Knyt­ter bånd på ba­nen

De spil­ler egent­lig «bare» fot­ball, men sam­ti­dig knyt­tes det bånd som har stor be­tyd­ning for frem­ti­dens idretts­ånd i byen.

Altaposten - - Sidan 1 - Av Astrid Krogh astrid@al­ta­pos­ten.no

Det gjal­ler i veg­ge­ne på hal­len. Sko som tref­fer bal­len, som igjen su­ser i mas­ke­ne. Bar­na har lagt skole­sek­ken til side, nå er det en ting som gjel­der; fot­ball.

– Vi be­gyn­ner med opp­rop før vi var­mer opp, sier Mag­ne Hen­rik­sen til bar­na.

Han og Joa­chim Foss­mo har an­sva­ret for 30 barn, to etter­mid­da­ger i uken.

Mel­lom­tit­tel

Her­me­gåsa står på pla­nen. Alle bar­na hop­per etter Mag­ne, før de rul­ler og krab­ber. God og varm de­ler de seg opp. Nå skal de ter­pe på pas­nin­ger. – Det­te sy­nes jeg er gøy, sier ni år gam­le Leo.

Han er kon­sen­trert og tref­fer bal­len på inn­si­den av fo­ten, slik Mag­ne har for­talt at de skal gjø­re. Bal­len tar av og lan­der per­fekt hos mot­ta­ke­ren. – Det ser jo ut som du er proff al­le­re­de!

– Ha­ha, ja. Men jeg la­erer mye bra her, for ek­sem­pel blir jeg bed­re på pas­nin­ger.

Venn­skap på tvers

Det oser mo­ti­va­sjon på ba­nen. Alle føl­ger in­struk­se­ne og job­ber med tek­nik­ken. På side­lin­jen står en far, som me­ner det­te er et til­bud uten side­styk­ke. Arnt Ro­ger Isak­sen er her med søn­nen Ni­ko­lai på ni. Sam­hol­det, på tvers av klub­be­ne, er det som set­ter han i fyr og flam­me.

– Det­te er det var­mes­te du får mel­lom klub­be­ne. Det be­tyr in­gen­ting hvil­ken klubb­til­hø­rig­het du har, un­ge­ne blir kjent på tvers.

På ba­nen den­ne etter­mid­da­gen flag­rer det trøy­er i blått, gult, hvitt og rødt. Barn fra he­le Al­ta. I tur­ne­rin­ger og kam­per for­øv­rig er de «ar­g­re kon­kur­ren­ter». Her er de lag­ka­me­ra­ter og sam­ar­beids­part­ne­re.

– Det kan ikke bli bed­re for Alta­fot­bal­len. Det er mitt syn på det. Man­dag var førs­te tre­ning og al­le­re­de da så jeg at de be­gyn­te å hil­se på hver­and­re og tak­ke for økta på en spe­si­ell måte. Og alle hil­ser på hver­and­re. På klubb­tre­ning kjen­ner de hver­and­re, så det er hei og ha­det, se­es nes­te gang. Her er det kno­ke­hil­sen og de bryr seg om hver­and­re, sier Arnt Ro­ger.

For bar­nas del er det fot­bal­len som er i sen­trum, ikke far­gen på drak­ta. Leo inn­røm­mer li­ke­vel at det er litt rart.

– Det er litt rart for jeg trod­de det bare vil­le va­ere Al­ta-spil­le­re. Og da må jeg spil­le med kon­kur­ren­te­ne. Men det er bare gøy, og det bes­te er å spil­le kamp. Mer ak­ti­vi­tet for bar­na Opp­leg­get hyl­les av både for­eld­re og barn, men hva er egent­lig in­ten­sjo­nen til Al­ta IF, som står bak det? På tri­bu­nen står Ru­ne Ber­ger. Mange­årig tre­ner, også for herre­la­get, og fast an­satt i klub­ben. Han er stor­for­nøyd med det han ser. – Vi er bra for­nøyd med in­ter­es­sen og det har va­ert fine øk­ter frem til nå. Mål­set­tin­gen er egent­lig to­delt. Først og fremst hand­ler det om at vi har sett et be­hov. Man­ge slut­ter i den or­di­na­ere SFO-EN etter and­re trinn. Da blir det plut­se­lig et ak­ti­vi­tets­hull for dem, og det en­der fort med at bar­na blir sit­ten­de hjem­me. Så vi øns­ker å øke ak­ti­vi­te­ten blant bar­na. Num­mer to er at vi øns­ker å ut­vi­de det til­bu­det vi al­le­re­de har gjen­nom klubb­fot­bal­len.

Li­ker å spil­le med gut­te­ne

Mag­ne og Joakim job­ber med hver sin grup­pe. Bar­na de­les inn i par. På et av­gren­set om­rå­de skal de løpe rundt og sent­re til hver­and­re. For å få bal­len må de ha va­ert borti stre­ken. Bar­na lø­per iv­rig. In­struk­tø­re­ne er med og ro­per opp­munt­ren­de ord. Tid for drikke­pau­se. Pe­sen­de tar de seg fle­re slur­ker av flas­ken.

Sol Suhr Stam­nes og Ing­rid Mik­kel­sen Kle­mets er eni­ge med Leo. Det­te er gøy og la­e­re­rikt.

– I dag har vi blant an­net øvd på å sent­re med an­nen­hver fot, og hver gang vi sen­trer må vi leg­ge oss ned på ma­gen. Det er litt tungt.

Beg­ge sy­nes det er greit at fle­re klub­ber er med, og de er vel­dig gla­de for å spil­le med gut­ter.

– Det er gøy å spil­le med gut­ter for de er ofte litt tøf­fe­re, sier Sol, som li­ker å ha noe eks­tra å bry­ne seg på. Ni­årin­ge­ne for­tel­ler at der­som det ikke had­de va­ert fot­ball-sfo had­de de nok va­ert ute med ven­ner. Og gans­ke sik­kert spilt fot­ball.

– Jeg bru­ker å va­ere på ba­nen sam­men med venn­in­ner å spil­le fot­ball, sier Sol.

30 barne­skole­barn mø­tes to da­ger i uken for å spil­le fot­ball sam­men. Uav­hen­gig av hvil­ken klubb de til­hø­rer.

GØY: Sol Suhr Stam­nes og Ing­rid Mik­kel­sen Kle­mets un­der opp­var­min­gen. Krab­bing på kne er god opp­var­ming, og ikke minst gøy. Det var mye lat­ter da bar­na var­met opp. (Foto: Astrid Krogh)

LA­E­RE­RIKT: Joa­chim Foss­mo vi­ser bar­na hva de skal øve på. Å sent­re med inn­si­den av fo­ten, sky­te med vris­ta og med «feil» fot. Ut­ford­ren­de for de fles­te. (Foto: Astrid Krogh)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.