Fed­me sen­der sta­dig fle­re gra­vi­de til Ham­mer­fest

An­tal­let føds­ler på føde­stua i Al­ta går raskt ned­over.

Altaposten - - Nyheter - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

I fjor rakk føde­stua i Al­ta ak­ku­rat 80 føds­ler i lø­pet av året. I år blir an­tal­let an­ta­ke­lig langt un­der, for­tel­ler le­der for føde­stua, Gunn Ol­sen. Ned­gan­gen har fle­re år­sa­ker. En av dem er de na­sjo­na­le kra­ve­ne for hvem som kan føde på en føde­stue ble skjer­pet inn for noen år si­den.

To­talt er det cir­ka 300 gra­vi­de kvin­ner i Al­ta i lø­pet av året, noe som gjør at jord­mød­re­ne ikke er ar­beids­le­dig.

– Fød­sels­tal­let har ikke noe på­virk­ning på drift i ut­gangs­punk­tet, vi har jo bar­sel og be­red­skaps­vak­ter. Men det er klart vi er vel­dig gla­de i å ha føds­ler. Og så er det vik­tig med litt meng­de så man ikke blir utrygg i fød­sels­sam­men­heng, sier Ol­sen.

In­gen ned­re gren­se

Finn­marks­syke­hu­set for­hol­der seg til de na­sjo­na­le kri­te­ri­ene, og har i til­legg inn­ført en eks­tra re­gel for føde­stua i Al­ta iføl­ge føde­stue-le­de­ren; der­som den gra­vi­de leg­ger på seg 20 kilo skal kvin­nen føde på føde­av­de­ling. Ol­sen sier at føde­stua i Al­ta var ale­ne om det­te da kri­te­ri­et ble inn­ført.

– Da kra­vet i sin tid kom, så ring­te vi and­re føde­stuer i lan­det for å høre om de had­de det­te. Den gang had­de in­gen and­re det­te. Jeg vet ikke om det er end­rin­ger på det nå. I et le­ser­inn­legg skri­ver Ing­rid Pe­trik­ke Ol­sen, over­lege ved Finn­marks­syke­hu­set, om over­vekt og inn­virk­nin­gen det har på et svan­ger­skap og en fød­sel. – Fin­nes det noen gren­se for hvor få føds­ler man kan ha i Al­ta? – Nei, ikke som jeg vet om. Al­ta er en stor føde­stue i na­sjo­nal måle­stokk. I le­ser­inn­leg­get skri­ver Ol­sen at de gjør in­di­vi­du­el­le vur­de­rin­ger for å va­ere tryg­ge på at fød­sel på føde­stua vil gå bra, og vi­de­re:

– All den tid vi i ut­gangs­punk­tet strek­ker oss langt ut­over na­sjo­na­le kri­te­ri­er for å ver­ne om fød­sels­tal­let ved føde­stua i Al­ta

Hun på­pe­ker at hvis en kvin­ne har lagt på seg 20 kilo i svan­ger­ska­pet be­tyr ikke det­te at hun må føde på føde­av­de­ling, men at det skal da gjø­res en in­di­vi­du­ell vur­de­ring. Ing­rid P. Ol­sen sier det er fle­re gra­vi­de i Finn­mark som er over­vek­ti­ge, enn el­lers i lan­det. – I en stu­die fra pe­rio­den 2009 2014 var det over 40 pro­sent av gra­vi­de i Finn­mark med BMI > 30, alt­så van­lig blant gra­vi­de i Finn­mark. Na­sjo­nalt er det til­sva­ren­de tal­let 10 pro­sent.

Har ikke tall

Si­ri Strand Pedersen, over­lege ved gy­ne­ko­lo­gisk av­de­ling, sier de ikke har tall på hvor man­ge som måt­te til føde­av­de­ling på grunn av det­te se­lek­sjons­kri­te­ri­et i 2017. – Det­te har vi ikke nok di­rek­te tall på. Vi har en lø­pen­de vur­de­ring. Når pa­si­en­ter kom­mer inn til scre­en­ing i uke 18 vil man bli se­lek­tert på bak­grunn av risiko. Det­te skjer hos scre­en­in­gjord­mor i Al­ta og Ham­mer­fest. Men så er det at helsen kan end­res gjen­nom svan­ger­ska­pet, og da kan prio­ri­te­rin­gen bli an­ner­le­des, sier Pedersen, og leg­ger til:

– Våre se­lek­sjons­kri­te­ri­er er tuf­tet på na­sjo­nal ob­ste­trisk vei­le­der, som er ut­ar­bei­det av gy­ne­ko­lo­ger med lang er­fa­ring fra hele lan­det. Med den­ne vei­le­de­ren i hånd har fag­rå­det til Hel­se Nord - som også kjen­ner geo­gra­fi­en og for­hol­de­ne her i nord - ut­ar­bei­det kri­te­ri­er for se­lek­sjon av de gra­vi­de for å kun­ne gi en trygg og god fød­sel. Al­ta­pos­ten har kon­tak­tet Helge­lands­syke­hu­set Sand­nes­sjø­en og Nord­lands­syke­hu­set. Her sva­rer de at de for­hol­der seg til de re­gio­na­le ret­nings­lin­je­ne, som sier at mo­de­rat over­vekt, BMI > 27, fø­rer til at kvin­nen må føde ved føde­av­de­ling.

– Føde­stu­ens for­kjem­per

Ing­rid Pe­trik­ke Ol­sen for­tel­ler at i man­ge grense­til­fel­ler, der det må gjø­res en vur­de­ring, prø­ver de å dyt­te fød­se­len til føde­stua i Al­ta.

– Jeg plei­er å si at jeg er den­ne føde­stu­ens størs­te for­kjem­per. Vi job­ber godt sam­men og jeg har va­ert medi­sinsk­fag­lig an­svar­lig her i 10-11 år, og det er en vel­dig bra føde­stue. Dem får vel­dig mye skryt.

Føde­stue-le­de­ren i Al­ta sier en an­nen trend også gjør at fød­sels­tal­let går raskt ned­over.

– Vi ser en trend der fle­re gra­vi­de øns­ker å føde på syke­hus, både på grunn av trygg­he­ten et syke­hus gir og mu­lig­he­ten for å få epi­du­ral som smerte­lind­ring. For de gra­vi­de i Al­ta og om­egn, er føde­stua i Al­ta en mu­lig­het for de som er helt fris­ke, å vel­ge å føde ved.

GLA­DE I FØDS­LER: Le­der for føde­stua, Gunn Ol­sen, sier at selv om fød­sels­tal­let går ned­over har de nok å gjø­re. Men fle­re føds­ler er de all­tid gla­de for.

VELDREVEN: Tid­li­ge­re over­lege og fag­lig an­svar­li­ge for føde­stua i Al­ta, Ing­rid Pe­trik­ke Ol­sen, sier føde­stua er sva­ert veldreven. Og at de gjør det de kan for å opp­rett­hol­de fød­sels­tal­let. (Foto: Astrid Krogh)

FAER­RE: For hvert år som går fø­des det faer­re barn ved føde­stua i Al­ta. Det er også tren­den i hele lan­det. (Foto: NTB scan­pix)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.