Trøb­bel med kai­ene

Be­rø­rer alle på Alt­ne­set og Hakk­stab­ben.

Altaposten - - Nyheter - Av Mag­ne Kve­seth kve­seth@al­ta­pos­ten.no

Fyl­kes­kom­mu­nen send­te i mor­ges ut en presse­mel­ding der de gir be­skjed at det har opp­stått pro­blem med de nye kai­ene for bil­fø­ren­de hur­tig­bå­ter.

– Det­te er vel­dig tung­vint slik det er i dag. ka­ta­ma­ra­nen går til Kval­fjord og så må man byt­te båt der for å kom­me til Alt­ne­set og Hakk­stab­ben, sier Stig Er­land Hansen som dri­ver fiske­tu­rist­be­drif­ten Sei­land Hou­se. Han lu­rer på når pro­ble­met vil va­ere ord­net.

– Vi er i dia­log med Seco­ra som har hatt ho­ved­en­tre­pri­sen på beg­ge kai­ene og reg­ner med å vite mer i lø­pet av da­gen. Det vi har fått vite er at kjøre­lem­me­ne be­ve­ger seg for sak­te, noe vi skal for­sø­ke å få ord­net så raskt som mu­lig, sier Ole J. Pet­ter­sen på sam­ferd­sels­av­de­lin­ga ved Fyl­kes­kom­mu­nen.

Råd­gi­ver Pet­ter­sen, skri­ver at det opp­le­ves tek­nis­ke pro­ble­mer med de nye kai­ene, som gir mid­ler­ti­di­ge kon­se­kven­ser for de to ru­te­ne 310 Alta­fjordx­pres­sen og 380 Sør­øy­sundx­pres­sen.

– Beg­ge ste­der har eks­pe­di­sjons­kai i umid­del­bar naer­het som kan bru­kes i ste­det for ferge­bro­ene, så det for­ven­tes ikke inn­stil­lin­ger av an­løp som føl­ge av dis­se pro­ble­me­ne, he­ter det i presse­mel­din­gen.

– Kan det va­ere sam­me pro­blem her som det var på Kongs­hus ferge­leie at kom­pres­so­re­ne ikke fun­ge­rer som de skal?

– Det ble gjort til­tak på Kongs­hus, men om det­te er det sam­me, det vet jeg ikke, sier Pet­ter­sen.

Stig Er­land Hansen sier han had­de hå­pet at den­ne kaia på Alt­ne­set skul­le va­ere fer­dig i som­mer. Det ble den ikke, så han har måt­tet dri­ve hele som­mer­se­son­gen uten å kun­ne be­nyt­te den nye kaia.

FOR DÅR­LIG: Stig Er­land Hansen er lite for­nøyd med at den nye kaia ikke fun­ge­rer, men hå­per fyl­kes­kom­mu­nen får den fik­set i lø­pet av høs­ten. Kaia er helt ny, men vir­ker ikke slik den skal.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.