I feng­sel

Inn­brudds­ty­ven som slo Tryg­ve Berg med jern­stang er va­re­tekts­fengs­let.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Han­ne Lar­sen han­ne@al­ta­pos­ten.no

Tryg­ve Di­gre Berg og ko­na opp­lev­de i natt noe de fles­te av oss bare ser på film.

– Det var rundt klok­ka 2 natt til tors­dag at ko­na våk­net av ly­der i hu­set. Jeg stod opp og opp­da­get en mann som roms­ter­te rundt i hu­set. Jeg be­gyn­te å løpe et­ter han in­ne i hu­set, men han løp ut og jeg et­ter. Da jeg klar­te å ta han igjen snud­de han seg og slo meg i ho­det med en jern­stang. Jeg var så full av adre­na­lin da at jeg ikke mer­ket sla­get, så jeg la han i bak­ken og rop­te om hjelp, for­kla­rer en om­tå­ket Tryg­ve Di­gre Berg fra syke­hus­sen­ga ved Ham­mer­fest syke­hus på mor­gen­kvis­ten.

Va­re­tekst­fengs­let

Tors­dag etter­mid­dag ble det av­holdt fengs­lings­møte i Al­ta ting­rett. Inn­brudds­ty­ven, en 32 år gam­mel mann, va­re­tekts­fengs­les i fire uker.

Po­liti­full­mek­tig Guro An­gell Stef­fen­sen sier til Al­ta­pos­ten at sik­tel­sen er om­fat­ten­de og det er gjen­ta­gel­ses­fare, der­for er han nå fengs­let.

Po­liti­gata

Til­ba­ke til Tryg­ve og til nat­tens hen­del­se. Han for­tel­ler at nabo­la­get er fullt av po­liti­folk, hel­di­gi­v­is.

– Så det kom en nabo til, som er po­liti­mann, og hjalp meg å av­va­ep­ne han. Man­nen had­de også kniv på seg, for­tel­ler Di­gre, som un­der jakten på inn­brudds­ty­ven na­tur­lig nok var nok­så lett­kledd.

– Jeg løp jo ut i bare box­er­short­sen, så da satt jeg der på vei­en midt på nat­ta og holdt ty­ven i bare tru­sa, for­tel­ler den handle­kraf­ti­ge ka­ren, som job­ber som la­erer og er en spor­ty og vel­trent fyr.

Glemt å låse vaske­roms­døra

Di­gre og ko­na bor i Stein­foss­vei­en i Øv­re Al­ta, og natt til tors­dag had­de de glemt å låse vaske­roms­døra før de la seg.

– Før vi våk­net had­de han va­ert rundt i hu­set og ras­ket med seg lomme­bø­ker og han had­de også va­ert i nøk­kel­ska­pet og tatt bil­nøk­le­ne, så had­de vi ikke våk­net vil­le han nok tatt bi­len og stuk­ket av, me­ner Di­gre, som opp­ford­rer folk til å ikke va­ere nai­ve el­ler slø­ve.

– Her er det bare å skal­ke alle lu­ker og låse in­ne det man ikke vil mis­te. I vårt til­fel­le kom po­li­ti­et raskt til ste­de, for­di de had­de pa­trul­je ute, sier Di­gre, som be­røm­mer po­li­ti­ets inn­sats.

Di­gre for­tel­ler til Al­ta­pos­ten at for­men er bra til tross for den har­de slagt i ho­det. CT vis­te hjerne­rys­tel­se og et lite brudd på skal­len

Iføl­ge po­li­ti­et skal man­nen som brøt seg inn ha va­ert ru­set.

An­be­fa­ler ikke me­to­den

Et­ter­forsk­nings­le­der hos po­li­ti­et i Finn­mark, Paul-ar­ne Lind, sier til Al­ta­pos­ten at po­li­ti­et ikke an­be­fa­ler Tryg­ves me­to­de hvis man blir over­ras­ket av ty­ver.

– Nei, vi an­be­fa­ler at man prø­ver å ob­ser­ve­re hvor ty­ven tar vei­en og hel­ler av­ven­ter til po­li­ti­et kom­mer. Det er på bak­grunn av at man kan set­te seg i fare ved å prø­ve å fak­ke ty­ven selv, sier Lind. – For­står du li­ke­vel at man kan bli fris­tet til å gjø­re det Tryg­ve gjor­de? – Ja, det gjør jeg, sier et­ter­forsk­nings­le­der Lind.

TOK OPP JAKTEN: Tryg­ve Di­gre Berg nek­tet å la inn­brudds­ty­ven unn­slip­pe. Som takk ble han til­delt et kraf­tig slag i ho­det med en jern­stang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.