Kre­ver bed­re vern

Altaposten - - Nyheter -

Nor­ges Bon­de­lag over­le­ver­te krav om at po­li­ti­ker­ne stram­mer inn jord­lo­ven for å sik­re bed­re vern av mat­jor­da un­der en de­mon­stra­sjon foran Stor­tin­get ons­dag. Bonde­la­get, Na­tur og Ung­dom, Norsk Bon­de- og Smår­bu­kar­lag og jord­vern­for­enin­ger del­tok un­der mar­ke­rin­gen. Or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne har fle­re krav som de me­ner må inn­fris un­der Stor­tin­gets be­hand­ling av opp­da­tert jord­verns­tra­te­gi - blant an­net et styr­ket vern gjen­nom end­rin­ger i jord­lo­ven.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.