– På med re­flek­sen

Altaposten - - Nyheter -

Ele­ver fra ung­doms­sko­len og vi­dere­gå­en­de sko­le skal bi­dra til mer bruk av re­fleks i Al­ta. 30 ele­ver fra 10. klas­se har valg­fag Tra­fikk på Al­ta ung­doms­sko­le. De er i gang med å plan­leg­ge til­tak for å nå ut til de unge. Til­ta­ke­ne er blant an­net å lage egne pla­ka­ter med es­sen­si­ell og fen­gen­de in­for­ma­sjon, gjen­nom­føre ut­de­ling for sko­lens ele­ver. Noen har også tatt ini­tia­ti­vet til å lage en egen Insta­gram-kon­to hvor det skal pre­mie­res til de som vel­ger å like/ dele re­fleks­bil­der for and­re i Al­ta, sier Gjermund Abra­ham­sen Wik i Al­ta kom­mu­ne. Rus­sen ved Al­ta vi­dere­gå­en­de sko­le har fått an­sva­ret med å ad­mi­ni­stre­re en face­bo­ok­side «Re­fleks i Al­ta». Den na­sjo­na­le re­fleks­da­gen går for­øv­rig av sta­be­len kom­men­de tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.