Ja­ro kjøp­te 4H-går­den

In­du­stri­be­drif­ten kjøp­te gård med 43 mål land­bruks­ei­en­dom da mu­lig­he­ten bød seg. Al­ta bon­de­lag gjør seg klar til kamp mot om­re­gu­le­ring av Lnf-om­rå­det.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Tom Skog­lund tom@al­ta­pos­ten.no

Bjør­nar Lei­stad og Han­ne Ro­sen­berg har valgt å sel­ge går­den sin, in­nerst i Ny­gjer­det på Ned­re Aron­nes. Kjø­per er be­tong­ele­ment­pro­du­sen­ten Ja­ro AS. Det får Al­ta­pos­ten be­kref­tet av både kjø­per og sel­ger.

Di­rek­tør Olav Jør­gen­sen sier til avi­sa at det lig­ger lang­sik­ti­ge tan­ker bak kjø­pet:

– Det­te gjør vi for å sik­re fram­ti­den til Ja­ro. Be­drif­ten er sper­ret in­ne på alle kan­ter, og skal vi vokse fin­nes det in­gen and­re mu­lig­he­ter enn å vokse vest­over, sier han.

Må ten­ke på Ja­ro

Elva ska­per na­tur­li­ge hind­re i øst og sør, og de til­gren­sen­de ei­en­dom­me­ne på in­du­s­tri­om­rå­det på Aronne­skjo­sen er alle ful­le.

– Når an­led­nin­gen bød seg valg­te vi å kjø­pe. Det pas­ser godt inn i vår stra­te­gi å sik­re oss dis­se ei­en­dom­me­ne. Hele area­let er re­gu­lert til jord­bruk, men hva det blir til i fram­ti­den vet vi ikke. En­kel­te de­ler er skog, som vi for­hå­pent­lig­vis kan ta i bruk om ikke så alt­for len­ge,

sier Ja­ro-di­rek­tø­ren. – Dere ser for dere å vokse inn i det­te om­rå­det? – Ja, på sikt blir det slik. – Har dere noen dia­log med jord­bru­ket her?

– Det er ikke vår opp­ga­ve. Vi har tenkt langt fram i tid for Ja­ros del, og har tatt det­te gre­pet for å sik­re Ja­ro i fram­ti­den. Hva som skjer med fram­ti­di­ge re­gu­le­rin­ger av om­rå­de­ne vil bli en of­fent­lig sak. For oss er det vik­tig å gjø­re det vi kan for å sik­re Ja­ros in­ter­es­ser, sier Jør­gen­sen.

Flyt­ting blir for dyrt

– Dere tren­ger nep­pe hele om­rå­det selv, har dere tenkt å prø­ve å om­gjø­re for å sel­ge vi­de­re?

– De tan­ke­ne er ikke tenkt en­gang. Men når man kjø­per et om­rå­de, så må man gjer­ne kjø­pe hele el­ler in­gen­ting. Hva det blir til til

slutt får ti­den vise, sier Jør­gen­sen. – Ja­ro sik­ret seg ny­lig fem mål fra Al­ta kom­mu­ne. Var ikke det­te nok?

– Det er nok til å sik­re la­ger­om­rå­de, for øye­blik­ket. Men skal vi byg­ge ut fab­rik­ken, ek­sem­pel­vis med en ny pro­duk­sjons­lin­je, så har vi ikke and­re mu­lig­he­ter. Vi er nå en gang plas­sert her av po­li­tisk le­del­se i Al­ta kom­mu­ne, og da må vi for­hol­de oss til det.

– Flyt­ting til Skille­moen kan ikke va­ere ak­tu­elt?

– Hehe, ja om du be­ta­ler, sier Jør­gen­sen mun­tert, før han leg­ger til:

– Vi skul­le gjer­ne gjort det, men et slikt pro­sjekt vil na­er­me seg en kost­nad på 300 mil­lio­ner kro­ner. Det er ikke an­net enn en ønske­drøm.

Hvor mye Ja­ro ga for den 43 mål sto­re land­bruks­ei­en­dom­men og «4H-går­den» vil ikke Jør­gen­sen si noe om.

OPPKJØP: Di­rek­tør Olav Jør­gen­sen og Ja­ro har kjøpt rundt 43 mål til­gren­sen­de jord­bruks­are­al, med mål å sik­re be­drif­tens ut­vi­del­ses­mu­lig­he­ter. (Ar­kiv­foto)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.