mar­keds­pris. I Al­ta er Fefo med å pres­se tomte­pri­se­ne opp til ast­ro­no­mis­ke høy­der med sin fes­te- og salgs­po­li­tikk, men nå mer­ker også and­re kom­mu­ner i Finn­mark sam­me ut­vik­ling vi har sett i Al­ta over noen jår, sier SV- og Venst­re-po­li­ti­ker­ne. – Har ikke Fefo og fyl­kes­råd­man­nen et po­eng, at det er bed­re at de, som en fel­les­skaps­ak­tør, ei­er i ste­det for at pri­va­te kan få kjø­pe og de­ret­ter hen­te ut sto­re ge­vins­ter? – Al­ta kom­mu­ne øns­ker å ut­vik­le bo­lig­om­rå­der med be­ty­de­li­ge la­ve­re pris enn pri­va­te felt. Med økt til­gang på tom­ter til selv­kost vil pri­se­ne tvin­ges ned el­ler sta­bi­li­se­res. De som får bo­lig­tomt i dag i Al­ta er ikke spe­ku­lan­ter, men unge fa­mi­li­er sik­ret gjen­nom et til­de­ligns­re­gel­verk. Får etab­le­rer­ne en ge­vinst på tom­te- el­ler bo­lig­sal­get vil de ta den med seg til sin nes­te bo­lig. Alle må ha et sted å bo og vi må sør­ge for at de får den­ne ene bo­li­gen så ri­me­lig som mu­lig. Skal vi be­hol­de ung­dom­men i Finn­mark må vi få ned bo­lig­pri­se­ne, og der bør Fefo va­ere en med­spil­ler og ikke en mot­spil­ler, sier Berg og Noodt.

GIR SEG IKKE: Ven­st­res Tri­ne Noodt og SVS Tom­my Berg sør­get sam­men for å få ei­er­stra­te­gi­en bak Fefo på bor­det. Beg­ge be­kref­ter at der­som styre­med­lem­mer i Fefo, opp­nevnt av fyl­kes­tin­get, ikke føl­ger ar­beids­ord­ren fra fyl­kes­tin­get skal de skif­tes ut. (Foto: Jar­le Mjø­en)

IKKE KLAR: Ap og gruppe­le­der Re­mi Strand har si­den saken ble tatt opp i fyl­kes­tin­get i juni hatt mu­lig­het til å klar­gjø­re par­ti­ets po­li­tikk knyt­tet til ei­er­stra­te­gi­en til Fefo, men har ikke kon­klu­dert enda.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.