Ak­sis byg­ger nytt

Mia-bu­tik­ken skal «hjem».

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

Førs­te sak på agen­da­en er å rus­te opp fa­sa­den på den elds­te de­len av byg­get, mot Al­ta sen­trum. En­kel­te av vin­du­ene ble satt inn for 40 år si­den. Det­te er ar­beid dag­lig le­der Steinar Karl­strøm ser for seg vil va­ere i gang in­nen kort tid.

Nes­te steg er å gi plass til Mia-bu­tik­ken, som i dag lig­ger i Nord­re Ring­vei. – Vi får da sam­let for­ret­nings­bi­ten av Ak­sis på sam­me sted. Pla­nen er å rive pro­duk­sjons­hal­len vi har på tom­ta, for å set­te opp ett bygg på cir­ka 400 kvad­rat­me­ter.

I dia­log med kom­mu­nen

Ak­sis er fak­tisk den sis­te be­drif­ten på Al­ta sen­trum som er re­gu­lert for både in­du­stri og for­ret­ning.

Karl­strøm har der­for bedt om en for­hånds­kon­fe­ran­se med Al­ta kom­mu­ne, der han vil vite mer om kom­mu­nal in­fra­struk­tur, par­ke­ring, kvikk­lei­re­pro­ble­ma­tikk med mer.

Me­nin­gen er at det skal byg­ges ett bygg med fire eta­sjer, der Mia-bu­tik­ken

blir lig­gen­de i førs­te eta­sje.

– Al­ta sen­trum er i ut­vik­ling og den ut­vik­lin­gen skal vi hen­ge med på.

Karl­strøm sier de ser for seg at spa­den er i jor­den om cir­ka ett år.

– Hva vil den­ne tre­trinns-stra­te­gi­en kos­te?

– Vi har ikke noen pri­ser fore­lø­pig. Vi har ak­ku­rat be­gynt å job­be med ar­ki­tekt og har bedt om den­ne for­hånds­kon­fe­ran­sen med kom­mu­nen. Karl­strøm sier at det skal skje en del ting med in­fra­struk­tu­ren i om­rå­det som de må plan­leg­ge etter. Blant an­net vil det kom­me en del nye kom­mu­na­le vei­er og opp­ar­bei­del­se av par­ke­rings­plas­ser.

En stor tomt som skal ut­nyt­tes

Ak­sis har en for­holds­vis stor tomt to­talt sett, som ikke er fullt ut ut­nyt­tet per i dag. Hva som skal skje vi­de­re er fore­lø­pig på drodle­sta­di­et, sier Karl­strøm, som inn­røm­mer at de in­ternt dis­ku­te­rer hvor­dan de skal ut­vik­le tom­ten. Det­te er trinn tre i stra­te­gi­en, som det fort­satt kan gå man­ge år før er mu­lig å rea­li­se­re.

– Det er en sen­tral tomt på Al­ta sen­trum og det er en stor tomt. Så vi skal se på hvil­ken virk­som­het vi skal ha, i et lang­sik­tig per­spek­tiv. Det er en spen­nen­de stra­te­gisk jobb som sty­ret i Ak­sis hol­der på med ak­ku­rat nå. Det som er sik­kert er at in­du­stri­bi­ten av Ak­sis skal flyt­tes bort fra sen­trum, sier Karl­strøm.

– Sen­trum er i ut­vik­ling og på sikt skal det ikke va­ere in­du­stri her. Så vi må vur­de­re egen in­du­stri­tomt for den pro­duk­sjo­nen vi har her. Da fri­gjør vi en del are­al, og da blir spørs­må­let hvil­ken virk­som­het vi skal ha her. Brukt­kon­sep­tet, alt­så brukt­bu­tik­ke­ne, er noe de skal fort­set­te med. Når Mia-bu­tik­ken kom­mer på sam­me tomt ser de for seg eks­tra trykk på ak­ku­rat det om­rå­det. Hoved­må­let for Ak­sis er sam­ti­dig å få folk vi­de­re i ar­beid, en ut­ford­ring de job­ber med kon­ti­nu­er­lig. – Vi øns­ker å va­ere til­gjen­ge­lig og til­by gode lo­ka­ler til våre ar­beids­ta­ke­re. Mål­set­tin­gen i år er å få 120 men­nes­ker ut i jobb, i til­legg til de som job­ber fast hos oss. Et godt

an­legg og gode bygg gjør at folk fø­ler seg vel­kom­men her, det er en vik­tig del av Ak­sis sin virk­som­het.

SKISSE: Her er en skisse over om­rå­det. Byg­get mer­ket i rødt er ny­byg­get. Det er i til­legg stip­let inn en mu­lig ut­vi­del­se, der­som man skul­le gå for det i frem­ti­den. Til ven­st­re på bil­det er nå­va­eren­de bygg. (Foto: Ver­te)

UT­VIK­LING: Steinar Karl­strøm og Ak­sis vil va­ere med på ut­vik­lin­gen som skjer på Al­ta sen­trum. Der­for job­ber de med en lang­sik­tig stra­te­gi for tom­ta si på Dale­bak­ken. (Foto: Astrid Krogh)

NYTT BYGG: Det nye byg­get, med en grunn­fla­te på cir­ka 400 kvad­rat­me­ter, skal vi­su­elt sett va­ere likt da­gens bygg. Pla­nen er at Mia-bu­tik­ken skal lig­ge i førs­te eta­sje, kon­to­rer i and­re eta­sje, un­der­vis­ning i tred­je og tek­nisk rom/ la­ger i kjel­ler. (Foto: Ver­te)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.