No­mi­nert til pris

«Sje­fen sjøl» over­ras­ket og glad.

Altaposten - - Nyheter -

Hvert år kå­rer En­re­preneur of the Ye­ar lan­dets frems­te vekst­ska­pe­re som en del av et in­ter­na­sjo­nalt pro­gram i to­talt 60 land. I ok­to­ber og no­vem­ber gjen­nom­fø­res seks re­gio­na­le kå­rin­ger, der til sam­men 12 kan­di­da­ter fra hele lan­det går vi­de­re til en na­sjo­nal fi­na­le i Oslo. Det var ifinn­mark som først om­tal­te sa­ken.

– Jeg aner ikke hvor­dan vi duk­ket opp der. Det fin­nes jo tu­sen be­drif­ter i Nord-nor­ge, og plut­se­lig har de fun­net frem til oss. Det er vel­dig ar­tig, for­tel­ler Ole Steinar Øst­lyn­gen, dag­lig le­der i Al­ta Mo­tor­sen­ter.

I star­ten had­de han in­gen aning om hva den­ne no­mi­na­sjo­nen in­ne­bar.

– Det kom to styk­ker fra Tromsø for å in­ter­vju­et meg i som­mer. I star­ten skjøn­te jeg in­gen­ting av hva det­te var for noe, og jeg har knapt satt meg inn i hva som må til for å i det hele tatt bli tatt med i be­trakt­ning, sier han.

Le­ve­rer gode tall

Iføl­ge EOY er no­mi­na­sjo­nen et be­vis på at sam­fun­net verd­set­ter ar­bei­det de­res, og er en hyl­lest til be­drif­ter som bi­drar med nye ide­er, sat­ser ka­pi­tal og yter egen­inn­sats for å ska­pe ver­di­er og ar­beids­plas­ser.

Tall fra Proff.no vi­ser at Al­ta Mo­tor­sen­ter om­sat­te for 185 mil­lio­ner kro­ner i fjor, og at de had­de et over­skudd på 3,9 mil­lio­ner kro­ner.

– Vi har eks­pan­dert mye de sis­te åre­ne, så noe må vi jo gjø­re rik­tig. Det er nok en kom­bi­na­sjon av at vi har man­ge flin­ke folk, gode agen­tu­rer og en fin plas­se­ring. Al­ta er jo han­dels­byen i Finn­mark, og det er ikke sik­kert at vi had­de gjort det like bra om vi ikke had­de hatt en så fin plas­se­ring, sier Øst­lyn­gen.

OVER­RAS­KET: Ole Steinar Øst­lyn­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.