Knut vel­ger rødt i KRF

Knut Klev­stad fra Al­ta er en av de­le­ga­te­ne fra Finn­mark KRF.

Altaposten - - Nyheter -

Sam­men med Ot­to Strand, Kris­tin Sa­ra og El­len Jo­han­sen, vil han støt­te parti­le­der Knut Arild Harei­des vei­valg for par­ti­et. Harei­des for­slag om å gå i re­gje­ring med Sen­ter­par­ti­et og Ar­bei­der­par­ti­et får hel­hjer­tet opp­slut­ning i Finn­mark.

På Finn­mark Krfs eks­tra­or­di­na­ere fyl­kes­års­møte fikk Harei­des for­slag to­talt 14 stem­mer, mens det var in­gen som stem­te for å gå i re­gje­ring med Høy­re, Venst­re og Frp.

Lands­styre­re­pre­sen­tant og le­der i Vadsø KRF, Ot­to Strand, vars­let på for­hånd at det tro­lig vil­le ende med et «rødt» fler­tall, og la vekt på at han øns­ket at fyl­kes­års­mø­tet skul­le vel­ge ut en re­pre­sen­ta­tiv de­le­ga­sjon.

– Det som skjed­de i Ro­ga­land var uhel­dig. Vi i KRF har en de­mo­kra­tisk tra­di­sjon om å ta be­hø­rig hen­syn til mindre­tal­let. Det lig­ger i vår sjel, sa Strand tid­li­ge­re på da­gen.

Fyl­kes­års­mø­tet ble av­vik­let per te­le­fon med 14 del­ta­ke­re fra fyl­kes­sty­re, lo­kal­la­ge­ne, KRFK og KRFU. (©NTB)

STØT­TER HAREI­DE: Knut Klev­stad.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.