Ny sjef og ny sat­sing

– Det har blitt alt­for mye å gjø­re for en per­son, sier As­bjørn Sand­øy.

Altaposten - - Nyheter - Av Bjar­ne Krog­stad bjar­ne@al­ta­pos­ten.no

På lør­dag fyl­ler Sand­øys hjerte­barn, Hofte­pluss, fem år – sa­lat­ba­ren Fy fa­der tre år. En slik be­gi­ven­het går ikke stil­le for­bi og Sand­øy stil­ler opp med et hundre­talls kake­styk­ker for å fei­re burs­dags­bar­na. Men det er ikke det som er ny­he­ten.

Ny sjef

For bare et par da­ger si­den had­de Stig Amund­sen Flaage sin førs­te ar­beids­dag som sa­lat­bar­sjef på Fy fa­der. – Det be­gyn­ner å bli mye å gjø­re og jeg ten­ger en som kan vi­dere­ut­vik­le Fy fa­der til å bli enda bed­re, hjel­pe og ut­fyl­le meg. Med meg har jeg alt­så fått nar­vi­kin­gen Flaage, sier Sand­øy. – Det er et stort an­svar å få, men jeg set­ter høye for­vent­nin­ger til meg selv og ikke minst til pro­duk­te­ne vi skal le­ve­re. Jeg tri­ves med et høyt tem­po, så det­te er midt i blin­ken for meg, sier den nye sa­lat­bar­sje­fen som tid­li­ge­re har job­bet fle­re år som bu­tikk­sjef i Tromsø.

Be­gyn­ner med fisk

Den and­re ny­he­ten Sand­øy kom­mer med, er noe han hå­per alta­va­e­rin­ge­ne vil set­te pris på.

– Det har blitt etter­spurt, så nå kom­mer vi med en fiske­disk på ny­året. Den blir ikke ver­dens størs­te, men vil ut­fyl­le det til­bu­det vi al­le­re­de har i dag.

Fisken, for­tel­ler han, kom­mer fra lo­ka­le mot­tak, først og fremst fra Sørøya, men også fra Tromsø. – En fiske­disk er vel ikke det let­tes­te å dri­ve?

– Nei, så jeg hå­per selv­føl­ge­lig at den blir satt pris på og blir brukt, sier Sand­øy.

Har trua

Hofte­pluss fyl­ler alt­så fem år, mens sa­lat­ba­ren Fy fa­der tre år. Hem­me­lig­he­ten bak suk­ses­sen me­ner Sand­øy er ev­nen de har til å hele ti­den ut­vik­le seg. Al­ta­pos­ten har tid­li­ge­re om­talt at om­set­nin­gen for sel­ska­pet hans pas­ser­te 15 mil­lio­ner kro­ner i fjor, halv­an­nen mil­lion opp fra året før.

– Vi gjør det godt og kun­de­ne er for­nøy­de. Der­for sat­ser jeg også på en ny sa­lat­bar­sjef som skal ta det vi­de­re, mens jeg kan fo­ku­se­re på hofte­pluss og den nye fiske­dis­ken.

Drifts­re­sul­ta­tet for 2017 steg med na­er­me­re 100.000 kro­ner. Det er for Sand­øy vik­ti­ge­re enn stor om­set­ning. – Vi har le­vert over­skudd fra førs­te stund. Men det er klart at det er en dyr drift med tre lo­ka­ler og man­ge an­sat­te. En kan ha 100 mil­lio­ner i om­set­ning uten at det blir sto­re over­skudd av det. Sånn sett er det re­sul­ta­tet som er vik­tigst, po­eng­te­rer han

HELT SJEF: Stig Amund­sen Flaage har flyt­tet Fra Nar­vik til Al­ta for å dri­ve sa­lat­ba­ren til As­bjørn Sand­øy. (Foto: Bjar­ne Krog­stad)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.